Γράφτηκε από 

Ανοικτά Συνδεδεμένα Δεδομένα και Εφαρμογές

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια παρουσίαση των δομικών στοιχείων του κινήματος των Ανοικτών Συνδεδεμένων Δεδομένων (ΑΣΔ),
της ιστορικής σχέσης των ΑΣΔ με τον Σημασιολογικό Ιστό και της θεμελιώδους αξίας των μεταδεδομένων για
την κατασκευή ευέλικτων ("ευφυών") εφαρμογών, οι οποίες προσαρμόζονται δυναμικά σε δεδομένα με άγνωστο
εκ των προτέρων σχήμα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα αναγνωριστικά URIs (Uniform Resource Identifiers) αλλά και στη χρήση των HTTP URIs στο πλαίσιο του Σημασιολογικού Ιστού και των ΑΣΔ.
Προκειμένου οι αναγνώστες να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το μοντέλο αναπαράστασης στο οποίο βασίζονται τα ΑΣΔ, παρουσιάζεται η μετάβαση από διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης γνώσης (πληροφορίας), όπως η οργάνωση σε πίνακες και το σχεσιακό μοντέλο, στο μοντέλο γράφου σημασιολογικών τριάδων του Resource Description Framework (RDF).
Σε επόμενο κεφάλαιο γίνεται περαιτέρω ανάπτυξη της χρήσης των URIs για τον συμβολισμό καλά ορισμένων εννοιών και διαχωρισμό των ομάδων δεδομένων μιας βάσης RDF με τη βοήθεια των επώνυμων γράφων.
Στο πλαίσιο ανάπτυξης οντολογιών για χρήση από εφαρμογές ΑΣΔ, περιγράφονται τα πρότυπα για εξαγωγή νέας γνώσης μέσω συμπερασμού (reasoning) από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων RDF. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην πρακτική χρήση τους.
Η ανάκτηση πληροφορίας σε μορφή ΑΣΔ βασίζεται σε δυο παραδοσιακές τεχνικές: Την πλοήγηση και την αναζήτηση. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η πληροφορία του παγκόσμιου ιστού ως ένας ενιαίος γράφος συνδεδεμένων δεδομένων και παρατίθενται οι τεχνικές πλοήγησης των εφαρμογών (agents) σε αυτόν. Παράλληλα, αναφέρονται τυπικές υπηρεσίες αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων RDF, κατ'αναλογία με τις υπηρεσίες αναζήτησης που απευθύνονται σε ανθρώπους-χρήστες.
Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση επιλεγμένων τμημάτων λογισμικού για τη συγκρότηση, δημοσίευση, ανάκτηση και επεξεργασία δεδομένων ΑΣΔ και με την παράθεση ανοικτών ζητημάτων εφαρμογής των ΑΣΔ στο σύγχρονο περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ / ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ / ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
  • Θέμα:

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1338
  • isbn: 978-960-603-393-3

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00