Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Γράφτηκε από 

Εισαγωγή στην Εργονομία

Το παρόν σύγγραμμα παρουσιάζει βασικές γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Εργονομίας. Οι γνώσεις αυτές είναι δύο κατηγοριών. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν γνώσεις σχετικές με τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του εκτελώντας στοχευμένες δράσεις –δηλαδή εκτελώντας εργασίες–, καθώς και με τις συνέπειες που έχει η αλληλεπίδραση αυτή στον άνθρωπο (π.χ. δυνατότητες υιοθέτησης συγκεκριμένων στάσεων του σώματος και συνεπαγόμενη κόπωση, δυνατότητες αντίληψης πληροφοριών που εκπέμπονται από το περιβάλλον και πιθανά ανθρώπινα λάθη συνδεόμενα με την αντίληψή τους). Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν μεθοδολογικές γνώσεις, δηλαδή γνώσεις σχετικές με το πώς μπορούμε να παρέμβουμε σε ένα σύστημα εργασίας ώστε να διευκολύνουμε την εκτέλεση της ανθρώπινης εργασίας –και επομένως να βελτιώσουμε την απόδοση του συστήματος που μας απασχολεί–, και ταυτόχρονα να μειώσουμε τις πιθανές αρνητικές συνέπειες της εργασίας στον άνθρωπο (π.χ. σωματική, νοητική ή ψυχική κόπωση, ασθένειες σχετιζόμενες με την εργασία, ανθρώπινα λάθη). Οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί να έχουν τη μορφή σχεδιασμού ή ανασχεδιασμού υλικών ή άυλων τεχνημάτων (π.χ. εργαλείων, διαμεσολαβητών ανθρώπου-μηχανών, διαδικασιών εκτέλεσης εργασίας, λογισμικού, συστημάτων πληροφόρησης, προγραμμάτων ειδικής εκπαίδευσης).

Το σύγγραμμα στοχεύει στο να αποτελεί βασικό βοήθημα για όσους/-ες διδάσκουν ή παρακολουθούν μαθήματα Εργονομίας. Ταυτόχρονα, ελπίζεται ότι θα αποτελεί και βιβλίο αναφοράς για όσους/-ες, ασκώντας το επάγγελμά τους, καλούνται να σχεδιάσουν τεχνήματα ή να παρέμβουν σε συστήματα εργασίας στα οποία ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα είναι κρίσιμης σημασίας, με σκοπούς τη βελτίωση της απόδοσης του όλου συστήματος, των συνθηκών εργασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΝΑΘΑΝΑΗΛ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ,ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ,ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ,ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/513
  • isbn: 978-960-603-199-1