Γράφτηκε από 

Κτηματική Περιουσία - Real Estate

Τα θέματα τα σχετικά με τα Ακίνητα έχουν οικονομική διάσταση και πρέπει να αντιμετωπίζονται ορθολογικά, επειδή αυτό εξυπηρετεί το ατομικό και το γενικό συμφέρον. Με τη λογική αυτή έχουν περιληφθεί ως περιεχόμενα του βιβλίου τα θέματα που κρίθηκαν επίκαιρα και ενδιαφέροντα. Αρχικά δίνονται οι απαραίτητοι ορισμοί και αναφέρονται στοιχεία για την ελληνική πραγματικότητα, τη σχετική με τα Ακίνητα. Στη συνέχεια αναλύεται ο μηχανισμός διαμόρφωσης της τιμής των Ακινήτων με βάση το νόμο Ζήτησης-Προσφοράς και το πώς ο μηχανισμός αυτός επηρεάζει διακεκριμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Ακολούθως αναλύονται και ταξινομούνται οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αξίες των Ακινήτων και αναπτύσσονται οι μέθοδοι εκτίμησης και καθορίζονται οι περιπτώσεις εφαρμογής κάθε μεθόδου. Επί πλέον γίνεται αναφορά σε θέματα που αφορούν στις επενδύσεις των Ακινήτων και ειδικότερα στις μεθόδους αξιολόγησης με χρήση αντίστοιχων δεικτών. Επίσης αναλύονται θέματα που σχετίζονται με τη διαχρονική υποτίμηση των Ακινήτων και το χρηματοδοτικό περιβάλλον. Ακολουθεί αναφορά σε θέματα της τεχνολογίας των GIS προς εξυπηρέτηση του Real Estate και αναφέρονται επίσης οι δυνατότητες της τεχνολογίας αυτής, οι επί μέρους δυνατοί χρήστες και οι προκύπτουσες ωφέλειες. Τέλος διερευνάται ο προσδιορισμός της αξίας των Ακινήτων σε διάφορα επίπεδα χώρου και γίνεται αναφορά σε στοιχεία που αφορούν στις αξίες των Ακινήτων ως μέρος του Κτηματολογίου ή ως μέρος των σύγχρονων Συστημάτων Πληροφοριών Γης. Επίσης αναπτύσσονται τα θέματα που σχετίζονται με τις μαζικές εκτιμήσεις για τις διάφορες κατηγορίες Ακινήτων και αναφέρεται ο τρόπος λειτουργίας του υπάρχοντος λογισμικού. Η γενική και ειδική γνώση των θεμάτων που πραγματεύεται το βιβλίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες και βοηθά να κατανοηθούν καλύτερα τα θέματα που σχετίζονται με την οικονομία και την ανάπτυξη της γης. Επί πλέον βοηθά στην ανάπτυξη μιας πληρέστερης σχέσης μεταξύ των εμπλεκομένων στο Real Estate και του παράγοντα Ακίνητο.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΖΕΝΤΕΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • Θέμα:

    ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ / ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ / ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΑΚΙΝΗΤΑ,ΑΞΙΑ,ΕΚΤΙΜΗΣΗ,ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/4235
  • isbn: 978-960-603-488-6

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00