Γράφτηκε από 

Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις και Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Το ζήτημα που πραγματεύεται το βιβλίο αυτό αφορά στη μελέτη των επιπτώσεων της ευρωπαϊκής ενοποίησης στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και των καινοτομικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πορείας και συνοχής των κρατών-μελών και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται, μέσα από την θεωρία, την εμπειρική διερεύνηση και τεκμηρίωση, και την ανάλυση των ασκούμενων πολιτικών, οι βασικότερες παράμετροι που επηρεάζουν την εξέλιξη, τη μορφή και την ένταση των επιχειρηματικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει ένα ερευνητικό και βιβλιογραφικό κενό αναφορικά με την κατανομή των επιχειρηματικών καινοτομικών δραστηριοτήτων στο χώρο, σε επίπεδο κρατών-μελών και περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται από τα εθνικά και περιφερειακά γεω-οικονομικά χαρακτηριστικά, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την αναπτυξιακή πορεία της Ένωσης. Σε αυτή την προσπάθεια, κατευθυντήρια γραμμή αποτελεί η έρευνα αναφορικά με την ανάλυση της επίδρασης των περιφερειακών χαρακτηριστικών στην αποτελεσματικότητα της ανάληψης καινοτομικών δραστηριοτήτων, καθώς και την επίδραση των καινοτομικών δραστηριοτήτων στην αναπτυξιακή πορεία των περιφερειών. Συμπερασματικά, στόχος είναι η μελέτη, σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο της εξέλιξης των προβλημάτων, των πολιτικών και των πρακτικών αναφορικά με την καινοτομική επιχειρηματικότητα και την δυναμική διαδικασία ανάπτυξης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, και ως προς αυτό, βάρος δίνεται στην εξέταση των παραμέτρων της επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, τεχνολογικής πολιτικής, ανάπτυξης και συνοχής.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  • Θέμα:

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ / ΑΣΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1331
  • isbn: 978-960-603-012-3

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00