Γράφτηκε από 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τα τελευταία χρόνια στη διεθνή και στην ελληνική βιβλιογραφία παρουσιάζεται αυξημένο ενδιαφέρον για την ποιοτική έρευνα και ευρύτατη διάδοση αποκτούν νέες προσεγγίσεις και ερευνητικές στρατηγικές. Η θεματολογία του βιβλίου αφορά βασικές αρχές και μεθόδους της ποιοτικής έρευνας, και τις εφαρμογές τους στο χώρο της ψυχολογίας και της εκπαίδευσης. Σκοπός του συγγράμματος αποτελεί η επαφή και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την ποιοτικές προσεγγίσεις, μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης. Το εισαγωγικό κεφάλαιο περιλαμβάνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή της ποιοτικής έρευνας στην ψυχολογία και την εκπαίδευση, και αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο, τις βασικές επιστημολογικές θέσεις και μεθοδολογικά ζητήματα όπως η εμπειρία και η αξιοπιστία της ποιοτικής έρευνας. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στο σχεδιασμό της ποιοτικής έρευνας που περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά των ερευνητικών ερωτημάτων, τη δειγματοληψία, μεθόδους παραγωγής ερευνητικού υλικού και ζητήματα δεοντολογίας στην ποιοτική έρευνητική διαδικασία. Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζουν διάφορες μεθόδους συλλογής ποιοτικών δεδομένων: ατομική ποιοτική συνέντευξη, ομαδικές συνεντεύξεις/ομάδες εστίασης και συμμετοχική παρατήρηση και εθνογραφία. Το έκτο κεφάλαιο αφορά διαδικασίες και μεθόδους ποιοτικής ανάλυσης και το έβδομο διαφορετικές προσεγγίσεις ποιοτικής ανάλυσης. Το όγδοο κεφάλαιο επικεντρώνεται στο τρόπο παρουσίασης της ποιοτικής έρευνας και το ένατο κεφάλαιο περιλαμβάνει σχετική βιβλιογραφία, προτεινόμενες πηγές για μελέτη, υπερσυνδέσεις σε σχετικά δημοσιευμένα άρθρα στο διαδίκτυο, και ένα γλωσσάρι όρων και εννοιών.
Τα κεφάλαια περιλαμβάνουν 'πλαίσια' με παραδείγματα, πίνακες, υπερσυνδέσμους, διαδραστικές ασκήσεις, εικόνες, και άλλα νέα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν α. βασικοί όροι και έννοιες, 2. θέματα για σκέψη και συζήτηση, 3. ασκήσεις, 4. προτεινόμενες πηγές για περαιτέρω μελέτη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΙΣΑΡΗ, ΦΙΛΙΑ / ΠΟΥΡΚΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ,ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5826
  • isbn: 978-960-603-455-8

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00