Γράφτηκε από 

ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ: Ανάλυση και Προσομοίωση

Το βιβλίο ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Γεωπονικών ή Πολυτεχνικών Σχολών, ή/και Θετικών επιστημών, καθώς επίσης και σε ερευνητές και επαγγελματίες στους τομείς του αγροτικού περιβάλλοντος ευρύτερα και των αγροοικοσυστημάτων.
Το προτεινόμενο βιβλίο επιχειρεί μία σύγχρονη, διεπιστημονική, πολυ-επίπεδη, πολλαπλής κλίμακας και επικαιροποιημένη προσέγγιση στην Αγρομετεωρολογία, που παρουσιάζει διαχρονικά μία πολύ σημαντική σταδιακή επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη και αυξανόμενη σημασία.
Το βιβλίο δομείται σε 6 μέρη (ενότητες) ως ακολούθως:
Το 1ο μέρος καλείται ΠΡΟΛΕΓΌΜΕΝΑ και περιλαμβάνει τo Κεφάλαιο 1, όπου περιγράφονται το αντικείμενο και οι βασικές έννοιες της αγρομετεωρολογίας.
Το 2ο μέρος καλείται ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, όπου αναλύεται στα Κεφάλαια 2, 3 και 4 το εύρος των μετεωρολογικών μεταβλητών και παραμέτρων κυρίως στο οριακό στρώμα, που συνθέτουν τη σύγχρονη αγρομετεωρολογική ανάλυση.
Το 3ο μέρος καλείται ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, όπου στα Κεφάλαια 5, 6 και 7, αναλύονται οι διεργασίες και σχέσεις μεταξύ αγρομετεωρολογίας και φυτικής, χερσαίας και υδρόβιας ζωικής παραγωγής, καθώς και εχθρών και ασθενειών ζώντων οργανισμών.
Το 4ο μέρος καλείται ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚH ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, όπου στα Κεφάλαια 8, 9, 10 και 11, και με βάση το 2ο και 3ο μέρος, παρουσιάζονται και επεξηγούνται επικαιροποιημένες διαδικασίες, μεθοδολογίες αγρομετεωρολογικής προσομοίωσης και συστήματα.
Το 5ο μέρος καλείται ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ, περιλαμβάνει τα Κεφάλαια 12 και 13, όπου εξετάζεται η κλιματολογία από τη σκοπιά της γεωργίας, καθώς και επικαιροποιημένη προσέγγιση της κλιματικής μεταβλητότητας/αλλαγής στο τρίπτυχο επιπτώσεις-αντιμετώπιση-προσαρμογή.
Το 6ο μέρος καλείται ΑΓΡΟΜΕΤΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ και περιλαμβάνει τα Κεφάλαια 14 και 15, όπου επιχειρείται σύνθεση των προηγούμενων κεφαλαίων σε θέματα σύγχρονων μεθόδων αγρομετεωρολογικής διαχείρισης και περεχόμενης πληροφορίας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΔΑΛΕΖΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • Θέμα:

    ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ / ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ / ΜΙΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ / ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ,ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ,ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ,ΜΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ,ΑΓΡΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ,ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ,ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ,ΑΓΡΟΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/3730
  • isbn: 978-960-603-134-2

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00