Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Γράφτηκε από 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Το προτεινόμενο έργο σκοπεύει να είναι ένα εισαγωγικό σύγγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτικές Πολιτικές». Αποτελείται από την εισαγωγή, τέσσερα κεφάλαια ανάπτυξης και τον επίλογο.
Στην εισαγωγή διατυπώνονται οι στόχοι του βιβλίου και τα περιεχόμενά του. Συγκροτείται η θεώρηση σύμφωνα με την οποία το 1989 αποτελεί κομβικό σημείο ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής λόγω της κατάρρευσης του διπολικού κόσμου και της μετεξέλιξής του σε ένα παγκοσμιοποιούμενο περιβάλλον άσκησης (εκπαιδευτικής) πολιτικής.
Στο πρώτο κεφάλαιο, επιχειρείται η επιστημολογική οριοθέτηση του γνωστικού αντικειμένου μέσα από την ιστορική πορεία συγκρότησής του.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η πορεία από την εθνική εκπαιδευτική πολιτική στις διεθνείς πολιτικές διά βίου μάθησης. Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο, αναλύεται η δράση των μεγάλων διεθνών οργανισμών και μορφωμάτων στην πορεία δημιουργίας ενός υπερεθνικού πλέγματος τάσεων πολιτικής. Στο δεύτερο, διερευνώνται οι ευρωπαϊκές πολιτικές εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν δύο πυλώνες: την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύονται οι ελληνικές εκπαιδευτικές πολιτικές από το 1981 και μετά. Το διάστημα αυτό χωρίζεται σε δύο περιόδους. Στην πρώτη (1981-1989), προτάσσεται η ελληνική πραγματικότητα και η επούλωση των τραυμάτων του παρελθόντων. Στη δεύτερη (1990-σήμερα), αναδεικνύεται η βαθμιαία επίδραση των διεθνών (κυρίως ευρωπαϊκών) πολιτικών στις αντίστοιχες ελληνικές.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται μια προσπάθεια θεωρητικής διερεύνησης και ερμηνείας των εφαρμοζόμενων εκπαιδευτικών πολιτικών στη βάση δύο εννοιών, αυτής της «μεταφοράς πολιτικής» και εκείνης της «νομιμοποίησης».
Τέλος στον επίλογο, παρουσιάζονται τα καταληκτικά συμπεράσματα του βιβλίου.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΣΤΑΜΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ / ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
  • Θέμα:

    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ / ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ,ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ,ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/226
  • isbn: 978-618-82124-9-7