Γράφτηκε από 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Οι βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του συγγράμματος είναι:
- η κατανόηση του παιδαγωγικού και τεχνολογικού υποβάθρου των Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου
- απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων προγραμματισμού και χρήσης τεχνολογιών για την υλοποίηση Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου
- η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων εφαρμογής αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το βιβλίο διακρίνεται σε τρεις ενότητες:

Ενότητα Α: Παιδαγωγικό και τεχνολογικό υπόβαθρο των Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου. Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια:
Κεφ. 1: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Κεφ. 2: Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου: Χαρακτηριστικά & Είδη
Κεφ. 3: Χρήση, Σχεδιασμός και Επιλογή Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου
Κεφ. 4: Τεχνολογίες και Πρότυπα για την Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου

Ενότητα Β: Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου. Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελείται από τα παρακάτω νέα κεφάλαια:
Κεφ. 5: Βασικές Τεχνολογίες για την Υποστήριξη ΕΠΔ
Κεφ. 6: Εγκατάσταση και Χρήση LMS Moodle
Κεφ. 7: Υλοποίηση Δυναμικού Εκπαιδευτικού Ιστοτόπου

Ενότητα Γ: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Δικτυακών Τόπων. Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελείται από το (ομώνυμο) κεφάλαιο 8.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΤΣΙΑΤΣΟΣ, ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • Θέμα:

    ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΑ,ΘΕΩΡΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ,ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ,ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ,ΕΥΦΥΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,ΘΜΛ,ΣΕΒ 2.0,ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ,ΣΙΚΙΣ,ΕΡΓΑΛΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ,ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΑΣ,ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ,ΗΤΜΛ,ΜΟΡΦΟΠΟΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΔΑΣ,ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΩΝ,ΦΟΡΜΕΣ,ΗΤΜΛ5,ΨΣΣ,ΨΑΣΨΑΔΙΝΓ ΣΤΥΛΕ ΣΗΕΕΤΣ,ΜΟΡΦΟΠΟΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΔΑΣ,ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΧΕΔΑΣΗΣ,ΣΧΕΔΙΟΚΝΗΣΗ,ΑΠΑΨΗΕ,ΠΗΠ,ΜΥΣΛ,ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΔΕΣ,ΓΛΩΣΣΑ ΠΗΠ,ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΧΡΗΣΤΑΣ,ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/3200
  • isbn: 978-960-603-130-4

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00