Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες της Ζωής

Το βιβλίο πραγματεύεται το θέμα της μεθοδολογίας της έρευνας καταρχάς σε μία γενική βάση και κατά δεύτερο λόγο με μία εξειδίκευση στην επιστήμη της Οδοντικής Τεχνολογίας. Ετσι στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου αναφέρονται γενικές γνώσεις για την μεθοδολογίας της έρευνας και ειδικότερα αναλύονται θέματα όπως η εκίννηση και επιλογή του θέματος της μελέτης, η διερεύνηση της βιβλιογραφίας, η οργάνωση της κυρίως έρευνας (το χρονοδιάγραμμα, το πρωτόκολλο της έρευνας, η πιλοτική μελέτη -pilot study κ.α.), η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων και τέλος η παρουσίαση των αποτελεσμάτων- συγγραφή. Στα τελευταία κεφάλαια γίνεται ειδική αναφορά σε θέματα μεθοδολογίας της έρευνας που αφορούν την Οδοντική Τεχνολογία, οπότε ότι αναφέρθηκε πριν εξιδικεύεται στην Οδοντική Τεχνολογία και επιπλέον αναφέρονται και οι μέθοδοι μελέτης της μηχανικής συμπεριφοράς των οδοντοπροσθετικών εργασιών, οι οποίες λόγω σχήματος και συνθηκών φόρτισης αποτελεούν ιδιαίτερες μηχανικές κατασκευές, που κυρίως ενδιαφέρουν τους οδοντικούς τεχνολόγους. Τέλος παρουσιάζονται παραδείγματα ανάλυσης δεδομένων σε περιπτώσεις υποθετικών πειραματικών εργασιών της Οδοντικής Τεχνολογίας, επι πραγματικών συνθηκών σε στατιστικό πρόγραμμα (ειδικό λογισμικό), για καλύτερη εξοικείωση του φοιτητή της Οδοντικής Τεχνολογίας με τη δύσκολη διαδικασία της στατιστικής αξιολόγησης των δεδομένων.
Οι ραγδαίες αλλαγές που πραγματοποιούνται στα σύγχρονα υπερηχογραφικά συστήματα έχουν πρώτα από όλα τεχνολογική βάση οδηγώντας στην μετάβαση από την στατική στην δυναμική real-time υπερηχογραφία, στο έγχρωμο Doppler, στην τρισδιάστατη και πρόσφατα στην ελαστογραφική απεικόνιση. Βασική προϋπόθεση για να έχουν χρηστικό αποτέλεσμα τα τεχνολογικά αυτά επιτεύγματα είναι η καλή γνώση της φυσικής και τεχνολογίας της υπερηχογραφίας. Το βιβλίο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο αναφοράς σε αυτήν την προσπάθεια της γνώσης και της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην υπερηχογραφία (Μηχανικοί Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Φυσικοί Ιατρικής και Ιατροί). Ένας Μηχανικός και ένας Φυσικός Ιατρικής για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την ορθή, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία ενός υπερηχογράφου θα πρέπει να έχουν κατανοήσει τις φυσικές αρχές που διέπουν αυτό το σύστημα και την τεχνολογία που το συνοδεύει. Παρομοίως ένας Ιατρός για να μπορέσει να κατανοήσει το σύνολο των πληροφοριών που κρύβονται σε μια υπερηχογραφική εικόνα θα πρέπει να έχει βαθιά γνώση όλων των μηχανισμών παραγωγής και διάδοσης της ηχητικής δέσμης στο εσωτερικό του ανθρωπίνου σώματος.
Η προσπάθεια αυτή καλύπτει ένα κενό στην Ελληνική βιβλιογραφία και απευθύνεται βασικά σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ιατρικής Φυσικής, καθώς Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων που χρησιμοποιούν την υπερηχογραφία σαν διαγνωστικό εργαλείο.
Οι θεματικές ενότητες του βιβλίου περιλαμβάνουν τις ιδιότητες των ηχητικών κυμάτων καθώς και τα φαινόμενα που απαντώνται κατά την διάδοση τους στο εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος. Την τεχνολογία της παραγωγής και ανίχνευσης τους για την δημιουργία της υπερηχογραφικής εικόνας. Ακολουθούν όλες οι τεχνικές απεικόνισης που προσφέρονται από τα συστήματα υπερηχογραφίας, οι βασικές αρχές τεχνολογίας τους, το σύνολο των ψευδενδείξεων που εμφανίζονται στην υπερηχογραφική εικόνα και αναλυτικά πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας ενός συστήματος υπερηχογραφίας
Το υπό επεξεργασία συγγραφικό πόνημα θα περιέχει βασικές αρχές φυσιολογίας/παθοφυσιολογίας που αφορούν στην υποκείμενη παθολογία των βαρέως πασχόντων ασθενών της ΜΕΘ, περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νόσου ή της νοσηρής κατάστασης που οδηγεί σε αδυναμία του οργανισμού να υποστηρίξει τις ζωτικές του λειτουργίες καθώς και τους τρόπους που χρησιμοποιούνται από τους ιατρούς, σε σχέση και με τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα, για να αναστρέψουν αυτήν την προϊόντως καταστροφική διαταραχή. Επίσης θα περιγραφούν τα πλέον σημαντικά αλλά και συχνά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο ιατρός στη ΜΕΘ, με τρόπο ώστε το βιβλίο να μην αποτελεί ένα ακόμη σύγγραμμα που θα καλύπτει το σύνολο σχεδόν των παθολογικών ή/και χειρουργικών διαταραχών που θα μπορούσε να οδηγήσουν τον ασθενή στην κατάρρευση και στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Από εμπειρία, τέτοιου είδους συγγράμματα απευθύνονται κυρίως σε ιατρούς και όχι σε προπτυχιακούς εκπαιδευόμενους, με συνέπεια ο όγκος και πιθανά η δυσκολία κατανόησης και εμπέδωσης του πολύ μεγάλου πλήθους των πληροφοριών να κουράζουν αλλά και να απογοητεύουν, ίσως, τους φοιτητές.
Το βιβλίο θα περιλαμβάνει τις σύγχρονες τάσεις στο σχεδιασμό νέων φαρμακευτικών ουσιών. Ξεκινώντας από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού για την ανακάλυψη νέων ενώσεων-οδηγών με συγγένεια σε συγκεκριμένο υποδοχέα-στόχο, θα επεκταθεί στο ρόλο των ιδιοτήτων ADME (Απορρόφηση, Κατανομή, Μεταβολισμός, Απέκκριση) και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κατάλληλο φαρμακοκινητικό προφίλ. Θα αναπτυχθούν οι in silico τεχνικές στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός με βάση τη δομή του υποδοχέα (structure-based drug design), με βάση τα προσδέματα (ligand-based drug design) και με βάση δομικά θραύσματα (fragment based drug design). Θα αναλυθούν οι κυριότερες στατιστικές τεχνικές ως εργαλεία για την εξαγωγή μοντέλων ποσοτικών σχέσεων δομής-δράσης. Θα συζητηθούν οι φυσικοχημικές και μοριακές ιδιότητες -λιποφιλία, ηλεκτρονιακές, στερικές- που επηρεάζουν την πρόσδεση των μορίων στα μακρομόρια και τη διαπερατότητα των βιολογικών φραγμών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη λιποφιλία ως πρωταρχικής ιδιότητας στη δράση των φαρμάκων και το μέτρο με το οποίο εκφράζεται, το συντελεστή μερισμού ή κατανομής στο σύστημα οκτανόλης/νερού. Θα παρουσιαστούν οι τεχνικές για τον προσδιορισμό και τον υπολογισμό του συντελεστή μερισμού/κατανομής. Θα αναφερθούν οι άριστες τιμές λιποφιλίας για τη διαπερατότητα βιολογικών φραγμών, ενώ θα τονιστεί η αρχή της ελάχιστης λιποφιλίας. Θα εισαχθεί η έννοια της φαρμακο-ομοιότητας (drug-likeness) και θα παρουσιαστούν οι αντίστοιχοι μετρικοί κανόνες. Θα αναπτυχθεί επίσης ο ρόλος της στεροχημείας, των χηλικών ενώσεων και των προφαρμάκων στη βιολογική δράση. Επιπλέον, θα συζητηθεί η στρατηγική της πολλαπλής στόχευσης. Τέλος, θα αναφερθούν οι κυριότεροι αντι-στόχοι φαρμάκων και οι τεχνικές ελέγχου της πρόσδεσης των υποψηφίων φαρμακομορίων σε αυτούς. Συνοψίζοντας, το βιβλίο θα προσπαθήσει να καταδείξει την πολυπλοκότητα στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και να αναδείξει το φάρμακο ως προϊόν υψίστης τεχνολογίας.
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει συμπεριλάβει, από της ίδρυσής του ανάμεσα στα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα του Α' εξαμήνου το μάθημα Σχέση Ιατρού-Ασθενούς. Οι σελίδες που ακολουθούν αντιστοιχούν στις παραδόσεις του μαθήματος αυτού που διδάχθηκαν στην περίοδο 1991–2014. Η παρούσα προσπάθεια βασιζεται στις σημειώσεις των παραδόσεων ώστε να μορφοποιηθούν σε θεματικές ενότητες και να μετατραπούν σε γραπτό λόγο. Οι δυσκολίες της προσπάθειας αυτής υπήρξαν πολλές, με πιο σημαντική την απουσία ελληνικής βιβλιογραφίας αλλά και συστηματικής έρευνας στη χώρα μας για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ακόμα, δεν αγνοείται το γεγονός ότι η ανάλυση της σχέσης ιατρού-ασθενούς απαιτεί διεπιστημονική και διατομεακή προσέγγιση που σήμερα δεσπόζει στην προπτυχιακή διδασκαλία στις σχολές επιστημών υγείας στη σύγχρονη Ευρώπη. Είναι γνωστό στον υπογράφοντα ότι η ανάπτυξη του θέματος που αφορά τη σχέση ιατρού-ασθενούς δεν είναι πλήρης, αφού σημαντικές θεματικές ενότητες όπως: ο απαιτητικός, ο νευρωτικός και γενικά o ψυχιατρικός άρρωστος, η παρακολούθηση του αρρώστου μετά την επίσκεψη στο ιατρείο, ο άρρωστος στο νοσοκομείο. Στην προετοιμασία των σημειώσεων έχουν βοηθήσει αρκετά οι συνεργάτες κ. Χ. Ψαρουδάκη, η πρώην γραμματέας του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής κ. Μ. Ανδριανάκη και η ερευνήτρια-Ιατρός Γενικής Ιατρικής κ. Φ. Αναστασίου. Στη προετοιμασία των σημειώσεων έχουν βοηθήσει στη συγγραφή επί μέρους κεφαλαίων επίσης, η συνεργάτιδα της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής κ. Ε. Πιτέλου αλλά και ηκ. Γ. Ασπράκη, Ανθρωπολόγο, ο κ. Ν. Γεωργιάννο, Ιατρό Γενικής Ιατρικής, η κ. Ε. Ιατράκη, Κοινωνική Λειτουργό και Ψυχολόγο. ο στόχος του Πανεπιστημιακού αυτού μαθήματος είναι να βοηθήσει το νεαρό ιατρό να καταλάβει τις στάσεις και τη συμπεριφορά του αρρώστου του, προκειμένου να τον καταστήσει ικανό μιας επιτυχημένης σχέσης. Η παρούσα εκδοσή θα χρησιμοποιηθεί ως το κύριο εκπαιδευτικό σύγγραμα για τις ανάγκες του μαθήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης
Το σύγγραμμα αυτό σχεδιάστηκε και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και γενικότερα σε ερευνητές, οι οποίοι σχεδιάζουν, πραγματοποιούν έρευνες, αναλύουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα τους, αλλά και πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμούν την ποιότητα και τα ευρήματα άλλων ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν από διάφορους άλλους επιστήμονες. Οι συγγραφείς στοχεύουν στο να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές της επιστημονικής έρευνας, στις διαφορετικές επιστημολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα, στους τρόπους οργάνωσης, σχεδιασμού και διεξαγωγής της επιστημονικής έρευνας, στις τεχνικές συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων, στην αναζήτηση και συγκέντρωση του βιβλιογραφικού υλικού, καθώς και στην ιδιαίτερη μορφή συγγραφής ερευνητικών εκθέσεων και δημοσιεύσεων. Επιπλέον, θα δοθεί και έμφαση στη γνώση και τη χρήση των βασικών κανόνων στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων.
Στο σύγγραμμα περιγράφεται η εξελικτική πορεία των φαρμάκων από αρχαιοτάτων χρόνων έως σήμερα.

Ο άξονας επί του οποίου σταδιακά διαμορφώνεται η Ιστορία της Φαρμακευτικής ακολουθεί τις εξής περίοδους:
1.Θρησκευτική περίοδος:
α) Φαρμ/κή πρωτογόνων β) Αρχαίων ανατολικών λαών
2.Φιλοσοφική περίοδος:
α) Τα φάρμακα στην αρχαία Ελλάδα, β) η διάδοση και η εξέλιξή τους στην Ρωμαϊκή εποχή γ) στο Βυζάντιο
3.Πειραματική περίοδος:
α) Φαρμ/κή Αράβων β) Αλχημιστές γ) Ιατροχημικοί δ) φάρμακα που εισήχθησαν στην Ευρώπη από τους Θαλασσοπόρους ε) η νοσοκομειακή Φαρμ/κή από την εποχή των Αράβων μέχρι και τον 18ο αιώνα
4.Επιστημονική περίοδος (19ος αιώνας -σήμερα):
Αναφέρεται η απομόνωση φαρμακευτικών ουσιών από φυτά, η ανάπτυξη της συνθετικής Φαρμακευτικής Χημείας (πχ. συνθετικά αναλγητικά, αντιισταμινικά, χρωστικές κλπ), η βιομηχανική παραγωγή φαρμάκων. Επίσης περιγράφεται η ανακάλυψη των αντιβιοτικών, αντικαρκινικών (φυσικών, ημισυνθετικών, συνθετικών), ορμονών, ενζύμων, βιταμινών. Αναφέρονται οι φαρμακευτικές πρωτεϊνες και τα μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία εισήχθηκαν ευρέως στην θεραπευτική τις τελευταίες δύο δεκαετίες
Επίσης περιγράφονται συνοπτικά τα σημαντικά επιτεύγματα και συναφών επιστημών, όπως Βιολογίας, Χημείας κ.ά., τα οποία επηρέασαν την εξέλιξη της Φαρμακευτικής επιστήμης
Ακόμη στο σύγγραμμα αναφέρονται οι επίσημες και ανεπίσημες Φαρμακοποιίες του Ελληνικού Κράτους και επισημαίνονται οι αλλαγές σε κάθε έκδοση με βάση την εξέλιξη της Φαρμακευτικής επιστήμης.
Γίνεται εκτενής αναφορά των φυτικών φαρμάκων, των οποίων έχει καταρτιστεί η μονογραφία στην Ευρωπαϊκή Φαρμακοποία με βάση την παραδοσιακή χρήση τους. Σύγκριση με τα ιστορικά & εθνοφαρμακολογικά δεδομένα για τα φυτά αυτά
Γίνεται αναφορά στην ίδρυση των Φαρμακευτικών Σχολών και ιδιαιτέρως του ΕΚΠΑ, που ήταν η πρώτη που ιδρύθηκε και στις αλλαγές του προγράμματος σπουδών
Τέλος αναφέρεται η ίδρυση των πρώτων φαρμακείων στην Ελλάδα (18ος αιώνας-νήσοι Ιονίου, 19ος, Βαλκανικοί πόλεμοι- ηπειρωτική Ελλάδα, νήσοι Αιγαίου)
Aquaculture is a growing industry, with Greece being the sixth among the forty European countries in the production of farmed fish. The subject of aquaculture is taught in more than 10 departments of the Greek Universities. The book AQUACULTURE: ORGANISMS, PRODUCTION SYSTEMS, PERSPECTIVES aims to cover the basic knowledge needed for the University graduates of biological and related schools. Herein, the traditional and modern aquaculture systems implemented today or being in experimental stage are examined. More specifically, the following topics are covered: a) aspects of the biology of cultured organisms (taxonomy, nutrition, reproduction, diseases, genetics), b) industrial production trends at a global, European, and national level, c) the facilities used and methodologies applied for broodstock collection, production of fry, fattening and harvesting c) the concerns arising from the application of aquaculture and the prospects for the future.
Σκοπός του συγκεκριμένου βιβλίου είναι να βοηθηθούν οι φοιτητές στο να κατανοήσουν έννοιες όπως (1) την σημαντικότητα του ρόλου της αθλητικής ψυχαγωγίας και αναψυχής στην ζωή των ατόμων μέσω της φυσιολογικής και ψυχολογικής διάστασης, (2) την δομή και την λειτουργία των οργανισμών παροχής υπηρεσιών αναψυχής και ελευθέρου χρόνου. Επίσης οι φοιτητές θα είναι ικανοί στο να αναπτύσσουν και να αξιολογούν προγράμματα κινητικής ψυχαγωγίας και αναψυχής. Επίσης σκοπός του συγκεκριμένου συγγράμματος είναι να μεταδώσει στους/στις φοιτητές/τριες τις βασικές αρχές του (αθλητικού) μάρκετινγκ και να τους εκπαιδεύσει στην εφαρμογή τους στην επιχειρηματική/εργασιακή ή/και καθημερινή τους ζωή. Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο θα δώσει στους φοιτητές γνώσεις για το αθλητικό μάρκετινγκ, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των καταναλωτών, τη συλλογή δεδομένων και την εφαρμογή όλων των παραπάνω στη διαχείριση επιχειρήσεων αθλητικού τουρισμού και αναψυχής. Τέλος, σκοπός του βιβλίου είναι να εξετάσει το ρόλο του ελεύθερου χρόνου στη σύγχρονη κοινωνία και να περιγράψει τις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται στο χώρο αυτό. Με την μελέτη των κεφαλαίων του βιβλίου οι φοιτητές θα μπορούν α) να αναπτύσσουν και να αξιολογούν προγράμματα κινητικής ψυχαγωγίας και αναψυχής, β) να γνωρίζουν & να κατανοούν την ανάγκη εφαρμογής των αρχών του μάρκετινγκ στη διαχείριση αθλητικών επιχειρήσεων τουρισμού & αναψυχής, γ) να εκτελούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις αρχές του μάρκετινγκ σε ανάλογες επιχειρήσεις –είτε ως εργαζόμενοι/υπεύθυνοι είτε ως επιχειρηματίες, δ) να γνωρίζουν και θα κατανοούν το ρόλο του ελεύθερου χρόνου στη σύγχρονη κοινωνία
This book is addressed to undergraduate and postgraduate students who study human movement and, sport movement, in particular. It is also useful for teachers of physical education, coaches, physiotherapists, sport medicine practioners etc.
The purpose of the book is to provide a detailed description of laws that govern sport movement in a way that is easily understood by anyone who is interested in studying sport. Teachers, students and professionals can find material for both methods and analysis of sport techniques.
The book presents the basic sections of biomechanical analysis of sport techniques, including the kinematic analysis, the kinetic analysis, electromyography, dynamometry and energy - projectile motion. Each section is a separate teaching module and includes, the basic theoretical background and, second, the corresponding laboratory background. The last three chapters presents examples of biomechanical analysis from selected sports including walking and running, sprint hurdles, long jump, high jump, tennis serve, giant circle in gymnastics, free stroke in swimming, soccer kick, jump shot in basketball, jump throw in handball and volleyball spike.
Το βιβλίο θα περιγράψει τις βασικές αρχές της ηλεκτρικής και μηχανικής λειτουργίας της καρδιάς, καθώς και τις παθοφυσιολογικές μεταβολές που παρατηρούνται στις κυριότερες παθολογικές καταστάσεις.
Η νευροβιολογία είναι μια πολυδιάστατη επιστήμη, στην οποία συνεισφέρουν πολλές ειδικότητες, όπως η μοριακή βιολογία, οι υπολογιστικές επιστήμες, η φυσιολογία, φαρμακολογία, φωτονική, φυσική και άλλες. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να εισάγει τους φοιτητές/αναγνώστες σε κάποιες βασικές αρχές της νευροβιολογίας, να τους παρουσιάσει κάποιες καινοτόμες εξελίξεις που συμβαίνουν με πολύ γρήγορο ρυθμό, και να τους δώσει την ευκαιρία να εξερευνήσουν το χώρο των επιστημών που διέπουν τη νευροβιολογία από μόνοι τους μέσω μιας παρουσίασης και εργασίας που θα κάνουν.

Το βιβλίο περιλαμβάνει την παρακάτω θεματολογία: Βασικές αρχές νευροανατομίας, είδη νευρώνων, φυσιολογικές ιδιότητες των νευρώνων, δίαυλοι ιόντων, δυναμικό ενεργείας, μετάδοση του δυναμικού ενεργείας, νευροδιαβιβαστές, μηχανισμός έκλυσης νευροδιαβιβαστή, υποδοχείς νευροδιαβιβαστών, συναπτικά δυναμικά, ολοκλήρωση συναπτικών δυναμικών, δομή και οργάνωση των αισθητικών συστημάτων, μετάδοση και επεξεργασία σωματοαισθητικών ερεθισμάτων, μετάδοση και επεξεργασία οπτικών ερεθισμάτων, αντίληψη οπτικών ερεθισμάτων, δημιουργία κινητικών προγραμμάτων, το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου με επίκεντρο τις δράσεις του νευροδιαβιβαστή ντοπαμίνη, νευροβιολογική βάση κινητικών παθήσεων, κυτταρικοί μηχανισμοί μνήμης και μάθησης, νευροβιολογική βάση ψυχιατρικών ασθενειών, όπως η σχιζοφρένεια, η κατάθλιψη, η διπολική διαταρραχή, και ο εθισμός, αλλά και νευρολογικών, όπως η επιληψία.
Η επιλογή του συγγραφέα να μην εντάξει το παρόν σύγγραμμα στην ενότητα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών συνιστά μία συνειδητή επιλογή, σε μια προσπάθεια διαφοροποίησης της Διδακτικής της Βιολογίας (ΔΒ) από τη συγκεκριμένη ενότητα. Η ΔΒ συνιστά ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν σε σημαντικό βαθμό από τη «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών», όπως λ.χ. είναι η ύπαρξη «Ενοποιητικής Θεωρίας» όπως αυτής της Θεωρίας της Εξέλιξης. Φυσικά, η Βιολογία και η Διδακτική της, σε μεγάλο βαθμό ακολουθούν και συνυπάρχουν με τη Διδακτική των ΦΕ, όπου η δεσπόζουσα άποψη- Διδακτικό μοντέλο που κυριαρχεί σήμερα παγκοσμίως, είναι αυτό της Διερεύνησης και του Εποικοδομητισμού. Στα πλαίσια αυτά, στο παρόν σύγγραμμα γίνεται μια προσπάθεια να υπάρχουν δύο με τρεις ενότητες αφιερωμένες στις αντιλήψεις των μαθητών για σημαντικές ενότητες της Βιολογικής γνώσης, όπως η Εξέλιξη, η Κληρονομικότητα, η Φωτοσύνθεση. Παράλληλα, γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης στρατηγικών Εννοιολογικής Αλλαγής. Μιας αλλαγής, για την οποία πιστεύεται πλέον πως κατακτάται μέσα από μορφές Ενεργητικής Μάθησης και Διδασκαλίας, όπως είναι Μάθηση Μέσω Διερεύνησης (ΜΜΔ).
Θα μπορούσε κανείς να πει πως ΜΜΔ είναι η προσπάθεια μεταφοράς της Επιστημονικής Μεθόδου (ΕΜ) στη σχολική τάξη. Για το λόγο αυτό, σημαντικό μέρος του εγχειριδίου αφιερώνεται στην κατανόηση και σε εφαρμογές μεθόδων ΜΜΔ, σε σχέση με την εφαρμογή τους σε συγκεκριμένα παραδείγματα διδασκαλίας ενοτήτων της Βιολογίας. Παράλληλα, μία σε βάθος κατανόηση από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό του τί είναι η ΕΜ και πώς συνδέεται με τις σύγχρονες τάσεις στη Διδακτική των ΦΕ και της Βιολογίας, προϋποθέτει την εξοικίωση με την Ιστορία των Επιστημών. Μια εξοικείωση που μπορεί και η ίδια να αποτελέσει εργαλείο διδασκαλίας. Ιδιαίτερα όταν κανείς ανατρέξει σε σημαντικές Επιστημονικές Διαμάχες, όπως αυτή για την Αυτόματη Γένεση, κ.α. Έτσι, μέρος του εγχειριδίου αφιερώνεται στην ενότητα αυτή
Το βιβλίο είναι δομημένο με το Προοίμιο την Εισαγωγή, την Κύρια Ύλη με 35 κεφάλαια και το Παράρτημα. Όλα τα κεφάλαια περιέχουν παραγράφους, σχήματα, πίνακες και διαγράμματα ροής για την ευχερέστερη διάκριση και κατανόηση της ύλης.

Το «ΠΡΟΟΙΜΙΟ» περιέχει σύντομη αναφορά στις διακρίσεις, στους συμβολισμούς και στις ισομέρειες των οργανικών ενώσεων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των δομών των χημικών ενώσεων συνήθεις σε χρήση στη Χημεία Τροφίμων.

Η «ΕΙΣΑΓΩΓΗ» περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες και διακρίσεις της Επιστήμης των Τροφίμων, αναφορά στα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων καθώς και αναφορά στις γενικές ρεολογικές ιδιότητες των τροφίμων.

Η «ΚΥΡΙΑ ΥΛΗ» του βιβλίου είναι ομαδοποιημένη σε 3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ, η κάθε μία από τις οποίες αποτελείται από διάφορα ΜΕΡΗ. Στο κάθε ΜΕΡΟΣ έχουν ομαδοποιηθεί τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ ομοειδούς περιεχομένου όπου το κάθε Κεφάλαιο αποτελεί ένα αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο.

Στην ΕΝΟΤΗΤΑ I «ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» υπάγονται τα αντικείμενα που περιγράφουν τα μάκρο- και μίκρο- συστατικά των τροφίμων ένα προς ένα. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 2 ΜΕΡΗ, ως ακολούθως.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ «ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ» περιλαμβάνει τα ακόλουθα 5 ΜΕΡΗ, το κάθε ένα από τα οποία περιέχει τις γνώσεις για κάθε ένα ξεχωριστό είδος τροφίμου ή για κάθε μία ιδιαίτερη ομάδα ομοειδών τροφίμων. Για το κάθε είδος τροφίμου δίνονται η «χημεία τροφίμου» (ορισμοί, διακρίσεις, σύσταση, ιδιότητες) και η «τεχνολογία τροφίμου» (παραλαβές, επεξεργασία)

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ «ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» περιλαμβάνει τα ακόλουθα 3 ΜΕΡΗ το καθένα από τα οποία περιέχει είτε ιδιαίτερες κατηγορίες, είτε ιδιαίτερες επεξεργασίες και κατεργασίες των τροφίμων.Τ

έλος, στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» δίνονται περιληπτικά οι αρχές του μεταβολισμού των θρεπτικών υλών στον οργανισμό, καθώς και ο ρόλος των θρεπτικών υλών στην διατροφή.
Το παρόν πόνημα “Σύγχρονο εγχειρίδιο Ενδοκρινολογίας” πραγματεύεται το ενδοκρινικό σύστημα του ανθρώπου. Η ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται κατά επαγωγικό τρόπο από τη λειτουργική ανατομία και φυσιολογία, στους παθογενετικούς μηχανισμούς και την παθοφυσιολογία των διαταραχών των ενδοκρινών αδένων καθώς και στην κλινική έκφραση και αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών σε κλινικό επίπεδο.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο στους φοιτητές της ιατρικής και των παραϊατρικών σχολών, όσο και στους ειδικευομένους ιατρούς της Ενδοκρινολογίας αλλά και τους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι επιθυμούν να φρεσκάρουν τη γνώση τους στο αντικείμενο της Ενδοκρινολογίας και του Μεταβολισμού.Το πρώτο κεφάλαιο περιγράφει τη λειτουργική οργάνωση του ενδοκρινικού συστήματος καθώς και τις γενικές αρχές της ορμονικής σύνθεσης, έκκρισης και βιολογικές δράσεις στα όργανα στόχους. Στα κεφάλαια 2 με 7 περιγράφεται η δομή και λειτουργία των ενδοκρινών αδένων ή ενδοκρινικών συστημάτων καθώς και οι διαταραχές της λειτουργίας των αδένων από την παθογένεια στην κλινική τους έκφραση. Στο κεφάλαιο 8 περιγράφονται οι επείγουσες καταστάσεις στην Ενδοκρινολογία καθώς και η αντιμετώπιση τους. Πιστεύεται ότι η κατανόηση των μηχανισμών της φυσιολογικής λειτουργίας των ενδοκρινών αδένων καθώς και των υποκείμενων παθογενετικών μηχανισμών των λειτουργικών διαταραχών θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση της κλινικής έκφρασης των ενδοκρινικών νοσημάτων και την ορθολογική θεραπευτική τους αντιμετώπιση.
Το βιβλίο που τιτλοφορείται ‘Δομή και Δυναμική των Βιοκοινοτήτων’ θα επικεντρωθεί στους μηχανισμούς που διέπουν την οργάνωση των βιοκοινοτήτων στο χώρο και στο χρόνο καθώς και στη σημαντική επίδραση που ασκούν οι διαταραχές στη δυναμική τους. Βασικές διαδικασίες για την οργάνωση των βιοκοινοτήτων είναι η επιλογή ενδιαιτήματος και οικοθέσης εκ μέρους των ειδών που τις συγκροτούν ενώ οι σχέσεις μεταξύ των ειδών (ανταγωνιστικές, παρασιτικές, λείας-θηρευτή) καθορίζουν την οργάνωση της βιοκοινότητας σε τροφικά πλέγματα. Η ανάλυση του τροφικού πλέγματος μπορεί να γίνει και με τη δικτυακή ανάλυση όπου πέρα από τις μετρικές που περιγράφουν το πλέγμα ως όλο, υπάρχουν και μετρικές που περιγράφουν τη σημαντικότητα, κεντρικότητα , ενδιαμεσότητα των επιμέρους κόμβων (ειδών) του πλέγματος. Οι βιοκοινότητες μπορούν να αναλυθούν και σαν συστήματα ροών όταν κάθε τμήμα (πληθυσμός) του συστήματος μπορεί να περιγραφεί με βάση την είσοδο της ενέργειας σε αυτό, τη δέσμευση της στη βιομάζα του και την έξοδο της ενέργειας προς τα άλλα τμήματα του συστήματος. Οι πληθυσμοί με βάση αυτή τη θεώρηση αντιμετωπίζονται ως μετασχηματιστές ενέργειας. Αυτή την οπτική θα επιδιώξει να αναλύσει ένα από τα κεφάλαια αυτού του βιβλίου. Επιπρόσθετα σημαντικό τμήμα του βιβλίου θα επικεντρωθεί στη θεωρία των ισορροπημένων (κλασική θεώρηση ισορροπίας της φύσης) και μη ισορροπημένων βιοκοινοτήτων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους μηχανισμούς που οργανώνουν και διασφαλίζουν την ύπαρξη των μη ισορροπημένων κοινοτήτων στο χρόνο. Περαιτέρω θα αναλυθεί η έννοια και τα χαρακτηριστικά της διαταραχής καθώς και η απόκριση (ανθεκτικότητα, επανάκαμψη) των βιοκοινοτήτων στις διαταραχές. Εδώ εμπλέκεται και η έννοια της μεταπληθυσμιακής δομής η οποία και θα αναλυθεί διεξοδικά. Τέλος θα συζητηθεί και θα αναλυθεί το φαινόμενο της πρωτογενούς και δευτερογενούς διαδοχής αντλώντας παραδείγματα από το χώρο των εδαφικών βιοκοινοτήτων.
Το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα στην κλινική εξέταση και απευθύνεται στους φοιτητές της Ιατρικής, της Οδοντιατρικής και της Νοσηλευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Σκοπός του βιβλίου είναι να εκπαιδεύσει το φοιτητή στη λήψη του ιατρικού ιστορικού, στην εκμάθηση των κύριων κλινικών σημείων και να αποτελέσει έναν απλό, πρακτικό, σύντομο και εύχρηστο οδηγό κλινικής εξέτασης. Το βιβλίο υποστηρίζεται από πλούσια εικονογράφηση, σχήματα και βίντεο που διευκολύνουν την εκμάθηση και εμπέδωση της κλινικής εξέτασης.
Στηριζόμενοι στην εμπειρία μας και σε παρατηρήσεις των φοιτητών μας και άλλων εκπαιδευτών, ελπίζουμε το βιβλίο μας να αποτελέσει τη βάση για την εκμάθηση των τεχνικών της κλινικής εξέτασης.
Δεδομένης της ερευνητικής ενασχόλησης των συγγραφέων με την βιολογία εδάφους προτείνεται η συγγραφή βιβλίου με αντικείμενο την αποκατάσταση χερσαίων σχηματισμών. Το αντικείμενο αυτό ικανοποιεί τις ανάγκες του μαθήματος Προστασία, Βιοπαρακολούθηση και Αποκατάσταση Οικολογικών Συστημάτων που διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ.
Ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας έδειξε ότι δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από εγχειρίδια που, στο τεχνοκρατικό συμφραζόμενο, περιορίζονται να παρέχουν οδηγίες για τις τεχνικές που κάποιος θα πρέπει να ακολουθήσει ώστε να αποκαταστήσει υποβαθμισμένους/κατεστραμμένους οικολογικούς σχηματισμούς. Στόχος του προτεινομένου συγγράμματος, αντίθετα, είναι να παρουσιάσει την οικολογική θεωρητική βάση που θα καθοδηγεί εκείνον που εφαρμόζει προγράμματα αποκατάστασης, παίρνει αποφάσεις για το ποια βήματα θα ακολουθήσει και διαθέτει κριτήρια ώστε να επανασχεδιάζει δράσεις αποκατάστασης όταν η προσπάθεια αποδειχθεί ανεπιτυχής.
Αναφέρθηκε ότι το βιβλίο θα εστιάζει στην αποκατάσταση χερσαίων σχηματισμών, ακρογωνιαίος λίθος των οποίων είναι το έδαφος. Γιαυτό η παρουσίαση των δομικών στοιχείων του εδάφους (βιοτικών και αβιοτικών) καθώς και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση κρίνεται απαραίτητη. Άλλωστε, τα εγχειρήματα αποκατάστασης αποβλέπουν στη διαχείριση αυτών των αλληλεπιδράσεων με στόχο τη δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος.
Το προτεινόμενο βιβλίο θα χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη θα εστιάζει στη περιγραφή των α-
βιοτικών και βιοτικών στοιχείων του εδαφικού συστήματος και στις διεργασίες που παράγουν οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Η δεύτερη ενότητα θα αναφέρεται στη θεωρία της οικολογίας της αποκατάστασης και στο πως έννοιες από το πεδίο της οικολογίας των βιοκοινοτήτων, όπως διαδοχή, διαταραχή, μεταπληθυσμός, διασπορά, απόθεμα ειδών κλπ. βρίσκουν την εφαρμογής τους εντός των
προγραμμάτων αποκατάστασης. Η Τρίτη, τέλος, ενότητα θα περιγράφει τεχνικές
αποκατάστασης ανάλογα με το υπό ανάταξη σύστημα.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται θέματα αθλητικού τουρισμού καθώς και σε επαγγελματίες του χώρου αυτού που επιθυμούν να κατανοήσουν σε βάθος το αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μη εξοικειωμένους αναγνώστες, όσο και από προχωρημένους επιστήμονες του κλάδου. Διδάσκοντες, φοιτητές, σπουδαστές και επαγγελματίες του χώρου του αθλητικού τουρισμού μπορούν να βρουν στο βιβλίο αυτό το απαραίτητο υλικό για την κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με :
- Τουρισμό
- Αθλητικό Τουρισμό
- Κίνητρα και Κοινωνικο-ψυχολογικές Ανάγκες
- Τουριστική Τυπολογία
- Τουριστική Εικόνα - Τουριστικό Μάρκετινγκ
- Πράσινος Τουρισμός
- Αθλητικό τουρισμό και Άτομα με Αναπηρία

Στόχος η θεωρητική κατάρτιση σε θέματα που αφορούν στον αθλητικό τουρισμό, την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και την ήπια ανάπτυξη αθλητικών τουριστικών προορισμών, όπως, επίσης, και τη διοίκηση των ομάδων / συμμετεχόντων στις δραστηριότητες του ΑΤ και τις συγγενείς μορφές.
Επιμέρους στόχοι είναι α) να δημιουργήσει προϋποθέσεις για ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με τον αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα, β) να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για επαγγελματική δραστηριότητα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που ασχολούνται με τον αθλητικό τουρισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, γ) ανάπτυξη επιχειρηματικότητας σε σχέση με τον ΑΤ και δ) να κάνει ικανούς τους αναγνώστες να οργανώνουν αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα.
Περιγράφονται οι Γενικές Αρχές της Φαρμακολογίας (μηχανισμός δράσης φαρμάκων, η τύχη των φαρμάκων μέσα στον οργανισμό και η αλληλεπίδρασή τους με τους βασικούς μηχανισμούς που διέπουν την ομοιοστασία των κυτταρικών λειτουργιών). Τα φάρμακα δεν εξετάζονται ως θεραπευτικά ιατρικά μέσα, αλλά υπό το πρίσμα των βασικών ιατρικών επιστημών, δίνοντας κυρίως έμφαση στην κατανόηση των βιοχημικών και μοριακών διεργασιών που εμπλέκονται στη δράση τους.
Το βιβλίο αυτό προσφέρει ένα σύγχρονο και σταθερό υπόβαθρο για την περαιτέρω κατανόηση των ιδιοτήτων των φαρμάκων, που είναι χρήσιμο και απαραίτητο για όλους εκείνους που ασχολούνται με τις θεωρητικές ή τις πρακτικές πλευρές της Φαρμακολογίας και των Βιολογικών Επιστημών γενικότερα. Παράλληλα, προσφέρει χρήσιμες εισαγωγικές γνώσεις για την Ιατρική Φαρμακολογία, δηλαδή για τις θεραπευτικές εφαρμογές των φαρμάκων στην κλινική πράξη.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται θέματα οργάνωσης των κατασκηνώσεων, αναψυχής, υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων και εκπαίδευσης στελεχών παιδικών κατασκηνώσεων, καθώς και σε διοικητικά στελέχη κατασκηνώσεων που επιθυμούν να κατανοήσουν σε βάθος το αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο και να εφαρμόσουν στην πράξη μεθόδους διαδικασίες και στρατηγικές μάνατζμεντ και μάρκετινγκ στον συγκεκριμένο χώρο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μη εξοικειωμένους αναγνώστες όσο και από προχωρημένους επιστήμονες του κλάδου. Φοιτητές, διδάσκοντες, σπουδαστές και επαγγελματίες του χώρου των κατασκηνώσεων, της αναψυχής και της φιλοξενίας στον τουρισμό, μπορούν να βρουν στο βιβλίο αυτό, το απαραίτητο υλικό για την κατανόηση των εννοιών και την πρακτική εκπαίδευση σε θέματα που σχετίζονται με:
- Ανάπτυξη του κατασκηνωτικού θεσμού
- Υπηρεσίες των κατασκηνώσεων
- Μάνατζμεντ κατασκηνώσεων
- Μάρκετινγκ κατασκηνώσεων
- Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων αναψυχής
- Δραστηριότητες της αναψυχής
- Παιχνίδια
- Λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων
- Εκπαίδευση στελεχών παιδικών κατασκηνώσεων
- Αγωγή παιδιών και εφήβων
Το βιβλίο αυτό αφορά στο θέμα της οδοντικής τερηδόνας. Η οδοντική τερηδόνα είναι η κυρία νόσος των σκληρών οδοντικών ιστών και το κυριότερο αίτιο απώλειας δοντιών. Στο περιεχόμενο του βιβλίου θα περιγραφεί και θα αναλυθεί η αιτιοπαθογένεια της οδοντικής τερηδόνας. Ειδικότερα, θα αναφερθεί στο ρόλο των βιοϋμενίων, στο σχηματισμό της οδοντικής μικροβιακής πλάκας (ΟΜΠ), της οικολογία τους στοματικού περιβάλλοντος και τη σχέση τους με τη νόσο. Πρόσθετα, θα αναλυθεί ο ρόλος του ξενιστή και ειδικότερα ο ρόλος του δοντιού και του σάλιου. Θα περιγραφούν και θα αναλυθούν οι φυσικό-χημικές αλληλεπιδράσεις του στοματικού περιβάλλοντος με τους σκληρούς οδοντικούς ιστόυς και θα αποσαφηνιστούν οι έννοιες απομεταλλικοποίηση και επαναμεταλλικοπόιηση. Θα περιγραφούν τα στάδια των ιστοπαθολογικών ζωνών της τερηδόνας της αδαμαντίνης και της οδοντίνης και θα γίνει η συσχέτιση τους με τη κλινική εικόνα των βλαβών. Επίσης, θα περιγραφούν οι μορφές και οι συνηθέστεροι τύποι κλινικής εικόνας που εμφανίζονται αυτές οι βλάβες. Θα περιγραφούν και θα αναλυθούν όλοι οι σύγχρονοι τρόποι διάγνωσης της τερηδόνας που υπάρχουν σήμερα με έμφαση στη κλινική εξέταση, την ακτινογραφική και τη χρήση του φθορισμού. Θα γίνει αναφορά στους κυριότερους επιδημιολογικούς δείκτες και θα περιγραφούν οι δείκτες τερηδόνας dmfs και DMFT. Τέλος, θα αναφερθεί στο μη επεμβατικό τρόπο αντιμετώπισης των τερηδονικών βλαβών. Ειδικότερα, θα αναλυθεί ο ρόλος της στοματικής υγιεινής, του φθορίου, των αντιμικροβιακών παραγόντων, της χρήσης ενασβεστιωτικών παραγόντων και των συμβουλών δίαιτας στην πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση των αρχόμενων τερηδονικών βλαβών.
Το προτεινόμενο σύγγραμμα θα αναφέρεται σε γενικά στοιχεία της παθοφυσιολογίας και ανοσολογίας του πεπτικού συστήματος του χοίρου και ειδικότερα σε νοσήματα και παθολογικές καταστάσεις, στην αιτιολογία των οποίων εμπλέκονται βακτήρια, ιοί, παράσιτα και διάφοροι διαχειριστικοί παράγοντες (π.χ. σφάλματα διατροφής, μεταχείριση ζώων, συνθήκες διαβίωσης, περιβαλλοντικοί παράγοντες κ.α.)
Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στην αιτιοπαθογένεια, στην κλινική εικόνα, στη διάγνωση, στην αντιμετώπιση σε επίπεδο θεραπείας και μεταφύλαξης καθώς και στην προφύλαξη - πρόληψη. Πιο συγκεκριμένα, η προφύλαξη και η μεταφύλαξη των νοσημάτων επικεντρώνεται κυρίως στην επιλογή των κατάλληλων φαρμακευτικών και μη ουσιών (π.χ. αντιμικροβιακά φάρμακα, εναλλακτικά των αντιβιοτικών κ.α.), τον τρόπο χορήγησής τους καθώς και την εφαρμογή των απαραίτητων εμβολιακών προγραμμάτων.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές Οδοντιατρικής ως βασικό εκπαιδευτικό βοήθημα για το μάθημα ‘Μερικές Οδοντοστοιχίες ΙΙ’, στα πλαίσια της διδασκαλίας τους στο γνωστικό αντικείμενο της Κινητής Προσθετικής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους προπτυχιακούς φοιτητές Οδοντιατρικής και Οδοντικής Τεχνολογίας που διδάσκονται μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο των μερικών οδοντοστοιχιών, όπως τα μαθήματα ‘Μερικές Οδοντοστοιχίες Ι’ και ‘Σύνθετες Προσθετικές Αποκαταστάσεις’, του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ, καθώς και από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Θα είναι επιπλέον χρήσιμο για πτυχιούχους οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες, για επικαιροποίηση των γνώσεών τους σχετικά με τα υλικά και τις τεχνικές, το σχεδιασμό της αποκατάστασης και γενικότερα τις αρχές διαχείρισης του μερικά νωδού ασθενή.
Στόχος του βιβλίου είναι να εφοδιάσει τον αναγνώστη με συστηματική γνώση για παροχή φροντίδας στον μερικά νωδό ασθενή, εναρμονισμένη με την επιστημονική τεκμηρίωση και τη σύγχρονη ασθενοκεντρική θεώρηση, καθώς και να περιγράψει ένα ολοκληρωμένο και συστηματικό πρωτόκολλο αποκατάστασης.
Έπειτα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή της αποκατάστασης με μερικές οδοντοστοιχίες περιγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μερικά νωδού ατόμου, οι άξονες για την προσέγγισή του και τα κριτήρια του προσθετικού σχεδιασμού. Στη συνέχεια αναπτύσσονται τα αλληλοδιάδοχα κλινικά και εργαστηριακά στάδια της κατασκευής της μερικής οδοντοστοιχίας διαρθρωμένα σε τρεις μεγάλες ενότητες (διάγνωση / σχεδίαση, προετοιμασία στόματος /αποτύπωση, κατασκευή της μερικής οδοντοστοιχίας). Τέλος, παρουσιάζονται τα δεδομένα σχετικά με την πρόγνωση των μερικών οδοντοστοιχιών, τις πιθανές βιολογικές και τεχνικές επιπλοκές, την αποδοχή από τους χρήστες και τη διατήρηση του αποτελέσματος.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται θέματα σχετικά με τον τρόπο παροχής φροντίδας κατά την πρώτη επαφή του ασθενή με το σύστημα υγείας (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας) καθώς και σε επαγγελματίες υγείας, που επιθυμούν να κατανοήσουν σε βάθος το αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μη εξοικειωμένους αναγνώστες όσο και από προχωρημένους επιστήμονες του κλάδου. Η παρουσίαση κάθε κεφαλαίου βασίζεται στη συζήτηση κλινικών σεναρίων. Διδάσκοντες, φοιτητές, σπουδαστές και επαγγελματίες του χώρου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μπορούν να βρουν στο βιβλίο αυτό το απαραίτητο υλικό για την κατανόηση των εννοιών και των παρεμβάσεων, που σχετίζονται με:

- Αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, συντονισμός των διαφορετικών υπηρεσιών υγείας και παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας στον πληθυσμό ευθύνης του γιατρού πρωτοβάθμιας φροντίδας
- Φροντίδα επικεντρωμένη στον ασθενή
- Στάδια συμβουλευτικής ή διαβούλευσης
- Ανακοίνωση διάγνωσης σοβαρού νοσήματος, ή θανάτου
- Αναζήτηση τεκμηρίων και εφαρμογή κατευθυντηρίων οδηγιών για διαχείριση ασθενών με συνήθη οξέα και χρόνια προβλήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα
- Πρωτογενή πρόληψη για εφήβους και ενήλικες
- Τεχνικές διάγνωσης στην πρωτοβάθμια φροντίδα και βαθμός τεκμηρίωσής τους
- Λάθη και σφάλματα κατά τη διάγνωση
- Ολοκληρωμένη εκτίμηση ηλικιωμένου ασθενούς
- Παρηγορητική φροντίδα στην πρωτοβάθμια φροντίδα
- Εκτίμηση της συμμόρφωσης των ασθενών, που λαμβάνουν πολλαπλά φάρμακα και τρόποι βελτίωσης της συμμόρφωσης
- Ιδιαιτερότητες κατά την εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών σε ασθενείς με πολλαπλά νοσήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα και σχεδιασμός πλάνου διαχείρισης
This manual is aimed for the undergraduate students who are taught the topic of Anaesthesiology at medical and nursing schools, as well as for residents in the specialties of Anaesthesiology and Surgery as well for specialist doctors and nurses in Anaesthesiology.
The manual presents in a codified way the concepts and techniques related to anaesthesia and the perioperative period.

The book contains 15 chapters divided into four parts:
- Introduction to Anesthesia Anesthesiology rates

I. DRUGS & TECHNIQUES OF ANAESTHESIA:
- General Anaesthesia: Drugs & Techniques
- Management of the Airway
- Regional Anaesthesia: Drugs & Techniques

II PERIOPERATIVE TREATMENT & CARE:
- General Principles of Pre-anaesthetic Evaluation & Preparation
- Perioperative Care of the Patient with Cardiovascular, Respiratory and Endocrine Disease

III. PRINCIPLES OF ADMINISTRATION OF ANAESTHESIA & PERIOPERATIVE MONITORINGQ
- Basic Principles of anaesthesia administration
- Equipment to administer anaesthesia
- Perioperative Monitoring
- Monitoring in the Recovery Room during the Immediate Postoperative Period

IV. SPECIAL TOPICS OF PERIOPERATIVE PERIOD
- Perioperative Administration of Fluids & Blood
- Complications and Morbidity of Anaesthesia
- Advanced Life Support
Το βιβλίο ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ - τεχνική, τακτική, ασκησιολόγιο, κανονισμοί, καλύπτει ένα σημαντικό εύρος θεμάτων απαραίτητων για τον φοιτητή, αλλά και τον σημερινό ή μελλοντικό προπονητή, των Ελληνικών ΤΕΦΑΑ.
Τα περισσότερα βιβλία που χρησιμοποιούνται σήμερα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο καλύπτουν μέρος μόνο της σχετικής θεματολογίας ενός αθλητικού αντικειμένου. Το συγκεκριμένο βιβλίο προσεγγίζει το άθλημα της Αντισφαίρισης περισσότερο ολικά και σαφώς πιο πρακτικά, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων για θεωρητική γνώση και τη σύνδεση της με την πρακτική εξάσκηση, αλλά και στην ανάγκη για προσαρμογή του τρόπου διδασκαλίας στα σύγχρονα δεδομένα.

Στη θεματολογία του βιβλίου περιλαμβάνεται ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων, από την γνωριμία με την ιστορία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους κανονισμούς του αθλήματος και την μεθοδολογία της διδασκαλίας του μέχρι την περιγραφή της τεχνικής των κτυπημάτων, την εξέταση της τακτικής του παιγνιδιού και την παροχή μεγάλου αριθμού ασκήσεων απαραίτητων κατά την εκπαιδευτική και προπονητική διαδικασία.

Στόχος του βιβλίου είναι η παρουσίαση με απλό και κατανοητό τρόπο όσο το δυνατόν περισσότερων πλευρών του αθλήματος ώστε να καλύψει επαρκώς το γνωστικό αντικείμενο της Αντισφαίρισης στα ΤΕΦΑΑ. Παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει ισχυρή βάση για την μελλοντική διεύρυνση των γνώσεων και ικανοτήτων για όσους επιθυμούν να ειδικευτούν στην προπονητική του αθλήματος.

Πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό εκπληρώνει τον εκπαιδευτικό του ρόλο αλλά και αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εγχειρίδιο για τους φοιτητές, και όχι μόνο, των Ελληνικών ΑΕΙ με σκοπό την αύξηση των γνώσεων αλλά και τη βελτίωση της καθημερινής πρακτικής τους είτε βρίσκονται στον χώρο της εκπαίδευσης, είτε στο γήπεδο του τένις.
Το βιβλίο αφορά την Παιδοχειρουργική - Παιδοουρολογία και καταγράφει τις βασικές αρχές της διάγνωσης και θεραπείας διάφορων συγγενών ανωμαλιών του πεπτικού, αναπνευστικού και ουροποιογεννητικού συστήματος των νεογνών, βρεφών και παιδιών. Επίσης ασχολείται με τους συμπαγείς όγκους της παιδικής ηλικίας, με τις τραυματικές κακώσεις των συμπαγών οργάνων καθώς και με άλλες επίκτητες παθήσεις που μπορούν να συμβούν στην παιδική ηλικία. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στις νέες τεχνολογίες όπως είναι τα LASER, οι ενδοσκοπήσεις και η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στα παιδιά (λαπαροσκοπική - θωρακοσκοπική - ρομποτική Παιδοχειρουργική, ενδοσκοπική λαπαροσκοπική παιδοουρολογία)
Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί το κύριο βοήθημα του μαθήματος «Σύσταση Σώματος», του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας. Ο κύριος στόχος του μαθήματος / συγγράμματος είναι η εμπέδωση των αρχών πάνω στις οποίες βασίζονται οι κυριότερες μέθοδοι μέτρησης της σύστασης του ανθρώπινου σώματος, καθώς και η κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων τους, όπως και η σωστή επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για κάθε κλινική περίπτωση. Π.χ. ο απόφοιτος που θα εργαστεί σε ένα νοσοκομείο, όπου πιθανώς είναι διαθέσιμες κάποιες μέθοδοι, θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνει την κατάλληλη επιλογή μεθόδου, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του ασθενούς, το σκοπό της μέτρησης, την ακρίβεια κλπ. Επίσης ο φοιτητής ασκείται πάνω σε πρακτικά προβλήματα εκτίμησης της σύστασης σώματος (π.χ. ποσοστό λίπους, μυϊκής μάζας, ενυδάτωσης κτλ.) χρησιμοποιώντας τα διάφορα δεδομένα των μετρήσεων της σύστασης σώματος.
Ανάμεσα στις πολλές εφαρμογές της μέτρησης σύστασης σώματος, μπορούμε να αναφέρομε τον προσδιορισμό του κινδύνου υγείας του ασθενούς που συνδέεται με υπερβολικά χαμηλά ή υψηλά επίπεδα λίπους, τον έλεγχο των αλλαγών της σύστασης σώματος που συνδέονται με ορισμένες ασθένειες, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων διατροφής και άσκησης στη βελτίωση της σύστασης σώματος του ασθενή, την εκτίμηση της ιδανικής μάζας του σώματος για συγκεκριμένα άτομα και αθλητές, την τεκμηρίωση των απαραίτητων διαιτητικών οδηγιών, τον έλεγχο της εξέλιξης και της ωρίμανσης της σύστασης σώματος των παιδιών κ.ά.
Η εκτίμηση της Ημερήσιας Ενεργειακής Δαπάνης Ηρεμίας αποτελεί μια βασική προτεραιότητα για ένα διαιτολόγο και επιτυγχάνεται μέσω της μέτρησης της άλιπης μάζας, χρησιμοποιώντας εξισώσεις τύπου σύστασης σώματος ή μέσω της σπιρομέτρησης του ασθενούς.
Όλα αυτά τα θέματα εμπεριέχονται στο προτεινόμενο βιβλίο, όπως επίσης και πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής των διάφορων μεθόδων. Εκτός του 1ου κεφαλαίου, κάθε επόμενο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε μια κατηγορία μεθόδων.

Αναλύεται η επιστημονικά τεκμηριωμένη ολοκληρωμένη/συνολική οδοντιατρική φροντίδα στον ηλικιωμένο ασθενή.
Αποτελεί συμβολή διαφορετικών αντικειμένων της επιστήμης με στόχο τη διατήρηση των δοντιών/μαλακών ιστών, την υγεία του στόματος και τη γενική υγεία. Η φιλοσοφία, σύμφωνα με τις αρχές της γηριατρικής, είναι ο προσδιορισμός προτεραιοτήτων κατά τη διάγνωση/πρόγνωση/αποκατάσταση και διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Η λήψη αποφάσεων και η προετοιμασία σχεδίων θεραπείας αποβλέπουν στην ενίσχυση της λειτουργίας/άνεσης/αισθητικής, σύμφωνα με τις συστάσεις του Π.Ο.Υ.
Το βιβλίο αποτελείται από 21 κεφάλαια. Κατ’ αρχήν αναφέρονται τα νεώτερα επιδημιολογικά δεδομένα, όσον αφορά στην αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων και των αναγκών για οδοντιατρική φροντίδα. Στη συνέχεια περιγράφεται η φυσιολογία του γηρασμένου στοματογναθικού συστήματος και οι βασικές αρχές διαχείρισης σύνθετων καταστάσεων. Στα πλαίσια της διατήρησης των φυσικών δοντιών παρουσιάζονται οι κλινικές οντότητες/νόσοι του στόματος (τερηδόνα/περιοδοντική νόσος/εμπλοκή πολφού) που συναντώνται στην καθημερινή κλινική πράξη και αναλύονται οι θεραπευτικές επιλογές. Όσον αφορά στη διαχείριση της μερικής νωδότητας, παρουσιάζονται οι σύγχρονες σύνθετες οδοντικές αποκαταστάσεις. Αξιολογούνται η στρατηγική θέση και αριθμός των εναπομεινάντων δοντιών. Αναλύεται η προετοιμασία του στόματος σε σχέση με τις θεραπευτικές επιλογές. Σχετικά με τη διαχείριση της ολικής νωδότητας και την αποκατάσταση με ολικές οδοντοστοιχίες, αναλύονται πρωτόκολλα τροποποίησης της κατασκευής και παρουσιάζονται εναλλακτικές τεχνικές αντιμετώπισης. Περιγράφονται οι επιλογές, όσον αφορά στις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις, ανάλογα με την εκτίμηση παραγόντων κινδύνου/ συστηματικής υγείας. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους χρόνια πάσχοντες, τους ασθενείς με νόσο του Parkinson και νόσο Alzheimers’ εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων και των επιπλοκών. Τέλος περιγράφονται τα προληπτικά μέτρα και η φροντίδα συντήρησης μετά τη θεραπεία.

Στο βιβλίο θα αναλύονται όλες οι βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μνήμης. Η ιδιαιτερότητα του εγχειριδίου θα έγκειται στο ότι θα αναλύονται έννοιες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα οργάνωσης του φαινομένου της μνήμης, από το (παραδοσιακό) επίπεδο της συμπεριφοράς μέχρι τις πιό σύγχρονες έννοιες της νευροβιολογίας που αφορούν την κυτταρική και δικτυακή νευρωνική δραστηριότητα καθώς και τις μοριακές αλληλεπιδράσεις στα νευρικά κύτταρα οι οποίες συνιστούν το νευροβιολογικό υπόβαθρο του φαινομένου της μνήμης. Επίσης θα περιλαμβάνονται και θα αναλύονται διάφορες περιπτώσεις παθολογικών καταστάσεων των μνημονικών λειτουργιών. Ως παραδείγματα αναφέρονται οι πιο κάτω τίτλοι κεφαλαίων: Μνήμη, Μάθηση, Ανάκληση, Πλαστικότητα, Παγίωση, Μνημονικό αποτύπωμα, Μνημονικά συστήματα, Ιππόκαμπος, Σύναψη-Συναπτική διαβίβαση, [Νευροδιαβιβαστές], Ασβέστιο, Υποδοχέας NMDA, Μακρόχρονη συναπτική ενδυνάμωση, Έκδηλη μνήμη, Άδηλη μνήμη, Σημασιολογική μνήμη, Βιωματική μνήμη, Προοπτική μνήμη, Γήρας, Νόσος του Alzheimer. (Βλ. επίσης μέρος Γ2: Ανάλυση ανά κεφάλαιο).

Στην παράγραφο "Ανάλυση του βιβλίου ανά κεφάλαιο" σημειώνονται ορισμένα από τα κεφάλαια που προβλέπονται να συγκροτούν το προτεινόμενο σύγγραμμα. Υπολογίζεται ότι ο συνολικός τελικός αριθμός κεφαλαίων θα είναι τουλάχιστον εβδομήντα.

Η επιλογή συγγραφής βιβλίου υπό μορφή ανάλυσης συγκεκριμένων θεμελιωδών εννοιών στο ευρύτερο πεδίο μελέτης των μνημονικών λειτουργιών σχετίζεται ακριβώς με την επιτακτική ανάγκη ύπαρξης εύχρηστου και συνεχώς χρησιμοποιούμενου εγχειριδίου το οποίο να εισάγει άμεσα τον μελετητή στις έννοιες (από τη συμπεριφορά μέχρι το μοριακό επίπεδο) αναλύοντάς τες σύντομα και ολοκληρωμένα. Επαναλαμβάνεται η παρατήρηση της παντελούς έλλειψης παρόμοιου εγχειριδίου στην ελληνική βιβλιογραφία.
Η προπόνηση των αθλητών πετοσφαίρισης αποσκοπεί, αφενός μεν στην βελτίωση του παιχνιδιού της ομάδας, της ομαδικότητας και της ομοιογένειας του παιχνιδιού, αφετέρου δε στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των ικανοτήτων του κάθε αθλητή μεμονωμένα, ώστε να εξελιχθεί και ο ίδιος ατομικά σαν παίκτης.
Ο προπονητής σε κάθε προπονητική μονάδα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα επίπεδα. Για να το επιτύχει αυτό ο προπονητής πετοσφαίρισης δεν πρέπει να είναι μόνο ο ειδικός για τις ιδιαίτερες ασκήσεις που απαιτεί το άθλημα, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να κατέχει και γνώσεις και από άλλα αντικείμενα της αθλητικής επιστήμης όπως, της φυσιολογίας, της διατροφής, της αθλητιατρικής, της αθλητικής ψυχολογίας κλπ.
Συνήθως οι προπονητές σε δύσκολες ψυχολογικές καταστάσεις που απαιτούν άμεσες λύσεις στην προπόνηση ή στον αγώνα εφαρμόζουν τεχνικές που γνωρίζουν από την αθλητική ή την προπονητική τους εμπειρία χωρίς να ακολουθούν ένα καθορισμένο σχέδιο και χωρίς να γνωρίζουν επακριβώς τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα των μεθόδων τους.
Αυτό το οποίο λείπει είναι ένας συγκεκριμένος οδηγός για τις ενδεικνυόμενες μεθόδους χρησιμοποίησης προπόνησης ανάλογα με την κατηγορία, το φύλο των αθλουμένων και των ψυχολογικών τεχνικών ανάλογα με τις καταστάσεις που συμβαίνουν στην προπόνηση ή τον αγώνα. Για αυτό τον λόγο ενδεικτικά πλάνα προπόνσης θα υπάρχουν στπ τέλος του βιβλίου ώστε να μπορούνε να χρησιμοποιηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο-αναγνώστη.
Η εξέλιξη των βιοατρικών και βιοτεχνολογικών ερευνών δεν συνάδει πάντοτε με την παράλληλη ανάπτυξη και έρευνα στον τομέα της Βιοηθικής παρά το γεγονός ότι αποτελεί κομβικό στοιχείο μελέτης και διερεύνησης αυτών. Παραμελείται ο φιλοσοφικός προβληματισμός για μια σειρά από ηθικά θέματα που άπτονται τόσο των τρόπων που αυτές λαμβάνουν χώρα όσο και των εφαρμογών που αυτές μπορεί να έχουν. Το παρόν, λοιπόν, εγχερίδιο απευθύνεται τόσο σε προτυχιακούς όσο και μεταπτυχιακούς φοιτητές των τομέων των Επιστημών της Ζωής όσο και σε αυτούς που σπουδάζουν Φιλοσοφία και γεικότερα κοινωνικές επιστήμες. Αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών µε τα βασικά προβλήµατα της Βιοηθικής. Μέσω αυτού θα κληθούν να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη πάνω σε βασικά προβλήµατα της εφαρµοσµένης αυτής µορφής της ηθικής. Αυτά τα θέµατα αποκτούν µείζονα σηµασία λόγω των δυνατοτήτων διαµεσολάβησης τους στην βιολογική υπόσταση του ατόµου. Αρχικά γίνεται µια αποσαφήνιση των βασικών εννοιών που συνιστούν τον πυρήνα της καθώς προσδιορίζονται και οι συναφείς αυτής κλάδοι. Αφού προσδιοριστεί το εννοιολογικό πλαίσιο της «Ηθικής» και εξεταστούν οι έννοιες που συνιστούν την «Βιοηθική», στη συνέχεια θα µελετηθούν έννοιες όπως η ευγονική, η ευθανασία, η κλωνοποίηση, η άµβλωση, η υποβοηθούµενη αναπαραγωγική κλωνοποίηση ως θεραπευτική, ενώ θα δοθούν οι κοινωνικές και οι νοµικές διαστάσεις αυτών των φαινοµένων. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον αποκτά πάντως ο προβληµατισµός και η εντρύφηση σχετικά µε το εύρος και την προβληµατική αυτών παρά η στείρα αντιµετώπιση τους.
Στόχο του παρόντος συγγράμματος αποτελεί η εξοικείωση των νέων ιατρών τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ειδικότητας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με τις σύγχρονες μεθόδους απεικόνισης των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος, με τις βασικές γνώσεις ακτινοανατομίας των οργάνων της γυναικείας πυέλου, τις συνηθέστερες γυναικολογικές παθήσεις και τους αλγόριθμους διαγνωστικής προσέγγισης και διαχείρισης των ασθενών με παθολογικά απεικονιστικά ευρήματα.
Καθώς ο ρόλος της απεικόνισης, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την ραγδαία βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, βαίνει διαρκώς αυξανόμενος στη κλινική πρακτική, καθίσταται αναγκαία η χρήση μιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ των κλινικών ιατρών και των ακτινολόγων. Στο παρόν σύγγραμμα θα γίνει ιδιαίτερη μνεία στην ορολογία που χρησιμοποιείται για την ερμηνεία των ακτινολογικών εικόνων, με σκοπό την εξοικείωση των νεαρών ιατρών, ήδη από το προπτυχιακό επίπεδο, με τις ακτινολογικές εκθέσεις, ώστε να αποφεύγονται τυχόν παρερμηνείες.
Έμφαση θα δοθεί στις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης στο τέλος κάθε κεφαλαίου καθώς και στο τελικό κεφάλαιο (30 επιλεγμένα περιστατικά γυναικολογικών παθήσεων), όπου ο κάθε φοιτητής θα κληθεί να απαντήσει σε μια σειρά διαδραστικών ερωτήσεων που αφορούν συνήθεις παθολογικές ή και μη καταστάσεις της γυναικείας πυέλου
Σκοπός είναι διαβάζοντας το βιβλίο ο νεαρός φοιτητής, στο τέλος κάθε κεφαλαίου να εμπεδώσει ένα ουσιαστικό μήνυμα που θα του χρησιμεύσι στην καθημερινή κλινική πρακτική.
The goals of this manual are (a) to present the basic hematology facts which are essential for main course of Internal Medicine (8-10th semester of the University curriculum) and (b) to provide additional information which may be useful for the courses “Disorders of Hemostasis; Transfusion Medicine” and “Hematology” are offered as elective (in the University of Athens) during the last two years of medical studies. It is clear that the manual is addressed to graduate level and does not constitute a comprehensive textbook of hematology or a book for the fellows specializing in hematology. The structure of the manual has followed a modern trend, i.e., to present its content at two “levels” (first and second part of each chapter), the first one defining the knowledge which is absolutely necessary for the student of medicine and the second providing the knowledge which students more interested in this field might find useful to acquire.
In some points the descriptions of various processes repeat information which should be offered (or has been offered) in earlier courses, such as Biochemistry and basic Biology. The authors have tried to keep these repetitions at a minimum but could not completely avoid them because the clinical picture as well the necessary therapeutic procedures of several blood diseases require adequate understanding of the underlying mechanisms at the level of basic sciences. Perhaps, this question reflects the fact that, for the time being (University of Athens), basic sciences are not considered as a “prerequisite” for the start of the clinical courses.
The information provided in the manual is based on that offered in the classical textbooks of hematology. In addition, for questions of special interest or those offering novel data, the reader can find a number of relevant references and e-links for further sudy at the end of each chapter.
Στόχος του Συγγράμματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στη Δομή και στη Λειτουργία του Σύγχρονου Νοσοκομείου, και η εξοικείωσή τους με την Κτηριακή Υποδομή και την Βιοϊατρική Τεχνολογία των επιμέρους Τμημάτων του και με το πως αυτές υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων τους.
Επίσης, η κατανόηση της Οργανωτικής, Διοικητικής και Οικονομικής προσέγγισης των παρεχομένων Υπηρεσιών Υγείας και τον ρόλο που επιτελεί η Ιατρική Πληροφορική στην υποστήριξη της λήψης Ιατρικών και Επιχειρησιακών Αποφάσεων στο περίπλοκο σύστημα "Νοσοκομείο".
Τέλος, η αφομοίωση των πλέον διαδεδομένων Τεχνικών Λύσεων, Κλινικών Εφαρμογών και χαρακτηριστικών πλευρών που αφορούν στην Λειτουργικότητα, στην Ασφάλεια και στην Διαχείριση της Ποιότητας των χρησιμοποιουμένων Μεθόδων, Συσκευών και Υλικών στο σύγχρονο Νοσοκομείο.
Το περίγραμμα της προσέγγισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:


Η ιστορική πορεία διαμόρφωσης της σημερινής Δομής του Νοσοκομείου.

Τα Eξωτερικά Ιατρεία και το Τμήμα Εκτάκτων Περιστατικών.
Η in vivo Διαγνωστική.
Τα in vitro Διαγνωστικά Εργαστήρια και η Αιμοδοσία.
Η σύγχρονη Ιατρική Απεικόνιση.
Τα Χειρουργεία-Ρομποτική.
Η Ακτινοθεραπεία και άλλες Θεραπευτικές
Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Η Γενική Νοσηλευτική Μονάδα.
Οι Μονάδες Αποθεραπείας-Αποκατάστασης.
Η σύγχρονη κατ΄οίκον Φροντίδα.


Ιατρική Πληροφορική και λήψη Ιατρικών και Επιχειρησιακών Αποφάσεων στο Νοσοκομείο.

Ιατρικός Φάκελος: Ο πυρήνας των Πληροφορικών συστημάτων Υγείας.
Διαγνωστικός Συλλογισμός και Υποστήριξη Κλινικής Απόφασης.
Πληροφορ. Συστήματα (HIS, LIS, PACS-RIS, ΑΙΜS κλπ.).
Ιατρικές Κωδικοποιήσεις και Διαλειτουργικότητα.
Ανάκτηση Ιατρικής Πληροφορίας.
Διαχείριση Κόστους- DRGs.
Προμήθειες-Προδιαγραφές-Διαγωνισμοί στο Νοσοκομείο.
Ποιότητα: Πιστοποίση και Διαπίστευση.


Προστασία του περιβάλλοντος στο Νοσοκομείο.

Ακτινοπροστασία.
Χημική Ασφάλεια.
Ηλεκτρική Ασφάλεια.
Ηχορύπανση.
Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων.
Καθαριότητα-Απολύμανση-Αποστείρωση.
Αποκομιδή και διαχείριση Ακαθάρτων και Απορριμάτων.
Στόχος του Μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στις συνιστώσες της Τεχνολογίας της Εντατικής και Επείγουσας Ιατρικής και του Χειρουργείου και περιλαμβάνει τα Συστήματα Επιτήρησης, Υποστήριξης και Υποκατάστασης ζωτικών λειτουργιών, τις σύγχρονες Χειρουργικές Τεχνολογίες και Τεχνικές και την Τεχνολογία της in vitro Διαγνωστικής, Αιμοδοτικής και Μεταμοσχευτικής κάλυψης του ασθενούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), στις Μονάδες

Σκοποί του Μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών Φυσικών Αρχών Λειτουργίας κάθε βασικής συσκευής, διάταξης ή εγκατάστασης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας των ΤΕΠ/ΜΕΘ και Χειρουργείων, η αφομοίωση των πλέον διαδεδομένων Τεχνικών Λύσεων Εφαρμογής και τέλος, η αντιμετώπιση χαρακτηριστικών πλευρών που αφορούν στην Λειτουργικότητα, στην Ασφάλεια και στον Ελεγχο Ποιότητας των εξεταζομένων μεθόδων και υλικών.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Θεματικές Ενότητες:

1. Η ιστορική εξέλιξη και οι συνιστώσες της Τεχνολογίας της Εντατικής και Επείγουσας Ιατρικής και του Χειρουργείου.

2. Συστήματα Επιτήρησης Καταγραφής και Επεξεργασίας Ηλεκτρικών και άλλων Βιοσημάτων.

3. Τα συστήματα ανάλυσης πνευμονικής λειτουργίας.

4. Συστήματα υποστήριξης Αναπνευστικής και Νεφρικής Λειτουργίας στις ΜΕΘ.

5. Η Τεχνολογία των Αναισθησιολογικών Διατάξεων.

6. Χειρουργική Τεχνολογία και Διεγχειριτική Υποστήριξη και Υποκατάσταση Καρδιοαναπνευστικών Λειτουργιών.

7. Συστήματα Απινίδωσης, Βηματοδότες και συναφείς Εμφυτευόμενες Διατάξεις.

8. Τεχνολογία της in vitro Διαγνωστικής Εργαστηριακής υποστήριξης των ΤΕΠ-ΜΕΘ και των Χειρουργείων.

9. Η Τεχνολογία της Ιατρικής των Μεταγγίσεων και Μεταμοσχέυσεων στα ΤΕΠ στις ΜΕΘ και στα Χειρουργεία.

10. Η Απεικονιστική υποστήριξη στα ΤΕΠ στις ΜΕΘ και στα Χειρουργεία.

11. Ηλεκτρονικά Αρχεία και υποστήριξη λήψης Ιατρικής Απόφασης στα ΤΕΠ στις ΜΕΘ και στα Χειρουργεία.

12. Διαχείριση Ποιότητας, Ιατρικές Κωδικοποιήσεις & Πρωτόκολα, Τεχνικά Πρότυπα και Διανοητική Ιδιοκτησία στην Βιοϊατρική Τεχνολογία.
Στο προτεινόμενο βιβλίο "Θέματα Εντατικής Θεραπείας" θα παρουσιάζονται με πρακτικό κατά το δυνατόν τρόπο τα βασικότερα κλινικά θέματα που συναντάμε στην μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) αλλά και κατά την αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντος στα επείγοντα και που αφορούν στην κλινική εκτίμηση, τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς. Σκοπός του βιβλίου είναι να αποτελέσει μια συνοπτική γέφυρα ανάμεσα στα εκτενή συγγράμματα που υπάρχουν σ' αυτό το γνωστικό πεδίο και στις ανάγκες της κλινικής πράξης του φοιτητή και του νέου γιατρού.
Στα αρχικά κεφάλαια του βιβλίου θα περιλαμβάνονται η εκτίμηση του βαρέως πάσχοντα, η συνεχής παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών και των αερίων αίματος και η μηχανική υποβοήθηση της αναπνευστικής και νεφρικής λειτουργίας. Σε επόμενα κεφάλαια θα παρουσιάσουμε ειδικότερα θέματα που θα περιλαμβάνουν, τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές, την αναπνευστική ανεπάρκεια, τη σήψη, το σύνδρομο ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων, την αντιμετώπιση του πολυτραυματία και ειδικές καταστάσεις στη ΜΕΘ. Ένα κεφάλαιο θα είναι αφιερωμένο στους αλγορίθμους υποστήρηξης της ζωής και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Στην παρουσίαση κάθε θέματος σημαντικό ρόλο θα παίζουν τα κλινικά παραδείγματα και οι ερωτήσεις.
Το βιβλίο θα προυποθέτει γνώσεις φυσιολογίας, παθοφυσιολογίας και παθολογίας και θα απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές στα πλαίσια της κλινικής άσκησης στη ΜΕΘ.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται θέματα αφορούντα την οδοντική προσθετική.
Το βιβλίο αναφέρεται στην συνδυασμένη προσθετική, δηλαδή στην παρουσίαση των θεωρητικών βάσεων και κυρίως των εργαστηριακών τεχνικών κατασκευής των ακινήτων και κινητών οδοντικών προσθέσεων που συνδέονται με τη βοήθεια είτε συνδέσμων ακριβείας, είτε τηλεσκοπικών συστημάτων. Δίδεται έμφαση στις εφαρμοσμένες μεθόδους κατασκευής αυτών των προσθέσεων και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μελετήσει:
1. Τη θεωρητική βάση των συνδέσμων ακριβείς ( περιγραφή, ταξινόμηση, υλικά και εξοπλισμός απαραίτητος για την εφαρμογή τους, ενδείξεις, πλεονεκτήματα κ.λ.π.).
2. Τις εργαστηριακές τεχνικές εφαρμογής των συνδέσμων ακριβείας ( πως εργαστηριακά οι σύνδεσμοι ενσωματώνονται στις ακίνητες και κινητές προσθέσεις για την επιτυχή συνδυασμένη προσθετική εργασία).
3. Τη θεωρητική βάση των τηλεσκοπικών συστημάτων (περιγραφή των τηλεσκοπικών στεφανών, τηλεσκοπικών ή φρεζαριστών αγκίστρων, κωνικών στεφανών, ενδείξεις, πλεονεκτήματα, τι είναι η πρωτογενής και δευτερογενής ναρθηκοποίηση κ.λ.π.).
4. Τις εργαστηριακές τεχνικές εφαρμογής των τηλεσκοπικών συστημάτων δηλαδή πως αυτά συνεργάζονται ενσωματώνονται στις ακίνητες και κινητές οδοντικές προσθέσεις.
Η έννοια της κοπής των σκληρών οδοντικών ιστών είναι συνυφασμένη με την ιστορική πορεία της Οδοντιατρικής επιστήμης διαμέσου των αιώνων.
Από καταβολής της η Οδοντιατρική επιβάλλει, αφενός μεν την αφαίρεση των κατεστραμμένων οδοντικών ιστών αφετέρου δε τη σχηματοποίηση των υγειών, προκειμένου να υποδεχθούν επανορθωτικά υλικά ,αλλά και κοσμητικά υλικά όπως πολύτιμα κράματα και πολύτιμους λίθους.
Είναι συνεπώς ευνόητο ότι η εξέλιξη της Οδοντιατρικής σχετίζεται στενά με την εξέλιξη της τεχνολογίας και έτσι στο χώρο της αφαίρεσης των οδοντικών ιστών διακρίνουμε έξι κατηγορίες μεθόδων και εργαλείων που προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία .
Α. Εργαλεία χειρός
Β. Περιστροφικά κοπτικά εργαλεία
Γ. Αποκοπή με εκτόξευση σωματιδίων
Δ. Χημικομηχανική αφαίρεση
Ε. Αποκοπή με υπερήχους
ΣΤ. Αποκοπή με ακτινοβολία Laser.
Η κάθε μία από αυτές τις τεχνικές έχει να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της και παράλληλα να περιγράψει το φάσμα των δυνατοτήτων εφαρμογής της, σε συσχέτιση πάντοτε με τη χρονική στιγμή κατά την οποία προτάθηκε και χρησιμοποιήθηκε και τα υλικά που συνόδευαν την εποχή εκείνη, την εφαρμοσμένη κλινική πράξη.
Στην επικρατούσα διδακτική μεθοδολογία παρουσίαζονται μόνον οι συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές ,από την ευρεία μάζα των οδοντιάτρων , αλλά υπάρχει πτωχή περιγραφή των λειτουργικών και κατασκευαστικών λεπτομερειών που διέπουν τα κάθε μορφής εργαλεία και διατάξεις και δεν περιγράφονται οι επιπτώσεις που επέρχονται στις αποκαταστάσεις και τους ιστούς από την μή σωστή λειτουργία των κοπτικών διατάξεων.
Ανατομία & φυσιολογία κερατοειδούς - Βασικές έννοιες, Ενδείξεις – Αντενδείξεις. Προκαταρκτική εξέταση χρήστη. Όργανα και εξοπλισμός για την εφαρμογή φακών επαφής. Τύποι φακών επαφής - υλικά και ιδιότητες. Μαλακοί φακοί επαφής σχεδιασμός και εφαρμογή τους. Εκτίμηση εφαρμογής μαλακών φακών επαφής και χαρακτηριστικά εφαρμογής. Χειρισμός μαλακών φακών επαφής - Εκπαίδευση χρήστη. Φακοί επαφής συχνής αντικατάστασης & σιλικόνης υδρογέλης. Τορικοί μαλακοί φακοί επαφής. Φακοί επαφής για την πρεσβυωπία. Σκληροί & RGP φακοί επαφής σχεδιασμός και εφαρμογή τους. Εκτίμηση εφαρμογής σκληρών & RGP φακών επαφής και χαρακτηριστικά εφαρμογής. Χειρισμός σκληρών & RGP φακών επαφής - Εκπαίδευση χρήστη. Φακοί επαφής για τον κερατόκωνο. Εναποθέσεις φακών επαφής. Συστήματα φροντίδας φακών επαφής. Προβλήματα κατά την χρήση φακών επαφής και η αντιμετώπισή τους
Η στοματική χειρουργική αφορά χειρουργικά νοσήματα του στόματος. Συγκεκριμένα ασχολείται με τη σημειολογία, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των γναθοπροσωπικών κακώσεων, των τραχηλοπροσωπικών λοιμώξεων, του κρανιοπροσωπικού πόνου, των παθήσεων των ιγμορείων, των παθήσεων της κροταφογναθικής άρθρωσης, των μασητηρίων μυών και των σιαλογόνων αδένων. Αναφέρεται στις αποκαταστατικές τεχνικές σε ελλείμματα γνάθων και φατνιακών αποφύσεων και στις αρχές διασφάλησης της καλής λειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος.
To Σύγγραμμα αυτό αναφέρεται στη Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων και κακώσεων του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος. Αποτελείται από 10 κεφάλαια στα οποία περιγράφονται:
Στοιχεία ανατομίας και παθοφυσιολογίας, τόσο του κεντρικού όσο και του περιφερικού νευρικού συστήματος.
Οι παθολογοανατομικές αλλοιώσεις στις περιφερικές νευροπάθειες.
Ο έλεγχος και η αξιολόγηση ασθενών με περιφερική νευροπάθεια.
Η ιατρική αντιμετώπιση των περιφερικών νευροπαθειών.
Οι στόχοι των φυσικοθεραπευτικών μέσων και μεθόδων.
Συστήνονται τρόποι φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης του ασθενή, καθώς και οι μέθοδοι και τα μέσα φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης σε καθεμιά περίπτωση ξεχωριστά.
Γίνεται αναλυτική περιγραφή της φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης βλαβών των κυριότερων νεύρων και νευρικών πλεγμάτων, όπως: Βλάβες του προσωπικού και του τριδύμου νεύρου, βλάβες του αυχενικού και βραχιονίου πλέγματος.
Γίνεται πλήρης περιγραφή της κλινικής εικόνας, των αιτίων και της φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης της μαιευτικής παράλυσης (βλάβης του βραχιονίου πλέγματος κατά τον τοκετό), επίσης όλων των νεύρων που εκπορεύονται από το αυχενικό και βραχιόνιο πλέγμα.
Περιγράφονται οι βλάβες του οσφυϊκού και ιερού πλέγματος, καθώς και όλων των μεμονωμένων νεύρων των κάτω άκρων (ανατομική, παθολογοφυσιολογική περιγραφή, αίτια βλάβης, φυσικοθεραπευτική προσέγγιση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση για κάθε νεύρο ξεχωριστά).
Τέλος, παρατίθεται ελληνική και ξένη βιβλιογραφία καθώς και ευρετήριο ιατρικών όρων και λέξεων.
Στο βιβλίο θα περιγράφονται οι διάφορες φυσιολογικές μεταβολές και παθολογικές καταστάσεις κατά την κύηση και τον τοκετό. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη λογική του προγεννητικού ελέγχου. Δηλαδή θα αναλύεται γιατί να γίνεται ο συγκεκριμένος προγεννητικός έλεγχος, πότε να γίνεται, (ενδεχομένως) κάθε πότε πρέπει να επαναλαμβάνεται και πότε πρέπει να σταματά. Θα παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία από διάφορες τακτικές και θα αναλύονται τα υπέρ και τα κατά της κάθε τακτικής. Επίσης, θα γίνεται αναφορά σε συχνές μαιευτικές καταστάσεις (όπως δίδυμη κύηση) με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες τεχνικές διάγνωσης και αντιμετώπισης. Έμφαση θα δίνεται στις καταστάσεις και θεραπευτικές πρακτικές που σχετίζονται με εμφάνιση συχνών παθολογικών καταστάσεων στη διάρκεια της κύησης και του τοκετού (όπως προεκλαμψίας-εκλαμψίας, προδρομικού πλακούντα, πρόωρης αποκόλλησης του πλακούντα, μαιευτικής αιμορραγίας κ.λπ.) αλλά και ειδικών προβλημάτων στη διάρκεια της κύησης (όπως σακχαρώδη διαβήτη, θρομβοεμβολικών επεισοδίων, αλλοανοσοποίησης κ.λπ.).
Η μικροχειρουργική, δηλαδή η χειρουργική σε μικροσκοπικές ανατομικές δομές με τη βοήθεια μικροσκοπίου και ειδικών εργαλείων και ραμμάτων, αναπύχθηκε τα τελευταία 50 χρόνια και έχει αποδειχθεί ανεκτίμητη και απαραίτητη τεχνική σε όλες τις χειρουργικές ειδικότητες. Πολλές επεμβάσεις όπως η επανασυγκόλληση ακρωτηριασμένων μελών, η κάλυψη με κρημνούς, η συρραφή περιφερικών νεύρων κ.α. βασίζονται στη μικροχειρουργική. Η μικροχειρουργική εφαρμόζεται στην ορθοπαιδική, νευροχειρουργική, πλαστική χειρουργική, οφθαλμολογία, ΩΡΛ, ουρολογία, γυναικολογία, μεταμοσχεύσεις, κ.α. και κατά συνέπεια πρέπει να διδάσκεται στους φοιτητές ιατρικής και να αποτελεί τμήμα της βασικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων των χειρουργικών ειδικοτήτων.
Καθώς δεν είναι τεχνική που μαθαίνεται μέσω μελέτης είναι απαραίτητη η χρήση διαδραστικών μέσων και συνεχούς εξάσκησης καθώς και η τήρηση ορισμένων βασικών αρχών. Για την εξάσκηση χρησιμοποιούνται διάφορα μοντέλα:
α. συνθετικά υλικά (γάντι, γάζα, σωληνίσκοι)
β. πτωματικά παρασκευάσματα (ζωικά τεμάχια ή ανθρώπινοι ιστοί/μέλη που αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων), που δίνουν τη δυνατότητα εκμάθησης των βασικών αρχών της μικροχειρουργικής (εξοικείωση με μικροσκόπιο και απόκτηση ευχερούς χρήσης μικροεργαλείων) και τελικά
γ. πειραματόζωα
Στο παρόν σύγγραμμα, μετά την παρουσίαση των βασικών αρχών και των εφαρμογών της μικροχειρουργικής ακολουθεί παρουσίαση των μικροχειρουργικών τεχνικών με τη χρήση εικόνων και διαδραστικών μέσων. Οι τεχνικές παρουσιάζονται με αυξανόμενη δυσκολία και αφορούν την
1. εξοικείωση με το χειρουργικό μικροσκόπιο, εργαλεία και ράμματα μικροχειρουργικής
2. εξάσκηση σε μικροχειρουργικούς κόμπους σε γάντι
3. εξάσκηση αναστόμωσης σε σωληνίσκους και ζωικά τεμάχια (μηρός όρνιθας)
4. παρασκευή αγγειονευρώδους δεματίου και εξάσκηση αναστομώσεων σε αρτηρίες και φλέβες και νευρικών συρραφών σε πειραματόζωο (επίμυες),
ώστε να υπάρχει επαρκής προετοιμασία για την εφαρμογή των γνώσεων/δεξιοτήτων σε κλινικά περιστατικά.
Στο βιβλίο θα περιγράφονται οι διάφορες οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τον προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη λογική του προληπτικού ελέγχου. Δηλαδή θα αναλύεται γιατί να γίνεται ο συγκεκριμένος προληπτικός έλεγχος, πότε να γίνεται η έναρξη του, κάθε πότε πρέπει να επαναλαμβάνεται και πότε πρέπει να σταματά. Θα παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία από διάφορες τακτικές και θα αναλύονται τα υπέρ και τα κατά της κάθε τακτικής. Επίσης, θα γίνεται αναφορά σε συχνές γυναικολογικές καταστάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες τεχνικές διάγνωσης και αντιμετώπισης όπως και στις θεραπευτικές πρακτικές. Έμφαση θα δίνεται στις καταστάσεις και θεραπευτικές πρακτικές που σχετίζονται με απώτερη εμφάνιση καρκίνων του γυναικείου γεννητικού συστήματος και του μαστού. Τέλος, θα γίνει περιγραφή των συχνότερων καρκίνων του γυναικείου γεννητικού συστήματος και του μαστού με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες τεχνικές διάγνωσης, αντιμετώπισης και μετέπειτα παρακολούθησης.
To σύγγραμμα καλύπτει το αντικείμενο των in-vivo διαγνωστικών διατάξεων, συσκευών και συστημάτων, που χρησιμοποιούνται στην απαγωγή και επεξεργασία βιοηλεκτρικών σημάτων. Η μελέτη των διαφόρων τεχνολογικών συστημάτων περιλαμβάνει την παρουσίαση των βιολογικών αρχών στις οποίες στηρίζεται η παραγωγή του βιοηλεκτρικού σήματος, την παρουσίαση και ανάλυση των αρχών της φυσικής στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία του συστήματος απαγωγής και, το σημαντικότερο, την μελέτη των τεχνολογικών εφαρμογών των αρχών αυτών, οι οποίες δίνουν τελικά ένα τυπικό ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής του ηλεκτρικού βιοσήματος.

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται, από την σκοπιά της τεχνολογικής εξειδίκευσης, με το αντικείμενο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, παρέχοντας όμως και όσες γνώσεις χρειάζονται από την φυσιολογία των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού που παράγουν τα βιοηλεκτρικά σήματα, για την κατανόηση των λειτουργικών τεχνικών απαιτήσεων των in-vivo διαγνωστικών διατάξεων.

Τα κεφάλαια τα οποία καλύπτει το σύγγραμμα είναι τα φαινόμενα ιοντικών ρευμάτων στα κύτταρα, τα ηλεκτρόδια απαγωγής βιοσημάτων, ζητήματα βιοενισχυτών με έμφαση στις απαιτήσεις των ιατρικών ηλεκτρονικών και η ανάλυση των τυπικών διατάξεων και συστημάτων ηλεκτροκαρδιογραφίας, ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, ηλεκτρομυογραφίας και ηλεκτροοφθαλμογραφίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πρωτοποριακές μη επεμβατικές τεχνικές καταγραφής ηλεκτρικών βιοσημάτων, μέσω των οποίων είναι δυνατή η παραγωγή εικόνων της ηλεκτρικής λειτουργίας ιστών του σώματος. Αναλύεται το θεωρητικό φυσικομαθηματικό υπόβαθρο των τεχνικών και παρουσιάζονται εφαρμογές σε σύγχρονα συστήματα τομογραφικής απεικόνισης της ηλεκτρικής δραστηριότητα του εγκεφάλου.
Το βιβλίο θα πραγματεύεται τις βασικές αρχές της Εξελικτικής Βιολογίας στα πλαίσια της διδασκαλίας της σε προπτυχιακό επίπεδο. Δεδομένου ότι τα προγράμματα σπουδών στα Ελληνικά πανεπιστήμια περιλαμβάνουν ελάχιστα μαθήματα συναφή με την Εξέλιξη (τις περισσότερες φορές ένα μόνο μάθημα), το βιβλίο θα προσπαθήσει να καλύψει όσο το δυνατό μεγαλύτερο εύρος του ευρύτατου αντικειμένου της Εξέλιξης.
Αρχικά θα παραθέτει τις ενστάσεις που υπάρχουν για τη θεωρία της Εξέλιξης και τα τεκμήρια που την υποστηρίζουν. Θα αποδεικνύει την Εξέλιξη ως επιστημονική θεωρία και ενοποιητική θεωρία της Βιολογίας. Στη συνέχεια θα επεκτείνεται σε βασικές αρχές Γενετικής Πληθυσμών με την ανάλυση της ισορροπίας Hardy-Weinberg και την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο κάθε μια από τις εξελικτικές δυνάμεις (φυσική επιλογή, τυχαία γενετική παρέκκλιση, μετάλλαξη, μετανάστευση) οδηγούν στην εξέλιξη των πληθυσμών. Θα αναλυθούν ειδικές περιπτώσεις φυσικής επιλογής όπως επιλογή ενάντια στο υποτελές ή ενάντια στο κυρίαρχο αλληλόμορφο, υπερκυριαρχία, συχνοεξαρτώμενη επιλογή. Θα περιγραφεί συνοπτικά πώς οι διαφορετικές εξελικτικές δυνάμεις δρουν σε συνδυασμό στους πληθυσμούς π.χ. η επιλογή με την μετάλλαξη. Θα περιγραφεί ο ρόλος της ομομιξίας στην Εξέλιξη και η δυναμική της υποδιαίρεσης πληθυσμών. Θα αναπτυχθεί η ανισορροπία σύνδεσης και ο ρόλος του ανασυνδυασμού στην Εξέλιξη. Ένα χωριστό κεφάλαιο θα αποτελέσει η γενετική των ποσοτικών χαρακτήρων μαζί με την ανθρωπογενή επιλογή.
Σε επόμενη ενότητα θα αναλυθούν οι αρχές της κοινωνιοβιολογίας μέσα από τις αλτρουιστικές και τις συγκρουσιακές συμπεριφορές σε οργανισμικό και σε γενετικό επίπεδο. Ένα κεφάλαιο θα αποτελέσει η φυλοεπιλογή και η εξέλιξη του φύλου καθώς και οι αρχές της ειδογένεσης.
Το βιβλίο θα τελειώνει με σύντομη αναφορά στη Μοριακή Εξέλιξη, δηλαδή τη φυλογένεση και την αλληλεπίδραση της επιλογής με την τυχαία γενετική παρέκκλιση σε μοριακό επίπεδο.
Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει σκοπό να καλύψει ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων των σύγχρονων βιοεπιστημών κάτω από το ενοποιητικό πρίσμα της υπολογιστικής βιολογίας. Στο επίκεντρό του βρίσκονται οι υπολογιστικές προσεγγίσεις σε προβλήματα ανάλυσης βιολογικών δεδομένων και από αυτήν την άποψη η θεματολογία του βρίσκεται στην τομή διαφορετικών ειδικοτήτων με το κύριο βάρος να μοιράζεται μεταξύ των βιοεπιστημών, των μαθηματικών και της στατιστικής και της επιστήμης υπολογιστών.
Η θεματολογία του βιβλίου θα διαρθρωθεί σε 13 κεφάλαια σε αναλογία με τον αντίστοιχο αριθμό εβδομάδων ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Από αυτά, το πρώτο και το τελευταίο θα περιέχουν τις βασικές εισαγωγικές έννοιες και παραδείγματα εφαρμογής της Υπολογιστικής Βιολογίας αντίστοιχα, ενώ τα ενδιάμεσα 11 θα είναι αφιερωμένα σε συγκεκριμένα βιολογικά προβλήματα. Πιο αναλυτικά, το βιβλίο θα καλύπτει θέματα ανάλυσης αλληλουχιών (γονιδιωματική σύσταση, πρωτοταγής δομή, μοτίβα, στοίχιση πρωτοταγών αλληλουχιών, Κεφ 2-5), μελέτης δευτεροταγούς δομής βιολογικών αλληλουχιών (Κεφ 6), φυλογενετικής ανάλυσης (Κεφ 7), ανάλυσης της γονιδιακής έκφρασης (Κεφ 8-9), μελέτης βιολογικών δικτύων (Κεφ 10), ανάλυσης της γενετικής ποικιλομορφίας (Κεφ 11) και επεξεργασίας βιολογικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Κεφ 12).
Κάθε κεφάλαιο θα διαρθρώνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να καλύπτει τόσο τις βασικές βιολογικές αρχές του υπο μελέτη προβλήματος, όσο και τις μαθηματικές έννοιες και τις υπολογιστικές μεθοδολογίες για την επίλυσή του. Παράλληλα με την ανάπτυξη των θεμάτων θα υπάρχουν μια ή περισσότερες πρακτικές ασκήσεις που σκοπό θα έχουν την εξοικείωση των φοιτητών με τις αντίστοιχες μεθοδολογίες, καθώς ανάμεσα στους στόχους του συγκεκριμένου συγγράματος είναι να μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα και σαν εργαστηριακό εγχειρίδιο. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου θα παρατίθενται παραδείγματα εφαρμογών και αναλυτική βιβλιογραφία με υποδείξεις για το επιπέδο στο οποίο ο φοιτητής επιθυμεί να εμβαθύνει τις γνώσεις του σε συγκεκριμένα επιμέρους θέματα.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές Σχολών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, και σε εργαζόμενους καθηγητές εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, όπως επίσης και σε αθλητικούς ψυχολόγους, προπονητές όλων των αθλημάτων, ή εργαζόμενους σε προγράμματα άσκησης και υγείας. Η θεματολογία του είναι πρωτότυπη και δεν υπάρχει αντίστοιχη στην ελληνική βιβλιογραφία. Παρουσιάζει όλο το σύγχρονο φάσμα των ψυχολογικών διαδικασιών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται πρωτίστως για την παρακίνηση, την ψυχολογική προετοιμασία και την ενίσχυση των αθλητών, αλλά οι οποίες ταυτόχρονα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με βάση τη σύγχρονη έρευνα, σε όλες τις κατηγορίες υγειών και κλινικών πληθυσμών που θέλουν να ασκηθούν, όπως επίσης και στο μάθημα της φυσικής αγωγής στο σχολείο. Ειδικότερα για τα προγράμματα άσκησης για υγεία που αναπτύσσονται τελευταία, οι ψυχολογικές αυτές τεχνικές, μπορούν να συμβάλουν θετικά στο να παραμένουν για μακρύ χρονικό διάστημα τα άτομα στα προγράμματα, να νοιώθουν όμορφα και ευχάριστα. Τα κεφάλαια:
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΠΟΡ
2. ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ
3. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ
4. ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ
5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ
6. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ. ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΣΝ. ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ
8. ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΝΟΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.
9. Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ: ΑΥΤΟ-ΟΜΙΛΙΑ
10. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Κάθε κεφάλαιο έχει την παρακάτω δομή:
ΣΥΝΟΨΗ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ
ΘΕΩΡΙΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ,
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ,
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΗ 10 ΛΕΠΤΩ
Στην σημερινή εποχή, η οδοντιατρική επιστήμη,στοχεύει όχι μόνο στην απλή αποκατάσταση της διαταραγμένης ακεραιότητας των σκληρών οδοντικών ιστών, αλλά και στην κατεύθυνση μιας όσο το δυνατόν καλύτερης αισθητικής εμφάνισης της στοματοπροσωπικής περιοχής. Κατά συνέπεια, τόσο ο σύγχρονος οδοντίατρος, όσο και ο σύγχρονος οδοντικός τεχνολόγος πρέπει να έχουν άριστες γνώσεις αισθητικής, ώστε να τις εφαρμόσουν στους τομείς εργασίας τους ο καθένας.
Στο σύγγραμμα αυτό επιχειρείται μιά διεξοδική ανάλυση και περιγραφή όλων εκείνων των παραγόντων, των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών του χρώματος, τα οποία επηρεάζουν τόσο την εκτίμηση, όσο και την μέτρησή του. Όλα αυτά αποτελούν απαραίτητες βασικές γνώσεις για τον ασχολούμενο με την αισθητική αποκατάσταση του στόματος και των δοντιών, ώστς να μπορέσει να εκλπηρώσει τον σκοπό του. Στο βιβλίο αυτό έχουν συμπεριληφθεί όλα τα στοιχεία που θεωρήθηκαν αναγκαία για την πληρέστερη κατανόηση του θέματος, ενώ έχουν παραλειφθεί όσα αφορούν θέματα που οι απόψεις των ερευνητών διίστανται. Όλα τα κεφάλαια θα περιέχουν πολλές εικόνες και σχήματα, ώστε να γίνονται ευκολα κατανοητά όλα τα περιγραφόμενα στοιχεία.
TΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΟΝΙΤΟRING KAI ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΝΙΤΟRING ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΠΩΣ: Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ, Η ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
Στόχος του συγκεκριμένου συγγράμματος είναι να παρέχει τις βασικές αρχές, αλλά και σύγχρονα δεδομένα, τεκμηριωμένα από επιστημονικές μελέτες, σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαιτητική συμπεριφορά και τις διατροφικές επιλογές. Επίσης, θα αναφερθούν οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες στην Επιστήμη της Διατροφής Θεωρίες Τροποποίησης Συμπεριφοράς και θα παρουσιασθούν μεμονωμένες αποδοτικές τεχνικές βελτίωσης των διαιτητικών συνηθειών και συμπεριφορών στο πλαίσιο της θεραπευτικής και προληπτικής παρέμβασης. Τέλος, αντικείμενο του συγγράμματος είναι και ο ρόλος του διαιτολόγου ως ικανού βοηθού ή ως 'προπονητή" στην προσπάθεια του ατόμου να αλλάξει τις διατροφικές συνήθειες και παραμέτρους του τρόπου ζωής του.
Θεραπευτική άσκηση – Είδη και τεχνικές
Αρχικά στην εισαγωγή θα παρουσιαστεί η άσκηση σαν μέσω θεραπείας σε ειδικά προβλήματα υγείας και θα αναφερθούν συνοπτικά τα είδη και οι τεχνικές της. Στο επόμενο κεφάλαιο θα περιγραφούν οι ασκήσεις βελτίωσης του εύρους κίνησης των αρθρώσεων (Παθητικό και Ενεργητικό εύρος κίνησης). Θα γίνει αναφορά στους περιοριστικούς παράγοντες του εκ. και στα είδη προτεινόμενων ασκήσεων με στόχο τη βελτίωση του εκ. έτσι ώστε ο φοιτητής να μπορεί στη συνέχεια να σχεδιάζει κατάλληλα προγράμματα βελτίωσης του εκ. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στα είδη των διατάσεων και στο σχεδιασμό προγραμμάτων με διατατικές ασκήσεις. Το επόμενο κεφάλαιο θα ασχοληθεί με την Ισοκινητική άσκηση (Σύγκεντρη και έκκεντρη άσκηση), την Ισοκινητική αξιολόγηση, τις ισοκινητικές παραμέτρους και τις εφαρμογές των. Μετά θα γίνει αναφορά τόσο στην ισομετρική άσκηση και την ισομετρική αξιολόγηση όσο και στην ισοτονική άσκηση (Σύγκεντρη και έκκεντρη άσκηση) και ισοτονική αξιολόγηση. Θα παρουσιαστεί η διάκριση των ασκήσεων κλειστής και ανοικτής Κινητικής αλυσίδας και πότε επιλέγεται η κάθε μια στα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης. Το επόμενο κεφάλαιο θα αναπτύξει τις ασκήσεις με στόχο τη βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας μέσω ασκήσεων ισορροπίας. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί πως μπορεί να επιτευχθεί η βελτίωση του μυϊκού ελέγχου του σώματος με ασκήσεις τύπου Pilates και με την χρήση ελβετικών μπαλών. Μετά θα γίνει αναφορά στην άσκηση στο νερό και πως σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα άσκησης στο νερό ανάλογα με τα μυοσκελετικά και νευρολογικά προβλήματα του συμμετέχοντα. Τέλος θα αναφερθούν παραδείγματα σχεδιασμού προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης με όλους τα είδη που προαναφερθήκαν για καλύτερη πρακτική εφαρμογή.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και επαγγελματίες της κίνησης (αποκατάστασης) που διδάσκονται θέματα που αφορούν τη μάθηση κινητικών και αθλητικών δεξιοτήτων καθώς και θέματα κινητικής ανάπτυξης.
Οι αναγνώστες θα μπορούν να κατανοήσουν τον ρόλο της μάθησης και της ανάπτυξης των κινητικών δεξιοτήτων στην βελτίωση της κινητικής και αθλητικής απόδοσης καθώς και της εκ νέου μάθησης κινητικών δεξιοτήτων μετά από τραυματισμό σε όλο το φάσμα των ικανοτήτων και των ηλικιών. Γίνεται ανάλυση των εφαρμογών των θεωρητικών μοντέλων που αφορούν την κινητική μάθηση και την κινητική ανάπτυξη σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα σε μαθητές, αθλητές ή ατόμων με κινητικά προβλήματα. Γίνεται αναφορά των εφαρμογών της ανατροφοδότησης στο εκπαιδευτικό έργο έτσι ώστε να ενημερωθούν για τις παραμέτρους σωστής εφαρμογής της. Οι βασικές αρχές της κινητικής ανάπτυξης, οι διαφορές και οι ομοιότητες καθώς και οι διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης παρουσιάζονται με σκοπό τη εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων εξάσκησης στις διαφορετικές ηλικίες.
Εισαγωγικό σύγγραμα στην Παιδιιατρική Καρδιολογία, από την εμβρυική ζωή ως την εφηβεία.
Διάγνωση, πρόγνωση, θεραπεία των συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών της παιδικής ηλικίας, με ιδιαίτερη έμφαση την απόκτηση βασικών κλινικών δεξιοτήτων (επάρκεια στην καρδιακή ακρόαση, στην αξιολόγηση του παιδικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος, σωστή αναγνώριση και παραπομπή παιδιών με υποψία καρδιοπάθειας) των μελλοντικών ιατρών που θα συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και σωστό χειρισμό των καρδιοπαθών παιδιών, αλλά και στην έγκαιρη προγεννητική διάγνωση και συμβουλευτική.
Στόχος η παροχή βασικών εισαγωγικών γνώσεων Παιδιατρικής Καρδιολογίας τόσο για τους φοιτητές που παρακολουθούν το ειδικό γνωστικό αντικείμενο στο πρόγραμμα των προπτυχιακών σπουδών, όσο και απαραίτητο ως συμπλήρωμα στο προπτυχιακό μάθημα Παιδιατρικής αλλά και Καρδιολογίας. Παράλληλα το περιεχόμενό του είναι συμπληρωματικό ως πηγή πληροφόρησης στο γνωστικό αντικείμενο της Μαιευτικής και Γενετικής (προγεννητική καρδιολογία, συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης), αλλά και Αθλητιατρικής και Φυσικής Αγωγής (οδηγίες καρδιολογικού ελέγχου παιδιών που αθλούνται). Ως ηλεκτρονικό σύγγραμμα ελεύθερης πρόσβασης έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα αντίστοιχα σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών υγείας (παιδίατροι, καρδιολόγοι, μαιευτήρες, γενετιστές κτλ) αλλά και εκπαιδευτικών (πχ καθηγητές φυσικής αγωγής)
Μορφή-περιεχόμενο. Το ηλεκτρονικό βιβλίο θα κάνει την ευρύτερη δυνατή χρήση των πλεονεκτημάτων ενός e-book, δηλαδή εκτενή χρήση συνοδών αρχείων πολυμέσων (αρχείων βίντεο υπερηχοκαρδιογραφημάτων, αρχείων ήχου ψηφιακών ηχογραφήσεων), παραπομπών σε έγκυρες πηγές πρόσθετης βιβλιογραφίας, αλλά και παρουσιάσεων (power point presentation) από τα μαθήματα του κυρίως συγγραφέα και των συν-συγραφέων. Καθώς ο κύριος συγγραφέας έχει μακρόχρονη εμπειρία στην χρήση πολυμέσων στην εκπαίδευση ενώ οι συν-συγγραφείς αποτελούν το σύνολο των ακαδημαικών διδασκάλων του γνωστικού αντικειμένου στη χώρα μας, φιλοδοξούμε στην συγγραφή ενός υποδειγματικού e book.
Το βιβλίο θα αναφέρεται στους τραυματισμούς που παθαίνουν συχνά οι αθλητές και αφορούν το μυοσκελετικό τους σύστημα. Στην εισαγωγή θα γίνεται γενική αναφορά στην ομάδα αποκατάστασης και πως αυτή θα πρέπει να συνεργάζεται με στόχο την θεραπεία και την λειτουργική επανένταξη του αθλητή στην ενεργό δράση. Στη συνέχεια θα γίνεται αναφορά στους πιο συνηθισμένους τραυματισμούς που αντιμετωπίζουν οι αθλητές και θα είναι κατηγοριοποιημένοι ανά μέρους του σώματος. Αρχικά σε κάθε κεφάλαιο θα γίνεται αναφορά στην ανατομία και στη λειτουργική ανατομική του τμήματος αυτού. Μετά, θα περιγράφεται ο μηχανισμός πρόκλησης του τραυματισμού ενώ συγχρόνως θα καθορίζεται το είδος του (κάκωση ή πάθηση). Θα αναφέρονται οι πιθανοί τρόποι θεραπείας ενώ στη συνέχεια θα δίδονται πληροφορίες για το πως αξιολογείται το τραυματισμένο άτομο και τι προβλήματα προκύπτουν από τον μυοσκελετικό τραυματισμό του. Στη συνέχεια, θα προτείνεται ο κατάλληλος σχεδιασμός και γενικά η φιλοσοφία που θα πρέπει να διέπει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ασφαλέστερη λειτουργική του επανένταξη. Τέλος, θα αναφέρονται προγράμματα άσκησης όχι μόνο για την μεγιστοποίηση της απόδοσης του αθλητή μετά τον τραυματισμό, αλλά και για την πρόληψη παρόμοιων μελλοντικών προβλημάτων.

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00