Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Γεωπονικές Επιστήμες

Οι θεματικές του βιβλίου θα είναι οι ακόλουθες: ο κλάδος των Διεθνών Σχέσεων, οι ρίζες του, η επιστημονική του πορεία από το 1919 που ξεκίνησε την πορεία του μέχρι σήμερα, οι κύριες σχολές σκέψεις (θεωρητικά Παραδείγματα κατά Kuhn), η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία, η ισορροπία ισχύος και η στρατηγική-ασφάλεια, ο πόλεμος (αίτια, τερματισμός, κανονιστικές απόψεις για τον πόλεμο), η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, το διεθνές δίκαιο, ο εθνικισμός και η αυτοδιάθεση των λαών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανθρωπιστική επέμβαση, η γεωπολιτική, οι διεθνείς οργανισμοί (και η παγκόσμια διακυβέρνηση) και οι διεθνείς ΜΚΟ.
Το προτεινόμενο βιβλίο έχει καθαρά διεπιστημονικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων πολιτικών επιστημών, κοινωνιολογίας, γεωγραφίας, ανθρωπολογίας και χωρικής ανάπτυξης που επιθυμούν να αποκτήσουν μια σφαιρική γνώση σχετικά με τους εναλλακτικούς οικονομικούς και πολιτικούς χώρους.
Το βιβλίο στοχεύει να εισάγει τον αναγνώστη σε μια σύγχρονη και καινοτόμο επιστημονική συζήτηση, που γνωρίζει μεγάλη άνθιση κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Για να το επιτύχει αυτό κινείται σε διαφορετικά επίπεδα. Αρχικά, φιλοδοξεί να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τις σημαντικότερες μορφές εναλλακτικών οικονομικών και πολιτικών χώρων, όπως οι συνεταιρισμοί, τα εναλλακτικά ανταλλακτικά δίκτυα και τα εναλλακτικά δίκτυα τροφής. Στη συνέχεια εξετάζονται συνοπτικά οι κλασσικές προσεγγίσεις επικεντρώνοντας στα σημεία εκείνα που επανεμφανίζονται στη σύγχρονη θεωρητική συζήτηση. Ένας από τους βασικούς στόχους του βιβλίου είναι να ενημερώσει τον αναγνώστη σχετικά με τα επιστηµολογικά, µεθοδολογικά, θεωρητικά και εννοιολογικά στοιχεία που συνεισφέρουν οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις των εναλλακτικών χώρων, όπως αυτές των ποικίλων οικονομιών, της ετερότητας των οικονομικών και πολιτικών χώρων και των ρωγμών. Ξεχωριστά εξετάζονται τα θέματα του ρόλου του κράτους στην ανάδυση μορφών εναλλακτικής οικονομίας, η σύνδεση των εναλλακτικών οικονομικών και πολιτικών χώρων με τα κοινωνικά κινήματα και ο ρόλος των εναλλακτικών οικονομιών στη χωρική ανάπτυξη. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την ανάδειξη των ακόμα «ανεξερεύνητων» θεμάτων και διαστάσεων των εναλλακτικών οικονομικών και πολιτικών χώρων.
Το βιβλίο περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο υλικό για την κατανόηση των διαφορετικών μορφών εναλλακτικών χώρων, των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων και τη συσχέτιση των εναλλακτικών οικονομικών και πολιτικών χώρων με το εκάστοτε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, καθώς και εργαλεία για το σχεδιασμό τους.
Το βιβλίο απευθύνεται καταρχάς στους φοιτητές των ελληνικών Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, και ευρύτερα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη λειτουργία, την οργάνωση, τη δραστηριότητα, τη διοίκηση, την εξέλιξη και την επίδοση (οικονομική, καινοτομική, αναπτυξιακή κ.ά.) της επιχείρησης. Η μελέτη της επιχείρησης ως ενός ζωντανού οργανισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί τη βασική οργανωτική μονάδα του παραγωγικού συστήματος μιας οικονομίας, και είναι ένας σημαντικός χώρος επαγγελματικής απασχόλησης και ανάληψης πρωτοβουλιών για τους αποφοίτους - διαφόρων ειδικοτήτων - των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο αναπτύσσεται η συνολική προβληματική του βιβλίου και αναδεικνύεται η νοηματική συσχέτιση των εξεταζόμενων θεμάτων. Επίσης, εξηγείται γιατί αυτά τα θέματα εντάσσονται στον πυρήνα του γνωστικού υποβάθρου του σύγχρονου μηχανικού. Αναδεικνύεται και τεκμηριώνεται, δηλαδή, η χρησιμότητα αυτού του βιβλίου για τον μηχανικό και η συνθετική - αν και αναγκαστικά αφαιρετική - διάστασή του.

Στο 2ο Κεφάλαιο ορίζεται το πλαίσιο αναφοράς, εστιάζοντας στη διάρθρωση και τη δυναμική του εγχώριου παραγωγικού/επιχειρηματικού συστήματος. Αποδίδονται, δηλαδή, τα βασικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων επιχειρήσεων της χώρας αλλά και των νέων επιχειρήσεων, οι κλάδοι οι οποίοι κυριαρχούν σε αυτό, καθώς και επιμέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ αναλύονται και οι πολιτικές για την επιχειρηματικότητα που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Στο 3ο Κεφάλαιο εξετάζονται οι διαφορετικές θεωρήσεις της επιχείρησης, από τη νεοκλασική προσέγγιση της επιχείρησης ως συνάρτησης παραγωγής έως την εξελικτική προσέγγιση της επιχείρησης ως ενός συνόλου πόρων και ικανοτήτων. Ακολουθούν η κατανόηση της λειτουργίας και της συμπεριφοράς των οργανώσεων και της επιχείρησης ως οικονομικού οργανισμού (Κεφάλαιο 4), και η σύγχρονη διοίκηση (μάνατζμεντ) (Κεφάλαιο 5). Στη συνέχεια, εξετάζονται το περιβάλλον της επιχείρησης (Κεφάλαιο 6), οι λειτουργίες της επιχείρησης (παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη, μάρκετινγκ/πωλήσεις, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού) (Κεφάλαιο 7), και αναλύονται τα θεμελιώδη σημεία της χρηματοδοτικής λειτουργίας της επιχείρησης και ο τρόπος που αποτιμά την επίδοσή της με βάση τις οικονομικές της καταστάσεις (Κεφάλαιο 8). Ακολουθεί ένα ιδιαίτερα εκτενές κεφάλαιο για τη διαχείριση και την ανάπτυξη καινοτομιών (Κεφάλαιο 9). Το βιβλίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γνώση και τη διαχείριση και ανάπτυξη καινοτομιών, καθώς η συγκεκριμένη λειτουργία αποτελεί πια αναγνωρισμένο πεδίο δραστηριότητας, διαχείρισης και στρατηγικής της σύγχρονης επιχείρησης προκειμένου να επιβιώσει, να μεγαλώσει και να σταθεί με επιτυχία στον διεθνή ανταγωνισμό. Επιπροσθέτως, ο μηχανικός καλείται να αναλάβει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την προώθηση καινοτομιών σε όλες τους τις μορφές (καινοτομία προϊόντος, διεργασίας, οργάνωσης και μάρκετινγκ) και τις διαστάσεις.

Τα δύο τελευταία κεφάλαια, το 10ο και το 11ο, αναφέρονται στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την περιγραφή και ανάλυση μιας επιχείρησης (Κεφάλαιο 10), και για τη συμμετοχή στο Παίγνιο της Διοίκησης μιας Επιχείρησης (Business Game), το οποίο συνιστά ουσιαστικά μια προσομοίωση των λειτουργιών της επιχείρησης και των αντίστοιχων επιχειρηματικών αποφάσεων (Κεφάλαιο 11).

Το βιβλίο περιέχει αρκετά πρακτικά παραδείγματα, ενώ εμπλουτίζεται με εμπειρικά στοιχεία από πρόσφατες έρευνες που έχουν διεξαχθεί στον ελληνικό και διεθνή χώρο, ώστε το θεωρητικό μέρος να «μεταφράζεται» όσο το δυνατόν σε πραγματικά επιχειρηματικά δεδομένα.

Το προτεινόμενο σύγγραμα αποτελεί μια εισαγωγή στο δίκαιο, στην επιστήμη του δικαίου και στους συνταγματικούς θεσμούς, ειδικότερα στις βασικές αρχές της συνταγματικής οργάνωσης του κράτους και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το προτεινόμενο σύγγραμα αναφέρεται κυρίως σε: α. εισαγωγικά ζητήματα που αφορούν την επιστήμη του δικαίου, τη διάκριση μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα είδη των κανόνων δικαίου, την ερμηνεία του δικαίου και την κατάστρωση του νομικού συλλογισμού, β. το σύστημα των πηγών του ελληνικού δικαίου (Σύνταγμα, διεθνές δίκαιο, δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τυπικός νόμος, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, κανονισμός της Βουλής, συλλογική σύμβαση εργασίας), γ. τη συνταγματική οργάνωση του κράτους και ειδικότερα το θεσμικό ρόλο και τις αρμοδιότητες των οργάνων του κράτους (εκλογικό σώμα, Βουλή, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κυβέρνηση, Ανεξάρτητες Αρχές, Δικαστήρια) και δ. το σύστημα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο ισχύον Σύνταγμα 1975/86/01/08.

Το βιβλίο καλύπτει το επιστημονικό αντικείμενο της Βιολογίας των Γαστεροπόδων και το εφαρμοσμένο αντικείμενο της Εκτροφής των Γαστεροπόδων (Σαλιγκαροτροφία). Στην εισαγωγή αναφέρεται η οικονομική σημασία και η διάρθρωση της εκτροφής των χερσαίων γαστεροπόδων παγκοσμίως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, καθώς και στοιχεία για την θρεπτική αξία του κρέατος των σαλιγκαριών και τις δυνατότητες ανάδειξης νέων προϊόντων (αυγά- χαβιάρι). Στα τρία πρώτα κεφάλαια δίνεται η ταξινομική θέση των χερσαίων γαστεροπόδων, η εξωτερική μορφολογία τους, η δομή και οι λειτουργίες του σώματος τους (κελύφος, μανδύας, σπλαχνική κοιλότητα). Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της δομής και της φυσιολογίας του αναπαραγωγικού και του πεπτικού συστήματος. Συνδέονται οι γνώσεις της βιολογίας αναπαραγωγής και της διατροφής των σαλιγκαριών με τις ανάγκες της εκτροφής τους. Στα δύο επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται τα κυριότερα είδη των εδώδιμων και εμπορεύσιμων σαλιγκαριών παγκοσμίως και στην Ελλάδα (Helix aspersa, Helix pomatia, Helix lucorum και Eobania vermiculata) και αναπτύσσονται στοιχεία της βιολογίας, φυσιολογίας, και οικολογίας τους. Εστιάζει σε δεδομένα από Ελληνικούς πληθυσμούς που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκτροφή σαλιγκαριών στον Ελληνικό χώρο. Τέλος σε τέσσερα κεφάλαια καλύπτεται το αντικείμενο της εκτροφής των χερσαίων γαστεροπόδων. Δίνονται ορισμοί σημαντικών εννοιών και παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαφορετικοί τύποι - συστήματα εκτροφής (ανοιχτή - εκτατική, κλειστή – εντατική και ημιεντατική). Αναφέρονται οι γενικές αρχές της κατασκευής των σαλιγκαροτροφείων, o απαιτούμενος εξοπλισμός και τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Αναπτύσσεται η μεθοδολογία συγκομιδής και αποθήκευσης του σαλιγκαριών και θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία των σαλιγκαροτροφικών εκμεταλλεύσεων. Τέλος επιχειρείται η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης του κλάδου της σαλιγκαροτροφίας στην Ελλάδα.
Το βιβλίο αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό καταλογογράφησης υλικού βιβλιοθηκών σύμφωνα με το νέο πρότυπο RDA. Απευθύνεται σε φοιτητές βιβλιοθηκονομίας και επαγγελματίες του κλάδου με σκοπό να τους εισαγάγει στις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία του νέου κώδικα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ατομική κατάρτιση ή για διδασκαλία στα τμήματα βιβλιοθηκονομίας, σε σεμινάρια και παρουσιάσεις. Το βιβλίο περιλαμβάνει:
- Περιγραφή του νέου θεωρητικού πλαισίου του προτύπου καταλογογράφησης.
- Ανάλυση των βημάτων που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία μίας βιβλιογραφικής εγγραφής για βιβλία, βίντεο και άλλες μορφές υλικού.
- Οδηγίες που βοηθούν τους βιβλιοθηκονόμους να διακρίνουν και να δημιουργήσουν καθιερωμένες εγγραφές ονομάτων, συλλογικών οργάνων, έργων και εκφράσεων.
- Παραδείγματα και ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση όλων των παραπάνω.
Ο μεγάλος ανταγωνισμός που υπάρχει στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, οι ταχύρρυθμες μεταβολές στα διάφορα περιβάλλοντα των οικονομικών μονάδων (οικονομικό, τεχνολογικό, χρηματοπιστωτικό, νομοθετικό κ.α.) και η δυσκολία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις, καθιστούν αναγκαία την προσπάθεια να αποφύγουν την σπατάλη και επιβάλουν την άμεση χρήση και ανάπτυξη όλων των σχετικών με την λήψη βέλτιστων επιχειρηματικών αποφάσεων. Η επιχειρησιακή έρευνα και δη ο γραμμικός προγραμματισμός αποτελεί ένα κλάδο της επιστήμης με αντικείμενο την λήψη αποφάσεων μέσω της εύρεσης βέτιστων λύσεων.
Ωστόσο η εμφάνιση και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών έδωσε μια τεράστια ώθηση στην επιστήμη της επιχειρησιακής έρευνας καθώς σήμερα επιχειρήσεις, οργανισμοί και κρατικής υπηρεσίες ανεξαρτήτου μεγέθους χρησιμοποιούν την επιχειρησιακή έρευνα ως εργαλείο στην λήψη διαφόρων αποφάσεων. Στο πλαίσιο του παρόντος συγγράμματος πραγματοποιούνται παρουσιάσεις που καλύπτουν βασικές γνώσεις σε επιλεγμένα κεφάλαια της Επιχειρησιακής Έρευνας. Η προσέγγιση που ακολουθείται δίνει έμφαση στην παρουσίαση εφαρμογών σε διαφορετικούς τομείς λειτουργίας μίας επιχείρησης και επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η Επιχειρησιακή Έρευνα μπορεί να υποστηρίξει τη λήψη σημαντικών Διοικητικών αποφάσεων.Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες στο να αξιοποιήσουν προγράμματα μηδενικού κόστους (π.χ Graph, R με τις απαραίτητες βιβλιοθήκες) επιλύοντας πραγματικά προβλήματα, στο να χρησιμοποιήσουν πραγματικά δεδομένα και να συσχετίσουν τις οικονομικού τύπου εφαρμογές με την θεωρία. Μάλιστα θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημα του παρόντος και εν δυνάμει συγγράμματος σε σχέση με ότι έχει ήδη υπάρξει στην ελληνική βιβλιογραφία.Συνεπώς κύριος στόχος του μαθήματος είναι η δυνατότητα χρησιμοποίησης μεθόδων γραμμικού προγραμματισμού στην αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων (βελτιστοποίησης οικονομικών συναρτήσεων) με την χρήση προγραμμάτων ελεύθερου κώδικα.
Το βιβλιο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές αλλά και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να εμβαθύνουν τόσο στο θεωρητικό υπόβαθρο της επιστήμης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας όσο και σε πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής της, στο νέο σύγχρονο περιβάλλον των απαιτήσεων για Βιωσιμότητα και αειφορία.
Η Εφοδιαστική (Logistics) ως επιστήμη, περιλαμβάνει τη διακίνηση και διαχείριση των προϊόντων από την παραγωγή έως την κατανάλωση, με το μικρότερο δυνατό κόστος (ελαχιστοποίηση κόστους). Η ανάγκη γι΄ αυτό εντάθηκε από την ανάπτυξη ανταγωνιστικών συνθηκών μεταξύ των επιχειρήσεων στο να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα (ποιότητα, τιμές, λειτουργικότητα, κτλ.) καθώς και υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πελατών– καταναλωτών.
Από το αντικείμενο της Εφοδιαστικής, φαίνεται σαφώς ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια μέθοδο διοίκησης (management), που είναι γνωστή ως “Μάνατζμεντ της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management: SCM).

Βασικό αντικείμενο του βιβλίου θα αποτελέσουν ενδεικτικά

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ LOGISTICS ΚΑΙ EΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Iστορική επισκόπηση και βασικές έννοιες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Εννοιολογικές προσεγγίσεις και διαστάσεις της Εξυπηρέτησης των Πελατών
Πρακτικές προσθήκης αξίας στους πελάτες από τις επιχειρήσεις - Πολιτικές Εξυπηρέτησης
Διαχείριση αποθεμάτων και προμηθειών
Οργάνωση και διαχείριση Αποθηκευτικών Κέντρων
Σχεδιασμός Μεταφορικών συστημάτων (Μέσα μεταφοράς, Συνδυασμένες Μεταφορές)
Στρατηγικός σχεδιασμός Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Συσκευασία, Κωδικοποίηση Προϊόντων και Ιχνηλασιμότητα
Πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

EΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ
Βιωσιμότητα και εφοδιαστική αλυσίδα - Green and Reverse Logistics
Αξιολόγηση Βιωσιμότητας Εφοδιαστικών Αλυσίδων
Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics) στις 'έξυπνες πόλεις' ('Smart Cities')
Η αγροδιατροφική αλυσίδα - Food Logistics
Εφαρμογές Logistics στο Δημόσιο Τομέα
Ο Τουρισμός είναι μία δραστηριότητα με σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον, τόσο από πλευράς επιχειρηματικότητας όσο και σε Εθνικό επίπεδο. Σήμερα υπάρχει σημαντικός ανταγωνισμός, τόσο ανάμεσα στις διάφορες ομοειδείς Τουριστικές επιχειρήσεις όσο και μεταξύ διαφόρων Τουριστικών περιοχών.
Με βάση το σκεπτικό ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο της κάθε Τουριστικής Επιχείρησης είναι οι εργαζόμενοι σ΄ αυτήν, η επιστημονική «Διοίκηση του Προσωπικού των Τουριστικών Επιχειρήσεων», είναι το πλέον σημαντικό στοιχείο για την επιβίωσή τους μέσα σε μία αγορά που συνεχώς μεταβάλλεται.
Η Διοίκηση είναι ένα πρόσφατα επιστημονικοποιημένο θέμα, που έχει ηλικία μόλις ενός αιώνα. Η σημασία της Διοίκησης του Προσωπικού είναι τεράστια, διότι έχει απεριόριστες πολιτικές προεκτάσεις, εμπεριέχει περιβαλλοντικά θέματα, είναι υπεύθυνη για τα οικονομικά αποτελέσματα και την μακροβιότητα των επιχειρήσεων και ασχολείται με θέματα που αφορούν την αμοιβή των εργαζομένων και κατά συνέπεια την ανθρώπινη ευημερία. Πέρα από την ιστορική προσέγγιση του θέματος και την ανάλυση των βασικών εννοιών που αφορούν στη Διοίκηση, γίνεται προσπάθεια να εντοπισθούν οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι Τουριστικές Επιχειρήσεις και εξετάζεται ο ρόλος που μπορεί να παίξουν οι ιδιαιτερότητες αυτές στο κατά περίπτωση Διοικητικό έργο.
Το παρόν αποβλέπει στο να εξυπηρετήσει τη σπουδή της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων των Τουριστικών Επιχειρήσεων με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις, ώστε να συμβάλλει στην πρόοδο και οικονομική ανάπτυξη της επιχείρησης και να βοηθήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του διαρκώς αυξανομένου ταξιδιωτικού κοινού και των πολλαπλών τουριστικών απαιτήσεων.
Το σύγγραμμα αυτό περιγράφει συνοπτικά την παγκόσμια τουριστική κατάσταση και επεκτείνεται στα πραγματικά επίπεδα λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Το σύγγραμμα διαιρείται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα μελετά το φαινόμενο του τουρισμού και αποκαλύπτει τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που τον διέπουν.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρητικές θέσεις σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση, ενώ δίνεται έμφαση στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις.

Στη τρίτη ενότητα αναλύεται διεξοδικά το αντικείμενο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη βάση της τουριστικής επιχειρηματικότητας.

Στη τέταρτη ενότητα μελετώνται άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, όπως τα τουριστικά γραφεία, οι μεταφορικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις εστίασης τουριστών.
To βιβλίο αναφέρεται στην ποιότητα και στις χρήσεις του ξύλου, το οποίο αποτελεί κύριο προϊόν των παραγωγικών δασών και αξιοποιείται σε ποικιλία προϊόντων και κατασκευών. Η καλή ποιότητα του ακατέργαστου ξύλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την παραγωγή ποιοτικών τελικών προϊόντων μετά από πρωτογενείς και δευτερογενείς κατεργασίες. Η ποιότητα του ξύλου σχετίζεται με το δασοπονικό είδος, την ιδιαίτερη δομή του και τις ιδιότητες του καθώς και με την παρουσία ή μη σφαλμάτων. Γίνεται αναφορά στη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ της δομής και της χημικής σύστασης του ξύλου με την ποιότητα, τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του καθώς και με τις χρήσεις του. Το ξύλο μεταξύ των διαφόρων ειδών παρουσιάζει ομοιότητες, αλλά υπάρχουν και σημαντικές διαφορές δομής που διαφοροποιούν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητά του και το βαθμό καταλληλότητάς του για κάθε χρήση. ΄Ετσι τα διάφορα είδη ξύλου δεν είναι εξίσου κατάλληλα σε συγκεκριμένες χρήσεις και για το λόγο αυτό, το κάθε ξύλο πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιοποίηση του στην πράξη ως διαφορετικό υλικό και να γίνεται εξαντλητική μελέτη της δομής του, της συμπεριφοράς του σε διάφορες συνθήκες και των ιδιοτήτων του ώστε η επιλογή του για μια συγκεκριμένη χρήση να είναι επιτυχής. Μεγάλη σημασία στον τρόπο αξιοποίησης του ξύλου έχει επίσης και η παρουσία σφαλμάτων καθώς και η ένταση του κάθε σφάλματος. Η παρουσία και η ένταση των σφαλμάτων χειροτερεύει την ποιότητα του ξύλου και επηρεάζει σημαντικά το βαθμό καταλληλότητας του ξύλου για ορισμένες χρήσεις. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση των κυριότερων χαρακτηριστικών δομής, των ιδιοτήτων και των χρήσεων των πιο εμπορικών ξύλων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του κόσμου. Η μεγαλύτερη ή μικρότερη εμπορική σημασία του κάθε ξύλου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά του σε κάθε περιοχή, από την ποιότητά του και από τη δυνατότητα και καταλληλότητα αξιοποίησής του σε ποικιλία χρήσεων. Στα ξύλα αυτά περιλαμβάνονται διάφορα κωνοφόρα και πλατύφυλλα ξύλα από όλο τον κόσμο.
Πρόκειται για ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ του εξής βιβλίου:
Τίτλος: Forest Mensuration
Συγγραφείς: Anthonie van Laar, Alparslan Akça
ISBN: 978-1-4020-5990-2 (Print) 978-1-4020-5991-9 (Online)
Εκδότης & Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: Springer Netherlands
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4020-5991-9

Η Δασική Βιομετρία αποτελεί έναν από τους πιο ουσιώδεις πανεπιστημιακούς κλάδους, ανάμεσα στις δασικές και άλλες σχετικές επιστήμες. Ασχολείται με την καταμέτρηση των δέντρων και των δασοσυστάδων και με την ανάλυση των επακόλουθων πληροφοριών.
Αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί για σπουδαστές και φοιτητές δασολογίας και για δασολόγους της πράξης. Λόγω της αξιοσημείωτης επίδρασης της στατιστικής στις μεθόδους και τεχνικές καταμέτρησης των δασών, και λόγω του καίριου ρόλου των τεχνικών δειγματοληψίας, επανεξετάζει και αξιολογεί βασικές στατιστικές έννοιες. Την ίδια στιγμή, θεωρήθηκε επιτακτική ανάγκη η εξέταση της χωρικής δομής και ποικιλότητας και η πρόσθεση ενός κεφαλαίου σχετικά με τη συμβατική και ψηφιακή τηλεπισκόπηση. Πολυάριθμα πρακτικά παραδείγματα συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την έκδοση, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμα για τους σπουδαστές και φοιτητές. Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα θέματα έχουν προστεθεί προς όφελος των εξειδικευμένων αναγνωστών.
Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκοντια θέματα ποσοτικών μεθόδων σε οικονομικά τμήματα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Περιγράφει τις έννοιες του τόκου (απλού και σύνθετου), των επαναλαμβανόμενων πληρωμών (ράντες), των δανείων (τοκοχρεωλυτικών και ομολογιακών). Για κάθε έννοια περιγράφεται το περιεχόμενό της, η ανάγκη εφαρμογής της, ο μαθηματικός τύπος, καθώς και παραδείγματα με ασκήσεις εφαρμογής σε πραγματικές καταστάσεις.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αναγνώστες μη εξοικοιωμένους με τις αατίστοιχες έννοιες, οι οποίοι χωρίς να απαιτείται προηγούμενο υπόβαθρο, θα μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τον τρόπο υπολογισμού:
τόκου
ανατοκισμού
γραμματίων
συναλλαγματικών
ράντας
απλού δανείου
ομολογιακού δανείου

Στο σύγγραμμα περιέχεται μεγάλο πλήθος λυμένων παραδειγμάτων, καθώς και πλήθος άλυτων ασκήσεων για τις οποίες δίνονται οδηγίες αντιμετώπισης και λύσης τους.
During the last decades, a substantial growth of services is recorded at a global level. This fact necessitates a modern business mentality for the design and the provision of services. The book presents the management functions and further on it focuses on the service concept and the significance of service quality. In addition, crucial factors for the design and provision of services are described and discussed while the role and the need for cooperation among customer and service provider are highlighted for customer satisfaction and loyalty. Modern systems and techniques for measuring and improving service quality as well as the process for the development of new services are also presented and discussed. The book aims to make readers become aware of the peculiar characteristics of service companies, able to apply modern management practices, know how they can design and provide quality services, understand how to measure and improve service quality by using scientifically documented methodologies and design new innovative services.
Το βιβλίο έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα χρησιμοποιούμενα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στη σύγχρονη εξέλιξή τους ως Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Το βιβλίο απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν ήδη βασική γνώση της λογιστικής και τονίζει τις διαφορές από τα υπάρχοντα εθνικά λογιστικά πρότυπα (ΕΓΛΣ). Η δομή του βιβλίου επιτρέπει την αναζήτηση με βάση τη λογιστική έννοια στην οποία αναφέρονται τα πρότυπα και όχι με βάση τα ίδια τα πρότυπα, ώστε να μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα και πολύτιμο εργαλείο για τον επαγγελματία λογιστή που είναι συχνά ο αναγνώστης των βιβλίων του είδους. Επίσης, το βιβλίο παραπέμπει στις πρωτότυπες πηγές του υλικού που αναφέρονται σε αυτό (κανονισμοί, οδηγίες, νόμοι κλπ). Τέλος με λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις αλλά και ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων στοχεύει στην εμπέδωση του υλικού από τον αναγνώστη.
Θέμα του προτεινόμενου συγγράμματος είναι αρχικώς και κυρίως η μελέτη διαφορετικών προσεγγίσεων στην έννοια της ελευθερίας στη νεότερη και σύγχρονη πολιτική σκέψη, και ειδικότερα στα έργα των Κ. Μαρξ, Ι. Καντ, Α. Μπερλίν, Τζ. Στ.Μιλλ, Κ.Καστοριάδη, Μ. Φουκώ κ.α., και εν συνεχεία η σύνδεση μιας ερμηνείας της ελευθερίας με τη σύγχρονη συζήτηση γύρω από τα «κοινά» και τη δημοκρατία.

Στα πρώτα κεφάλαια θα εξετάζονται δύο κρίσιμες ερμηνείες της ελευθερίας στο έργο του Μαρξ και του Καντ και θα δειχθεί πώς η απόδοση πάγιων χαρακτηριστικών στα ελεύθερα πρόσωπα περιορίζει το εύρος της ελεύθερης επιλογής. Έπειτα θα διερευνηθούν δύο παραδοσιακές εναλλακτικές προτάσεις, η αρνητική ελευθερία και η πειραματική ελευθερία του Τζ. Στ. Μιλλ και θα καταδειχθούν οι ανεπάρκειές τους. Η μελέτη μιας γόνιμης θεώρησης της ελευθερίας στη σύγχρονη σκέψη θα επιχειρηθεί με άξονα το σχετικό έργο του Κ. Καστοριάδη και του Μ. Φουκώ, δευτερευόντως. Η σύγχρονη έννοια της «αγωνιστικής ελευθερίας» εντοπίζεται σε ένα ευρύ φάσμα της πολιτικής σκέψης των τελευταίων δεκαετιών, από τις θεωρίες της αγωνιστικής δημοκρατίας ως τον φιλελεύθερο πλουραλισμό και τα σύγχρονα κινήματα για την παγκόσμια δικαιοσύνη. Συνδυάζει τη φαντασία, τον ριζικό αναστοχασμό, τον πλουραλισμό και τον διαρκή αγώνα ενάντια στις κλειστές ταυτότητες για να αναπτύξει περαιτέρω μαρξικές και φιλελεύθερες ιδέες. Το βιβλίο θα εξετάζει μια σειρά πολιτικών και φιλοσοφικών ζητημάτων τα οποία εγείρει μια αγωνιστική θεώρηση της ελευθερίας που αρνείται την ύπαρξη αντικειμενικών θεμελίων στην επιστήμη, την ιστορία και την ηθική.

Τα δυο τελευταία κεφάλαια θα πραγματεύονται την προβληματική της ηγεμονίας-αντιηγεμονίας (Ε. Λακλάου, Ρ.Ντέη κ.α.) και των «κοινών» στη σύγχρονη θεωρία (Ε.Όστρομ κ.α.), δηλαδή των συλλογικών πόρων που γίνονται αντικείμενο δημοκρατικής συλλογικής διαχείρισης από τοπικές κοινωνίες, ώστε να αναζητηθούν πρόσφορες πολιτικές δομές που θα μπορούσαν να προαγάγουν κοινωνικά την ιδέα της αγωνιστικής ελευθερίας
Το βιβλίο αυτό έχει στόχο να παράσχει με ένα απλό τρόπο την παρουσίαση βασικών εννοιών , τεχνικών , θεωρητικών βάσεων και ιστορικών εξελίξεων του υποτομέα της επιστήμης των πληροφοριών που ασχολείται με τις ποσοτικές μεθόδους και την ανάλυση της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Ο όρος "Βιβλιομετρία" ή " Bibliometrics" (από τις λέξεις, ‘βίβλος’ και ‘μέτρον’) θα προταθεί για αυτή τη περιοχή και ο όρος αναφορά ως η επιλογή που υπαγορεύεται από καθορισμένους όρους για το είδος των πληροφοριών που θα μετρηθούν. Οι αναφορές αποτελούν ένα κανάλι που συνδέουν τα τεκμήρια και έχουν επωμισθεί, μέσω αναλυτικών εργαλείων, να μας απαντήσουν για τον τρόπο που αυτές συνδέονται μεταξύ τους και τη γνώση που παράγεται, με σκοπό να κατανοηθεί τι μετρούν οι αναφορές και ποιά η διάκριση μεταξύ της ποιότητας και της επίδρασης μιας δημοσίευσης. Στην συνέχεια οι τεχνικές των ποσοτικών μεθόδων θα χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση της ερευνητικής επίδοσης των τεκμηρίων. Τα εργαλεία επιρροής της έρευνας που δημιουργούνται με την χρήση των αναφορών και των τεκμηρίων , οι βιβλιομετρικοί δείκτες θα ερευνήσουν περιοχές όπως της: παραγωγής και συνεργασίας των δημιουργών, επιστημονικής δραστηριότητας των ερευνητικών ομάδων, ερευνητικού ιδρύματος , χώρας ενδιαφέροντος , προσανατολισμού της έρευνας. Τα προβλήματα της φύσης και των λειτουργιών των αναφορών θα αναλυθούν. Θα μελετηθούν οι πηγές που χρησιμοποιούνται στην έρευνα μέσω των βιβλιομετρικών δεικτών που παράγονται από το Ινστιτούτο Επιστημονικής Πληροφόρησης μέσω των τριών ευρετηρίων του και όλων των μεταγενέστερων. Θα δειχθεί ότι η βιβλιομετρία είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο έρευνας που μπορεί να επεκταθεί σε πολλά επιστημονικά πεδία, με τη μεθοδολογία της να περιλαμβάνει συστατικά από τα μαθηματικά, τις κοινωνικές επιστήμες, και όχι μόνο. Θα περιγραφεί η ερευνητική δομή του πεδίου και θα δώθεί λεπτομερής επισκόπηση της μεθοδολογίας της.
Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί στην προσέγγιση της παιδικής ηλικίας σε συνάρτηση με ένα φάσμα κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και ιδεολογικών παραγόντων, προκειμένου να διερευνηθούν τα δομικά γνωρίσματα που αναδεικνύουν την παιδική ηλικία σε κοινωνική κατηγορία και σε σταθερό στοιχείο της κοινωνικής δομής.

Το βιβλίο είναι οργανωμένο γύρω από τρεις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις:

Ιστορική Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας,
Θεωρίες Κοινωνικοποίησης,
Νέα Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας.

Με γνώμονα τις θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές κάθε προσέγγισης συζητούνται οι συνέπειες που καθεμιά επιφέρει στη γενικότερη θεώρηση της παιδικής ηλικίας, καθώς και στην κοινωνική θέση των παιδιών. Βασικός στόχος του βιβλίου είναι η απομάκρυνση των φοιτητριών και φοιτητών από την παραδοσιακή ερμηνεία της παιδικής ηλικίας στη στείρα βάση του ηλικιακού φάσματος, ενώ προτείνεται η διερεύνηση της κοινωνικής ταυτότητας και η κοινωνική ερμηνεία των όρων «παιδί» και «παιδική ηλικία».

Το βιβλίο εμπίπτει κυρίως στο πεδίο της κοινωνιολογίας της παιδικής ηλικίας, αλλά σχετίζεται και με τα γνωστικά αντικείμενα της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, της κοινωνικής θεωρίας, των παιδαγωγικών και γενικότερα των σπουδών της παιδικής ηλικίας. Επίσης αφορά ερευνητές και φοιτητές από τον χώρο της κοινωνιολογίας του πολιτισμού . Στοχεύει σε πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς, αρμόδιους για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και των αναλυτικών προγραμμάτων, επαγγελματίες της παιδικής ηλικίας, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές.
Το σύγγραμμα επιδιώκει να αποτελέσει μια ενημερωμένη και χρηστική γενική εισαγωγή στο αντικείμενο των πολιτικών ιδεολογιών ως βασικής θεματικής της Πολιτικής Επιστήμης απευθυνόμενο πρωτίστως σε προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και στο ευρύ κοινό.
Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο εγχειρίδιο δημογραφίας που όμως θα ξεφεύγει από την παραδοσιακή παρουσίαση δημογραφικών τεχνικών και δεικτών. Στόχος είναι η παρουσίαση της ιστορίας της δημογραφίας ως επιστήμη, η ανάπτυξη δεικτών, μέτρων μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιεί και η ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας των πληθυσμιακών εξελίξεων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι βασικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα, τονίζονται οι γεωγραφικές και διαχρονικές διαφοροποιήσεις, οι βασικές ερμηνευτικές παράμετροι πίσω από αυτές καθώς και οι σημαντικότερες συνέπειες τους.

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από τρεις ενότητες:

Η πρώτη έχει τίτλο "Δημογραφία, Αντικείμενο-Εργαλεία-Μεθοδολογία-Εφαρμογές" και παραουσιάζει τις πληθυσμιακές θεωρίες που αναπτύχθηκαν πριν γεννηθεί η δημογραφία ως επιστήμη, και οι παράγοντες που συνέβαλλαν στην καθιέρωσή της (Κεφ.1). Αναλύεται το αντικείμενο της δημογραφίας (Κεφ.2), οι διαφορετικές πηγές δημογραφικών δεδομένων (Κεφ.3) τα εργαλεία (Κεφ4) οι μέθοδοι και τεχνικές δημογραφικής ανάλυσης (Κεφ.5)

Η δεύτερη με τίτλο "Ο Παγκόσμιος Πληθυσμός: Χθες – Σήμερα -Αύριο" παρουσιάζει τις δημογραφικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο (Κεφ 6), επικεντρώνεται στον 20ο αι. (Κεφ.7) και την πρώτη δεκαετία του 21ου αι και τις προκλήσεις του μέλλοντος (Κεφ.8).

Η τρίτη ενότητα κάτω από τον τίτλο "Ο πληθυσμός της σύγχρονης Ελλάδας: Εξελίξεις, προσδιοριστικοί παράγοντες και συνέπειες" παρουσιάζει τη δημογραφική εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του (Κεφ. 9), τις διαφοροποιήσεις της γονιμότητας και θνησιμότητας ως προς τις γεωγραφικές, ηλικιακές και κοινωνικές παραμέτρους (Κεφ. 10), παρουσιάζει τις σημαντικότερες εξελίξεις αναφορικά με τον πληθυσμό άλλης υπηκοότητας στην Ελλάδα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (Κεφ. 11) πραγματεύεται τα ζητήματα των προοπτικών εξέλιξης του πληθυσμού της Ελλάδας και των επιπτώσεων τους (Κεφ. 12).
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται ζητήματα σχετικά με το ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Είναι γνωστό πως η επίδραση του κλίματος στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον είναι μεγάλη, καθώς διαμορφώνει ένα σύνθετο πλαίσιο περιβαλλοντικών, ανθρωπολογικών και οικονομικών παραγόντων. Επίσης, η ατμόσφαιρα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και διαχείριση των φυσικών πόρων. Χρειάζεται να τονίσουμε ότι τα δάση - και γενικότερα τα δασικά οικοσυστήματα - καλύπτουν περίπου το 30 τοις εκατό της επιφάνειας της πλανήτη και αποτελούν ανανεώσιμο φυσικό πόρο με τεράστια οικολογική και οικονομική σημασία, καθώς παράγουν πολύτιμα προϊόντα και προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον άνθρωπο.
Η σχέση αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται ανάμεσα στο δάσος και το ατμοσφαιρικό περιβάλλον περιγράφεται από μια δυναμική ισορροπία, που έχει εξαιρετική σημασία. Ενδεικτικά, η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα και η παραγωγή οξυγόνου, η απορρόφηση διαφόρων αέριων ρυπαντών από την ατμόσφαιρα (διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου κ.λπ.) που προέρχονται από τη βιομηχανία, τα μέσα συγκοινωνίας κι άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, η συμβολή στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ο ιδιαίτερος ρόλος για τη διατήρηση ισορροπίας των υδάτων, αποτελούν κάποιες μόνο από τις πτυχές που αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο της παραπάνω σχέσης.
Η δασική μετεωρολογία και κλιματολογία έχοντας ως αντικείμενο τις αλληλεπιδράσεις των δασικών οικοσυστημάτων με το ατμοσφαιρικό περιβάλλον, δίνει τις απαραίτητες γνώσεις για τη σωστή διαχείριση των δασών, καθώς και για τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών που αφορούν την ανάπτυξη και την ευδοκίμηση των φυτών. Η επίδραση του κλίματος στον τομέα της Δασολογίας αγγίζει σχεδόν όλες τις γνωστικές περιοχές, από τις διαδικασίες εδαφογένεσης και ανάπτυξης των φυτών, μέχρι την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων φυσικών καταστροφών, όπως είναι οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
Η θεματολογία του βιβλίου επιμερίζεται στα παρακάτω κεφάλαια:

1.Εισαγωγή στα Εφαρμοσμένα GIS
2. Χαρτογραφική υπέρθεση (λειτουργίες σε δεδομένα Vector)
3. Χαρτογραφική υπέρθεση (λειτουργίες σε δεδομένα Raste)
4. Σταθμισμένη Χαρτογραφική υπέρθεση (εφαρμογές χωροθέτησης - ζωνοποίησης του χώρου)
5. Η Μεθοδολογία της Αναλυτική Ιεράρχησης (Analytical Hierarch Process) στη γεωγραφική ανάλυση
6. Ανάλυση δυναμικών φαινομένων (χρονοσειρές γεωγραφικών δεδομένων)
7. Ψηφιακά μοντέλα εδάφους (κατασκευή, αξιοποίηση, παράγωγες πληροφορίες)
8. Εξελιγμένη οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων (δυναμικοί χάρτες, 3d χάρτες - διαγράμματα)
9. Χωρικοί στατιστικοί δείκτες (χωρικός μέσος, σταθμισμένος χωρικός μέσος, χωρική τυπική απόσταση, δείκτες χωρικής αυτοσυσχέτισης)
10. Χωρική παρεμβολή (μεθοδολογίες, εφαρμογές)
11. Εφαρμογές Παλινδρόμησης - Γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης
12. Παράρτημα - Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού GIS
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται θέματα που άπτονται της γένεσης των δημόσιων προβλημάτων και της συγκρότησης της πολιτικής ατζέντας. Στόχος του βιβλίου είναι η κατανόηση των διαδικασιών ανάδειξης των δημόσιων προβλημάτων μέσα από τη συνάρθρωση διαφορετικών ερευνητικών παραδόσεων που εγγράφονται στα αντικείμενα των δημόσιων πολιτικών, της κοινωνιολογίας των ΜΜΕ, της πολιτικής κοινωνιολογίας των ομάδων συμφερόντων και των κοινωνικών κινημάτων. Το βιβλίο διερευνά πιο ειδικά τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες ορισμένα μόνο από τα γεγονότα ή τα θέματα που ανακύπτουν στο δημόσιο χώρο συγκροτούνται σε προβλήματα, δημοσιοποιούνται από τα ΜΜΕ και αξιολογούνται από ειδικούς, αποτελούν μέρος του πολιτικού ανταγωνισμού και τελικά γίνονται αντικείμενο πολιτικών αποφάσεων και επεξεργασίας δημόσιων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται ζητήματα που σχετίζονται με τους φορείς που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση των δημόσιων προβλημάτων (δημόσιοι φορείς, κοινωνικά κινήματα, ΜΜΕ), τους τρόπους που χρησιμοποιούν για να εννοιολογήσουν ή να «πλαισιώσουν» τα προβλήματα, τις ρητορικές και τα σχήματα αιτιολόγησης που χρησιμοποιούν για να αναδείξουν όψεις των προβλημάτων αυτών αλλά και τις πολιτικές λύσεις που τελικά επιλέγονται. Παράλληλα εξετάζονται ορισμένα παραδείγματα διαδικασιών συγκρότησης και εξέλιξης δημόσιων προβλημάτων από τον ελληνικό χώρο όπως η μετανάστευση, οι πυρκαγιές, διατροφικά σκάνδαλα κ.α.
Το σύγγραμμα επιχειρεί μία ιχνηλάτηση της σημασίας της Πολιτιστικής Διπλωματίας, όπως αυτή συναρτάται με την άσκηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων και των διεθνςών οργανισμών. Στο πρώτο μέρος θα αναλυθεί η έννοια της πολιτιστικής διπλωματίας και θα επιχειρηηθε η αναδίφηση τηςί ιστορικής της εξέλιξη, καθώς και η ανάλυση του περιεχομένου και των φορέων της. Στην συνέχεια θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Ελληνική διμερή πολιτιστική διπλωματία και πως αυτή ασκείται ( Υπ.Εξ., Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Παιδείας, Οικουμενικό Πατριαρχείο κ.ο.κ.) ενώ θα γίνει μια ενδεικτική αναφορά στην πολιτιστική διπλωματία άλλων κρατών (π.χ. Γαλλία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο κ.ο.κ.).
Στο δεύτερο μέρος του συγγράμματος θα παρατεθεί ανάλυση που θα αφορά την πολυμερή πολιτιστική διπλωματία και τους οργανισμούς και τα φόρα στα πλαίσια των οποίων αυτή ασκείται. Θα αναδειχθεί η σχέση της πολιτιστικής διπλωματίας και της θρησκείας, ενώ, επίσης, θα ιχνηλατηθούν οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές όψεις της πολιτιστικής διπλωματίας. Επί τω τέλει, θα αναδειχθεί ο ρόλος της UNESCO, της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και άλλων θεσμών στο πεδίο αυτών όπως ο Πολιτιστικός διάλογος Ευρώπης-Ασίας(ASEM). υ Εν κατακλείδι, το προτεινόμενο σύγγραμμα θα πραγματευτεί ζητήματα που αφορούν το διεθνές περιβάλλον και τις σύγχρονες προκλήσεις, την σύγκρουση των πολιτισμών αλλά και τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται το μάθημα αξιολόγηση επενδύσεων καθώς και σε αναγνώστες και επιστήμονες του κλάδου που επιθυμούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές αξιολόγησης επενδυτικών έργων και να τις εφαρμόσουν στην πράξη. Συνδυάζει τόσο την χρηματοοικονομική όσο και την κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση έργων με έναν τρόπο απλό και πρακτικό μέσα από την χρήση αρκετών παραδειγμάτων.
Ασχολείται με θέματα όπως:
Ο ρόλος των επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η σημασία του στην δημιουργία επενδύσεων.
Τα παραδοσιακά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων και τα κριτήρια επενδυτικών αποφάσεων βάσει προεξοφλημένων χρηματικών ροών. Την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με την αξιολόγηση έργων όπως ο προσδιορισμός των χρηματικών ροών, οι αποσβέσεις, οι φόροι, οι τόκοι και ο πληθωρισμός.
Την αντιμετώπιση ειδικών επενδυτικών αποφάσεων όπως για παράδειγμα η απόκτηση μηχανήματος μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης ή τραπεζικού δανεισμού.
Την ενσωμάτωση του κινδύνου στην αξιολόγηση επενδύσεων.
Την αξιολόγηση δημόσιων έργων και πολιτικών μέσα από την μεταβολή του κοινωνικού πλεονάσματος.
Την αποτίμηση οφελειών και κόστους των έργων.
Η θεματολογία του βιβλίου αφορά στις τεχνολογίες των πολυμέσων και υπερμέσων που έχουν κυριαρχήσει στις διάφορες εκφάνσεις της διαμεσικής επικοινωνίας και γενικότερα της δραστηριότητας του σύγχρονου ανθρώπου. Το ραγδαία εξελισσόμενο αυτό πεδίο επιδιώκει μια περισσότερο φιλική και παραστατική παρουσίαση της πληροφορίας μέσα από πολύπλευρες και πολυεπίπεδες δομές, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση ακόμη και απαιτητικών θεμάτων. Έτσι, παρέχεται αμεσότητα και πλούσια διαμεσική εμπειρία στο χρήστη, που μπορεί να επιλέξει και να πλοηγηθεί στο περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει μέσα από πολλαπλές -μη γραμμικές- διαδρομές αφήγησης ή/και πιο προωθημένες μορφές διάδρασης.
Η πολυμεσική παραγωγή αφορά σε ένα κατεξοχήν διεπιστημονικό πεδίο που απαιτεί τη στενή συνεργασία ειδικών και ομάδων πολλών διαφορετικών κλάδων (πχ γραφίστες, σεναριογράφοι, καλλιτέχνες-δημιουργοί, ειδικοί των ΤΠΕ- προγραμματιστές, επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι, οικονομολόγοι, ψυχολόγοι κ.ά.). Ωστόσο, τα περισσότερα βιβλία πολυμέσων έχουν συνήθως τεχνικό χαρακτήρα που απευθύνεται κυρίως σε μηχανικούς, ειδικούς των Η/Υ και προγραμματιστές, και δεν προσφέρονται για κατανόηση από τις υπόλοιπες δημιουργικές ομάδες. Η παρούσα πρόταση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, στοχεύοντας στην κατανόηση των θεμάτων, την παροχή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων, από απλούς χρήστες. Το βιβλίο δίνει έμφαση σε τεχνολογίες πολυμέσων, μεθόδους ανάπτυξης και εφαρμογές μη γραμμικής αφήγησης στα νέα ψηφιακά μέσα. Ο στόχος του είναι διττός. Αφενός, αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών αρχών και τεχνολογιών, επιδιώκοντας την εύκολη εκτέλεση πολυμεσικών εφαρμογών και την υπερμεσική πλοήγηση, ως κομμάτι των διαδικασιών καθημερινής ψηφιακής ενημέρωσης-πληροφόρησης. Αφετέρου, αποβλέπει στην απόκτηση δεξιοτήτων πολυμεσικής παραγωγής ως κομμάτι των διαδικασιών δημιουργίας-διανομής περιεχομένου από συμμετοχικούς χρήστες, ελεύθερους επαγγελματίες, μέλη μεγάλων οργανισμών /παραγωγών κ.ά.
Το προτεινόμενο βιβλίο απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στους ερευνητές, στους διδάσκοντες και σε όλους που έχουν ως ενασχόληση τη διερεύνηση τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς και τη κινητικότητα των παραγόντων παραγωγής. Το βιβλίο αυτό αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς. Ειδικότερα, το βιβλίο επικεντρώνεταιστη κινητικότητα των προϊόντων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων και επεξεργάζεται αναλυτικά τη διαλεκτική σχέση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους κανόνες των κρατών μελών αναφορικά με την εν λόγω κινητικότητα. Επιπροσθέτως, εξετάζονταιοι κανόνες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά καθώς και τη προστασία του καταναλωτή. Τέλος, διερευνάται η εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσηςνα ρυθμίσει την εσωτερική αγορά καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να δώσει μια ολοκληρωμένη και ενδελεχή εικόνα του ρυθμιστικού πλαισίου της ευρωπαϊκής αγοράς κάνοντας ευρύτατη χρήση και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος του προσαρμοσμένου στις εκπαιδευτικές ανάγκες προπτυχιακών μεταπτυχιακών φοιτητών ηλεκτρονικού συγγράμματος, η ανάδειξη των ποικίλων διαστάσεων που έχει η αναπόσπαστη χωρική διάσταση της ανθρώπινης εργασίας και συνειδητής παραγωγικής δράσης, στη διαμόρφωση τόπων, περιοχών και διαδικασιών. Θα αποτελέσει την πρώτη προσπάθεια ελληνόγλωσσου εκπαιδευτικού βιβλίου στη θεματική περιοχή της Εργασιακής Γεωγραφίας, έναν νέο δυναμικό υποκλάδο της επιστήμης της Οικονομικής Γεωγραφίας.
Η θεματολογία του βιβλίου θα αφορά στη μελέτη της συμβολής της εργασίας και των ίδιων των εργαζομένων, ως δρώντων υποκειμένων, στη διαμόρφωση της γεωγραφίας των σύγχρονων κοινωνιών. Η συμβολή αυτή έχει αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής μελέτης τις πρόσφατες δεκαετίες, παρότι υποτιμημένη σε παλιότερα εγχειρίδια και συγγράμματα Οικονομικής Γεωγραφίας. Κομβικές έννοιες γύρω από τις οποίες αρθρώνονται τα επιχειρήματα του βιβλίου είναι αυτές του τόπου, του χώρου και της γεωγραφικής κλίμακας. Στη βάση αυτή θα παρουσιαστούν αρχικά βασικές θεωρίες, αλλά και εμπειρικά στοιχεία, για την εργασία και τις πρόσφατες μεταβολές που αυτή υφίσταται. Έπειτα, θα συζητηθούν θεωρίες κατακερματισμού στις αγορές εργασίας, με αξιοποίηση κατάλληλου διαδραστικού υλικού, και θα αναδειχθεί η χωρική- τοπική συγκρότηση των εργασιακών δομών και της απασχόλησης. Ακολούθως, θα μελετηθεί η γεωγραφία της εργατικής δράσης και η συμβολή της στην διαμόρφωση των σύγχρονων κοινωνιών, μέσα από έννοιες όπως το χωρικό σαμποτάζ ή ο δια-τοπικός συντονισμός, και θα αναδειχθούν διεθνή παραδείγματα διαφορετικών κλιμάκων οργάνωσης δράσεων και η αποτελεσματικότητα αυτών. Στη συνέχεια θα φωτιστούν σύγχρονες διαστάσεις της ευέλικτης εργασίας, και η σχετική συζήτηση περί ‘ευελ-φάλειας’ στις αγορές εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό το πρίσμα της Εργασιακής Γεωγραφίας. Καταληκτικά, το βιβλίο θα συζητήσει σύγχρονα γεωγραφικά διλήμματα γύρω από την εργασία και τους εργαζόμενους και θα παρουσιάσει βασικούς άξονες σχετικών προτάσεων πολιτικής.
Σκοπός του βιβλίου είναι η κατανόηση από μέρους των φοιτητών του τρόπου παραγωγής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Προς αυτή την κατεύθυνση, το πρώτο μέρος του βιβλίου (κεφάλαια 1-2), εξετάζει τις κεντρικές έννοιες καθώς και τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της παγκόσμιας πολιτικής μέσα από μία σύγχρονη και κριτική ματιά. Με αυτό το υπόβαθρο, το δεύτερο μέρος (κεφάλαια 3-8), εξετάζει και αναλύει όλες τις κατηγορίες δρώντων της παγκόσμιας πολιτικής και τη συνεργιστική αλληλόδρασή τους. Ειδικότερα, εξετάζει το σύγχρονο ρόλο του κράτους, την εξάπλωση των αρμοδιοτήτων του αλλά και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει, με μία παράλληλη συζήτηση των δομών περιφερειακής ολοκλήρωσης και παγκόσμιας διακυβέρνησης, καθώς και των μη-κρατικών δρώντων (επιχειρήσεις και ΜΚΟ) που σε πολλές περιπτώσεις συμπράττουν στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων. Στόχευση του βιβλίου είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις περίπλοκες διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι διαφορετικοί δρώντες διαμορφώνουν την πολιτική στο παγκόσμιο σύστημα. Συνολικά, το προτεινόμενο σύγγραμμα επιδιώκει την απομάκρυνση από απλουστευτικές και μονο-παραγοντικές θεωρήσεις και την κατάδειξη της πολυπλοκότητας των διαδικασιών και των δομών της παγκόσμιας πολιτικής μέσα από την αύξηση των κατηγοριών των διεθνών δρώντων, καθώς και των πολλαπλών οδών μέσω των οποίων αυτοί συν-διαμορφώνουν το παγκόσμιο σκηνικό. Επιχειρεί, στο ίδιο πλαίσιο, να καταδείξει και τη μετάβαση από τη διεθνή στην παγκόσμια πολιτική και να πλαισιώσει τα παραδοσιακά ζητήματα που άπτονται του εθνικού συμφέροντος με την ανάδειξη της ανάγκης παροχής παγκόσμιων δημόσιων αγαθών.
Η επιστήμη της Τηλεπισκόπησης είναι πολύ ευρεία τόσο ως προς τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται όσο και τις τεχνικές επεξεργασίας τους και τις εφαρμογές ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ταχύτατη εξέλιξη της. Το σύγγραμμά αυτό στόχο έχει να παρέχει γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών, των αρχών και των εφαρμογών της τηλεπισκόπησης.
Παρέχει παραδείγματα εφαρμογών των βασικών αρχών σε μια ποικιλία αντικειμένων της τηλεπισκόπησης, που συνδέονται κυρίως με τη επιλογή των δεδομένων, τη συλλογή τους, την ανάλυση και ερμηνεία. Επίσης επιχειρήται να προσδιοριστούν τα όρια της Τηλεπισκόπησης ως προς τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της. Τα βασικά αντικείμενα του συγγράμματος αφορούν:
Εισαγωγή στην επιστήμη με στοιχεία ιστορικά, τον ρόλο της Τηλεπισκόπησης στη μελέτη του περιβάλλοντος, τις φυσικές αρχές, τα παθητικά και ενεργητικά όργανα καταγραφής και τα χαρακτηριστικά τους , τα βασικά στάδια προ-επεξεργασίας, επεξεργασίας και ερμηνείας. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον μέσα από την ερευνητική δραστηριότητα του συγγραφέα .
Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν πηγές αναζήτησης πρόσθετης γνώσης καθώς επίσης και τεστ με ερωτήσεις για την αυτό-αξιολόγηση του φοιτητή.
Το βιβλίο αυτό με βάση το περιεχόμενό του καταφέρνει να διατηρήσει μια ισορροπία μεταξύ της θεωρίας, των βασικών εργαλείων επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και των εφαρμογών της.
Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται μαθήματα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Διεθνών Σχέσεων, Παγκόσμιας Διακυβέρνησης και επιθυμούν να εμβαθύνουν στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Καθώς το σύγγραμμα ικανοποιεί ανάγκες διδασκαλίας απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές, αλλά έχει απήχηση τόσο στο ευρύ αναγνωστικό κοινό όσο και σε εξειδικευμένους μελετητές.
Το βιβλίο παρουσιάζει τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (ΔΠΟ) και εστιάζει σε επιμέρους θέματα ειδικού βάρους στη μελέτη της ΔΠΟ. Συγκεκριμένα ασχολείται με την κατανόηση της έννοιας της «διεθνούς πολιτικής οικονομίας», με την ανάδειξη της ΔΠΟ ως ξεχωριστού γνωστικού αντικειμένου, με τις δυναμικές της παγκόσμιας οικονομίας που καθόρισαν το περιεχόμενο της ΔΠΟ και με επιμέρους θεωρητικές προσεγγίσεις. Οι βασικοί θεματικοί άξονες του βιβλίου περιλαμβάνουν: η έννοια της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, το διεθνές εμπόριο, το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, διεθνής παραγωγή, περιφερισμός και παγκοσμιοποίηση και θεωρία και πολιτική της ανάπτυξης.
Η Γεωργική Μηχανική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Επιστήμης της Γεωπονίας, διότι αφορά τη χρήση της Τεχνολογίας στη Γεωργία. Κατά συνέπεια το βιβλίο αυτό, απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Γεωπονικής Επιστήμης και σε όσους ασχολούνται με τη Γεωργία γενικότερα.

Το συγκεκριμένο βιβλίο μελετά, αναλύει, εξηγεί και επιλέγει τα βέλτιστα υποστηρικτικά συστήματα του περιβάλλοντος των φυτών και των ζώων, διότι η Γεωργική Μηχανική είναι εκείνος ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος υλοποιεί τις απαιτήσεις που θέτει η καθαρά Γεωπονική Επιστήμη, για τη βέλτιστη αύξηση και ανάπτυξη των φυτών και των ζώων. Κατά συνέπεια στο βιβλίο αυτό περιέχονται σε επίπεδο εισαγωγικό, οι τρόποι και η μεθοδολογία επίλυσης στοιχειωδών προβλημάτων Γεωργικής Μηχανικής. Δίνονται οι τυπικοί τρόποι παρουσίασης ενός αποτελέσματος μιας παραγωγικής διαδικασίας και οι βασικοί μαθηματικοί τύποι που συναντιούνται κατεπανάληψη στη Γεωργική Μηχανική. Τέλος, εφιστάται η προσοχή σε όσους πρόκειται να ασχοληθούν με τη Γεωργία σε θέματα εξοικονόμισης διαθέσιμων πόρων, διότι το ζητούμενο σε οποιοδήποτε διαδικασία είναι η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος.

Ανάμεσα λοιπόν στα θέματα του βιβλίου, είναι:
- η μετάδοση της κίνησης στους γεωργικούς μηχανισμούς και τα μηχανήματα και οι συνηθέστεροι τρόποι παραγωγής ισχύος στη Γεωργία,
- η βαθμονόμηση των μηχανημάτων, η αποδοτικότητα και οι δυνατότητες ενός εξοπλισμού,
- η κατανάλωση ενέργειας,
- ο ήχος και ο θόρυβος και οι συνέπειες τους στην ανθρώπινη υγεία,
- τα στοιχεία από την τοπογραφία που πρέπει να γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με τη Γεωργία,
- ο τρόπος αξιοποίησης των κλιματολογικών δεδομένων και των απορροών των βροχοπτώσεων στη Γεωργία,
- οι επικρατέστεροι τρόποι άρδευσης και η σύγχρονη τεχνολογία στην εξοικονόμηση νερού,
- η διάβρωση και οι τρόποι αντιμετώπισης της,
- η συντήρηση των βιολογικών προϊόντων, γιατί οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία αυτόματα ακυρώνεται, αν δεν διασφαλιστεί μετασυλλεκτικά, η ποιότητα των προϊόντων.
Το βιβλίο στοχεύει στην ανάλυση των πολιτικών διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και των μορφών εισόδου τους στις ξένες αγορές, σε ένα περιβάλλον έντονης αλληλοεξάρτησης και αυξανόμενου ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό φιλοδοξεί να διασφαλίσει στο φοιτητή μια σφαιρική εικόνα για την παγκόσμια επέκταση των επιχειρήσεων, τα κίνητρα και τις προϋποθέσεις επιτυχίας τους στις επιμέρους εθνικές αγορές. Καλύπτει επίσης σύγχρονα θέματα των παγκόσμιων επενδυτικών τάσεων όπως είναι οι Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, οι Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας, οι στόχοι των επενδυτικών πολιτικών για διατηρήσιμη ανάπτυξη, η αύξηση των μορφών διεθνοποίησης χωρίς συμμετοχή κεφαλαίου στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι στρατηγικές και τεχνολογικές συμμαχίες κλπ. Επιπρόσθετα, δίνεται έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα με αναφορά σε σχετικές έρευνες καθώς και μελέτες περίπτωσης, έτσι ώστε ο φοιτητής να αντιληφθεί ακόμη περισσότερο την πρακτική αξία του θέματος.
Με αφετηρία το ερώτημα «Τι κρύβεται πίσω από τις διαιτητικές συνήθειες;» το βιβλίο στοχεύει να διευκολύνει τον φοιτητή στην κατανόηση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και την τροφή του προσεγγίζοντάς την όχι μόνο ως μια βιολογική ανάγκη, αλλά και ως στοιχείο του πολιτισμού. Η προβληματική του βιβλίου εμπίπτει στο πεδίο της πολιτισμικής ανθρωπολογίας, αξιοποιώντας δεδομένα των βιολογικών επιστημών (γενετική προσαρμογή του ανθρώπου, σχέση μεταξύ δίαιτας και διατροφικής κατάστασης), της επιστήμης των τροφίμων (παλιές και νέες τεχνολογίες επεξεργασίας τροφίμων και επιπτώσεις στη διατροφική αξία), καθώς και στοιχεία ιστορίας και οικονομίας (γεωγραφική διάχυση των ειδών διατροφής και οι προεκτάσεις της). Αρχικά εξετάζονται οι διαδικασίες της τροφικής επιλογής στο συλλογικό και στο ατομικό επίπεδο και οι περιβαλλοντικοί, γενετικοί, τεχνολογικοί και πολιτισμικοί παράμετροι που τις καθορίζουν. Η πολυπολιτισμικότητα των σύγχρονων κοινωνιών αναδεικνύεται μέσα από τη συζήτηση για διαιτητικούς κανόνες και ταμπού στις θρησκείες καθώς και σε ιδεολογικά ρεύματα, όπως πολλές οικολογικές κινήσεις. Μέσα από την ιστορία διάδοσης των βασικών ειδών διατροφής ανά τον κόσμο, σχολιάζονται τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής γαστρονομίας, με έμφαση στην Ευρωπαϊκή ήπειρο και την Ελλάδα. Μέσα από την ανασκόπηση της εξελικτικής πορείας του ανθρώπου αναδεικνύεται το πώς η βιολογική απαίτηση για θρεπτικά συστατικά αλληλεπιδρά με πολιτισμικά χαρακτηριστικά στα πλαίσια διαμόρφωσης των διαιτητικών συνηθειών των κοινωνιών. Συζητούνται τέλος εφαρμογές των διαδικασιών της τροφικής επιλογής στο σχεδιασμό παρεμβάσεων, δεδομένου ότι η απλή παροχή πληροφοριών για υγιεινές συνήθειες διατροφής δεν φαίνεται να αλλάζει τη συμπεριφορά αν παράλληλα δεν υπερπηδηθούν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ψυχολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει μελέτη περίπτωσης με ερωτήσεις προς επεξεργασία, βιβλιογραφία/links για περαπέρα μελέτη και σύνοψη των κύριων σημείων.
To βιβλίο αναμένεται να αξιοποιηθεί

σε μαθήματα που περιέχονται στη βάση του ΕΥΔΟΞΟΥ σε ΑΕΙ και ΤΕΙ ,( εκτος του Τμηματος Δημ.Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου όπου διδάσκει ο συγγραφέας) καθόσον ο τίτλος διαφορετική ονομασία ,όπως λ.χ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΌ ΜΆΘΗΜΑ σε όλα τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών , Διοίκησης Ε πιχειρήσεων ,Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ,και γενικότερα Τμήματα Οικονομικής κατεύθυνσης ΤΕΙ (Υγέιας,Τουριστικά κ.λ.π.),ίσως και στο Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΕΑΠ.

Επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί και σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα ,ειδικά για διδασκαλία-απλή κατανόηση βασικών εννοιών προς σπουδαστές που προέρχονται απο μη οικονομικές Σχολές ( καθόσον το 2ο Κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ καλύπτει ,όπως θα αναφερθεί στο σχετικό πεδίο,ικανοποιητικά το υπόψη θέμα ).

Επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί και απο στελέχη επιχειρήσεων ένεκα της φύσεως του μαθήματος

Συνολικά διδάσκοντες ,φοιτητές,σπουδαστές ,στελέχη επιχειρήσεων ,μπορουν να βρούν υλικό για κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με θέματα όπως :
χρηματοοικονομικη αναλυση λογιστικων καταστασεων, χρηματοοικονομικες καταστασεις ελληνικων επιχειρησεων και στοιχεια λογιστικης πρακτικης,αριθμοδεικτες ,πηγες-χρησεις κεφαλαιων –κατάσταση ταμειακων ροων ,ανάλυση της αποδοσης του μανατζμεντ,αποτιμηση επιχειρησεων & εκτιμηση αξιας μετοχων
Το βιβλίο ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Γεωπονικών ή Πολυτεχνικών Σχολών, ή/και Θετικών επιστημών, καθώς επίσης και σε ερευνητές και επαγγελματίες στους τομείς του αγροτικού περιβάλλοντος ευρύτερα και των αγροοικοσυστημάτων.
Το προτεινόμενο βιβλίο επιχειρεί μία σύγχρονη, διεπιστημονική, πολυ-επίπεδη, πολλαπλής κλίμακας και επικαιροποιημένη προσέγγιση στην Αγρομετεωρολογία, που παρουσιάζει διαχρονικά μία πολύ σημαντική σταδιακή επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη και αυξανόμενη σημασία.
Το βιβλίο δομείται σε 6 μέρη (ενότητες) ως ακολούθως:
Το 1ο μέρος καλείται ΠΡΟΛΕΓΌΜΕΝΑ και περιλαμβάνει τo Κεφάλαιο 1, όπου περιγράφονται το αντικείμενο και οι βασικές έννοιες της αγρομετεωρολογίας.
Το 2ο μέρος καλείται ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, όπου αναλύεται στα Κεφάλαια 2, 3 και 4 το εύρος των μετεωρολογικών μεταβλητών και παραμέτρων κυρίως στο οριακό στρώμα, που συνθέτουν τη σύγχρονη αγρομετεωρολογική ανάλυση.
Το 3ο μέρος καλείται ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, όπου στα Κεφάλαια 5, 6 και 7, αναλύονται οι διεργασίες και σχέσεις μεταξύ αγρομετεωρολογίας και φυτικής, χερσαίας και υδρόβιας ζωικής παραγωγής, καθώς και εχθρών και ασθενειών ζώντων οργανισμών.
Το 4ο μέρος καλείται ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚH ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, όπου στα Κεφάλαια 8, 9, 10 και 11, και με βάση το 2ο και 3ο μέρος, παρουσιάζονται και επεξηγούνται επικαιροποιημένες διαδικασίες, μεθοδολογίες αγρομετεωρολογικής προσομοίωσης και συστήματα.
Το 5ο μέρος καλείται ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ, περιλαμβάνει τα Κεφάλαια 12 και 13, όπου εξετάζεται η κλιματολογία από τη σκοπιά της γεωργίας, καθώς και επικαιροποιημένη προσέγγιση της κλιματικής μεταβλητότητας/αλλαγής στο τρίπτυχο επιπτώσεις-αντιμετώπιση-προσαρμογή.
Το 6ο μέρος καλείται ΑΓΡΟΜΕΤΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ και περιλαμβάνει τα Κεφάλαια 14 και 15, όπου επιχειρείται σύνθεση των προηγούμενων κεφαλαίων σε θέματα σύγχρονων μεθόδων αγρομετεωρολογικής διαχείρισης και περεχόμενης πληροφορίας.
Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βασικό εγχειρίδιο για την ανάπτυξη των Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα.Σε αυτή την κατεύθυνση εξετάζονται οι πλέον βασικές λειτουργίες της Διοίκησης των συνεταιρισμών και αναλύονται τα εξής θέματα:

Βασικές έννοιες για τη Διοίκηση των επιχειρήσεων καθώς και μια εισαγωγική προσέγγιση στις αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις ιδιαιτερότητες που αυτές παρουσιάζουν.

Η εφαρμογή των συνεταιριστικών αρχών, και η προοπτική δημιουργίας μια νέας στρατηγικής ανάπτυξης που να βασίζεται σε αυτές.

Οι Παραδοσιακοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και εναλλακτικές οι μορφές συνεταιριστικής οργάνωσης. Ομάδες Παραγωγών.

Θεωρία της επιχείρησης και αγροτικοί συνεταιρισμοί.

Παρουσίαση των Συνεταιρισμών Νέας γενιάς και της δυνατότητας ανάπτυξης τους στον Ελληνικό χώρο.

Η λειτουργικότητα και ο ρόλος των αγροτικών συνεταιρισμών στην αγορά. Συγκριτική ανάλυση διάρθρωσης και νομοθεσίας των αγροτικών συνεταιρισμών διεθνώς.

Εφαρμογή μικροοικονομικής θεωρίας στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Επικεντρώνοντας στις Οικονομίες κλίμακας, την εσωτερική οργάνωση και αποτελεσματικότητα συνεταιριστικών οργανώσεων.

Στρατηγικές ανάπτυξης αγροτικών συνεταιρισμών και βιομηχανιών τροφίμων. Το επιχειρηματικό σχέδιο ενός συνεταιρισμού.

Πολιτική συγχωνεύσεων στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Χρηματοδότηση και χρηματοοικονομικά προβλήματα στους συνεταιρισμούς.

Αγροτικοί συνεταιρισμοί και συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Η Οικονομική διαχείριση αγροτικών συνεταιρισμών.

Τέλος παρουσιάζεται ένας πρακτικός οδηγός για το πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός Αγροτικού συνεταιρισμού
Το βιβλίο αυτό στοχεύει στη διερεύνηση του ρόλου των πολιτισμικών παραμέτρων της πολιτικής διαδικασίας. Εξετάζεται η πολιτική κοινωνικοποίηση ως διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφοράς, και ως συνιστώσα της αναπαραγωγής αλλά και της μετεξέλιξης της πολιτικής κουλτούρας μιας κοινωνίας. H προβληματική επικεντρώνεται στην ελληνική κοινωνικο-πολιτική πραγματικότητα, στους ιστορικούς παράγοντες που επέδρασαν στη διαμόρφωση της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας, καθώς και στις σύγχρονες εκφράσεις της.

Αρχικά προτείνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης με κριτική παρουσίαση της κλασικής βιβλιογραφίας για τις δύο έννοιες που συνθέτουν το αντικείμενό του, καθώς και για άλλα εννοιολογικά εργαλεία που βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε σχετικής προβληματικής, όπως πολιτικές στάσεις, αντιλήψεις και αξίες, πολιτική γενιά, κ.ά. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια προβληματική για την ελληνική πολιτική κουλτούρα και το ιστορικό της διαμόρφωσης του αντιφατικού και πολυποίκιλου χαρακτήρα της, με κατάληξη στην εξέλιξή της από τη Μεταπολίτευση και μετά και έμφαση στις συνθήκες της κρίσης. Η συζήτηση επικεντρώνεται τόσο σε σταθερές όσο και σε επίκαιρες εκφράσεις της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας, με βάση στοιχεία από εμπειρικές έρευνες.

Το τελευταίο μέρος αναφέρεται σε πλευρές της πολιτικής κοινωνικοποίησης και στην εξέλιξη της πολιτικής φυσιογνωμίας των νέων στην Eλλάδα από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, με αναφορές στις ευρύτερες τάσεις εξέλιξης στα αξιακά συστήματα των νέων στην Ευρώπη. Με τη βοήθεια εμπειρικών δεδομένων, διερευνάται η μεταβολή πολιτικών στάσεων και αντιλήψεων, με στόχο την ανάπτυξη προβληματικής σχετικά με τη σύνδεση της πολιτικής κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς με την αναπαραγωγή και τη μετεξέλιξη της (ελληνικής) πολιτικής κουλτούρας.

Στο βιβλίο θα υπάρχει Εισαγωγή στο θέμα, καθώς και Συμπεράσματα που θα συνοψίζουν ευρήματα και κεντρικές υποθέσεις, οι απαραίτητοι πίνακες και γραφήματα καθώς και πλούσιος βιβλιογραφικός οδηγός.
Η οικονομική της εκπαίδευσης εμβαθύνει στην κατανόηση, του "πώς" και "γιατί" οι άνθρωποι αποφασίζουν να επενδύσουν σε εκπαίδευση, της μακροχρόνιας επίδρασης της εκπαίδευσης σε διάφορα κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα, της συμπεριφοράς των οργανισμών που "παράγουν" εκπαίδευση καθώς και του τρόπου με τον οποίο ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών παρέμβασης επηρεάζει την "παραγωγή" εκπαίδευσης και την αποτελεσματική κατανομή των εκπαιδευτικών πόρων. Η χρήση των αναλυτικών εργαλείων της Μικροοικονομικής αποτελεί το βασικό όχημα ανάλυσης της αξιολόγησης εκπαιδευτικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών παρέμβασης στην προσχολική ηλικία, στη χρηματοδότηση της βασικής εκπαίδευσης, στην επιλογή του αντικειμένου σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση και στην αναζήτηση πόρων για τη χρηματοδότηση της επένδυσης σε εκπαίδευση. Στο προτεινόμενο σύγγραμμα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον εμπειρικό έλεγχο συναφών οικονομικών θεωριών με στόχο την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων που έχουν οι παρεμβατικές πολιτικές στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
Το σύγγραμμα αφορά στη σύγχρονη μετασυλλεκτική φυσιολογία και τεχνολογία καρπών και λαχανικών και αποτελείται από δυο κύρια μέρη: (1) Τη μετασυλλεκτική φυσιολογία και τους χειρισμούς των οπωροκηπευτικών και (2) Την εφαρμοζόμενη μετασυλλεκτική τεχνολογία.
Στο εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην παραγωγή και τη σημασία των οπωροκηπευτικών παγκόσμια και στη χώρα μας, καθώς και στις μετασυλλεκτικές απώλειες. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται η κατάταξη των καρπών και λαχανικών, η έννοια της ποιότητας, τα κυριότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οπωροκηπευτικών και οι προ- και μετασυλλεκτικοί παράγοντες που την επηρεάζουν. Περιγράφονται οι κυριότερες φυσιολογικές παράμετροι (π.χ. αναπνοή, απώλεια νερού, αιθυλένιο, ωρίμανση και γήρανση, μεταβολικές αλλαγές μετά τη συγκομιδή κ.ά.) που επηρεάζουν τη μετασυλλεκτική ζωή και συμπεριφορά των οπωροκηπευτικών, καθώς επίσης και οι ενδεικνυόμενοι μετασυλλεκτικοί χειρισμοί σε καρπούς δενδροκομικών και κηπευτικών ειδών, φυλλώδη λαχανικά, βλαστούς, άωρες ταξιανθίες, και υπόγεια όργανα, με λεπτομερή παραδείγματα σε αντιπροσωπευτικά είδη από κάθε κατηγορία. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότερες μετασυλλεκτικές φυσιολογικές διαταραχές, καθώς και ο κρυοτραυματισμός και η ψύξη, ενώ γίνεται αναφορά στις κυριότερες μετασυλλεκτικές ασθένειες των οπωροκηπευτικών. Ως προς την εφαρμογή της μετασυλλεκτικής τεχνολογίας, δίνονται αρχικά οι αρχές των χειρισμών που εφαρμόζονται για τη διατήρηση της ποιότητας και την επιμήκυνση της μετασυλλεκτικής ζωής των νωπών οπωροκηπευτικών, και ακολούθως γίνεται αναλυτική περιγραφή της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται (π.χ. πρόψυξη, αποπρασινισμός, τεχνητή ωρίμανση, αποξήρανση, κάλυψη των προϊόντων με εδώδιμες ή πλαστικές μεμβράνες ή με κερί, διαλογή, καθαρισμός, συσκευασία, μέθοδοι συντήρησης και αποθήκευσης, εφαρμογή τροποποιημένων ή ελεγχόμενων ατμοσφαιρών κ.ά.). Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα ελάχιστα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά.
This book is focusing on Household Technology, a key area of research in the field of Home Economics. Household Technology is focusing on the impacts of the use of electrical appliances on natural environment and society. The frequency of use of appliances is increasing in households all around the world. These devices consume resources and therefore they have environmental, social and financial impacts. For the first time in Greece, a book is compiled, focusing on this fascinating research topic.
Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια εισαγωγή στην θεωρία των παιγνίων για οικονομολόγους. Η ύλη του βιβλίου καλύπτει όλους εκείνους τους τομείς της θεωρίας που χρειάζεται να γνωρίζει ο φοιτητής των οικονομικών επιστημών. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται μη συνεργατικά και συνεργατικά παίγνια, στατικά και δυναμικά παίγνια, παίγνια με πλήρη/τέλεια και ελλιπή/ατελή πληροφόρηση, παίγνια διαπραγμάτευσης και οι εφαρμογές τους στα οικονομικά.

Η εισαγωγή του βιβλίου αναλύει την σημασία της θεωρίας παιγνίων, την ιστορική εξέλιξη της καθώς και την θέση που κατέχει σήμερα εντός της οικονομικής επιστήμης. Η κυρίως ανάλυση ξεκινά με τα στατικά, μη συνεργατικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης. Αναλύεται το βασικό μαθηματικό πλαίσιο και παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες επίλυσης, με κυριότερη την ισορροπία Nash. Τέλος δίνεται πληθώρα εφαρμογών από τις οικονομικές επιστήμες.

Κατόπιν η ανάλυση προχωρά στα παίγνια ελλιπούς πληροφόρησης και παρουσιάζεται η ισορροπία Bayes-Nash. Δίνονται εφαρμογές σε δημοπρασίες, ολιγοπωλιακό ανταγωνισμό, κλπ. Στη συνέχεια αναλύονται τα παίγνια σε εκτεταμένη μορφή, επαναλαμβανόμενα παίγνια και οι μέθοδοι επίλυσης τους. Η ανάλυση αφορά σε δυναμικά παίγνια με τέλεια πληροφόρηση.

Κατόπιν παρουσιάζεται η θεωρία των παιγνίων συνεργασίας. Αναλύεται το βασικό μαθηματικό πλαίσιο και κατόπιν παρουσιάζονται οι βασικότερες έννοιες επίλυσης τέτοιων παιγνίων, όπως ο πυρήνας και η κατανομή Shapley. Τέλος δίνονται εφαρμογές της θεωρίας στην οικονομική και την πολιτική επιστήμη.

Στη συνέχεια αναλύεται η θεωρία των διαπραγματεύσεων. Παρουσιάζεται τόσο η αξιωματική θεωρία (λύση διαπραγματεύσεων κατά Nash, κατά Kalai-Smorodinski, κλπ.) όσο και η μη συνεργατική θεωρία (υπόδειγμα διαπραγμάτευσης του Rubinstein). Έμφαση δίνεται στη σχέση μεταξύ των δύο προσεγγίσεων της θεωρίας διαπραγματεύσεων καθώς και σε εφαρμογές σε οικονομικά προβλήματα. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την ανάλυση δυναμικών παιγνίων με ελλιπή πληροφόρηση, με έμφαση στα παίγνια σηματοδότησης.
Το βιβλίο αυτό επιχειρεί μία συζήτηση των πρώιμων γνωσιοθεωρητικών προσεγγίσεων και στη συνέχεια εξετάζει την σύνδεση της κοινωνιολογίας με την γνωσιοθεωρία. Από τις πρώιμες γνωσιοθεωρητικές προσεγγίσεις μέχρι τη νέα Κοινωνιολογία της γνώσης, αναλύονται οι μέθοδοι και οι θεωρητικές οπτικές πού εξετάζουν την γνώση, καί τις ανθρώπινες πράξεις. Το ποιοτικό γνώρισμα που καθιστά μία πράξη κοινωνική είναι η διυποκειμενικότητα της, δηλαδή ο προσανατολισμός της στη συμπεριφορά άλλου ατόμου. Η σαφής διάκριση μεταξύ πράξης και κοινωνικής πράξης έτσι όπως αποτυπώνεται στη βεμπεριανή κατανοούσα κοινωνιολογία αποκαλύπτει και το αντικείμενο των κοινωνικών επιστημών, που καλούνται να κατανοήσουν μόνον εκείνες τις πράξεις που χαρακτηρίζονται ως κοινωνικές και οι οποίες μπορούν να εξηγηθούν αιτιωδώς, γιατί αποκαλύπτουν την ορθολογικότητα και το κίνητρο που ερμηνεύει την εκδήλωσή τους, ενώ παράλληλα αποτυπώνουν αντικειμενικά κοινωνικά πρότυπα υπό μορφή ιδεοτύπων. Κατά αυτόν τον τρόπο στην πρώιμη Γνωσιοθεωρία επιτελείται μια κοινωνιολογική στροφή καθώς η γνώση μελετάται ως κοινωνική γνώση. Από την άλλη μεριά η Νέα Κοινωνιολογία της Γνώσης που είναι θεμελιωμένη στις φαινομενολογικές προσεγγίσεις και στις αναστοχαστικές όψεις της ερμηνευτικής σχολής βασίζεται στην παραδοχή μιας κοινωνικά κατασκευασμένης πραγματικότητας που οικοδομείται μέσα από τη νοηματοδότησης του κόσμου της καθημερινής ζωής.
Το βιβλίο "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΠΠΟΔΑΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΕΑΝΘΗ" περιλαμβάνει αυτοτελή δοκίμια που αναφέρονται στην αρχιτεκτονική και πολεοδομία της ελληνικής πόλης από το μακρινό μέχρι το εγγύτερο παρελθόν - από την κλασική αρχαιότητα στον 19ο αιώνα. Γίνονται τομές σε χαρακτηριστικές περιόδους της ιστορίας της ελληνικής πόλης, με χρονική αλληλουχία. Επιχειρείται η θεματική διεύρυνση σε ζητήματα πέραν της αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας, όπως αυτά της πρόσληψης και διαχείρισης των μνημείων και οικιστικών συνόλων του παρελθόντος μέσα στα σύγχρονα αστικά τοπία. Γίνεται η ιστορική προσέγγιση των πόλεων στη συγχρονία και τη διαχρονία τους. Στόχος της μελέτης δεν είναι μόνο η καταγραφή των σχετικών ζητημάτων αλλά και η ερμηνεία τους: προσπαθεί να εξηγήσει πώς εξελίχθηκαν οι αλλαγές στο χώρο των πόλεων, εξετάζοντας το χώρο της πόλης μέσα στο ευρύτερο ιστορικό του περιβάλλον. Η πολεοδομία και αρχιτεκτονική εντάσσονται στον γενικότερο προβληματισμό που θέτουν οι ιστορικές συνθήκες. Αποτελούν ένα κέντρο εστίασης της κοινωνίας την οποία παρατηρούν. Η αμφίδρομη κίνηση μεταξύ χώρου και κοινωνίας καθοδηγεί τις περιγραφές και τις ερμηνείες.
Το παρόν σύγγραμμα δημιουργήθηκε ώστε να καλυφθούν διδακτικές ανάγκες των φοιτητών προπτυχιακού κύκλου με προσανατολισμό την Επιστήμη της Πληροφορίας. Η στοχοθεσία των ενοτήτων ήταν να δοθεί ένας ολοκληρωμένος χάρτης περί σημασιολογίας της πληροφορίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω δόθηκε έμφαση σε (3) τρεις τομείς.


• Στο πρώτο τομέα στην εισαγωγή, περιγράφεται η έννοια της πληροφορίας και η μεθοδολογική προσέγγιση της επεξεργασίας της δηλαδή ο συντακτικός και ο στατιστικός, ενώ στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι ισχύουσες πρακτικές ανάκτησής της.
• Στο δεύτερο τομέα και ειδικότερα στο κεφάλαιο (2) γίνεται μια εκτενής αναφορά στη συντακτική επεξεργασία της πληροφορίας και ειδικότερα επί θεμάτων τεχνολογιών της πληροφορίας όπως σχημάτων μεταδεδομένων, μηχανισμού εξαγωγής συμπερασμάτων, μηχανών αναζήτησης με χρήση σημασιολογικών γλωσσών και τη θεμελιώδη ανάπτυξη συλλογιστικής και συμπερασματικής των μηχανών. Επίσης στο τέταρτο (4ο) κεφάλαιο παρουσιάζεται εκτενώς η έννοια της οντολογίας ως επίσης και οι γλώσσες γραφής της οντολογίας.
• Στον τρίτο τομέα και συγκεκριμένα στο τρίτο (3ο) κεφάλαιο αναπτύσσονται τομείς που a priori επιλύουν γλωσσικά διαλειτουργικά προβλήματα στις μεθοδολογίες της συντακτικής επεξεργασίας της πληροφορίας και αυτοί είναι οι η υπολογιστική και η ποσοτική γλωσσολογία.
• Τέλος στον τρίτο τομέα και ειδικότερα στα κεφάλαια (5) πέντε και (6) έξι αναπτύσσονται αντιπροσωπευτικές ταξινομικές μεθοδολογίες της πληροφορίας με στατιστική προσέγγιση ακολουθούμενες από τις αντίστοιχες εφαρμογές.
Η πληροφορία και η τεχνολογία των επικοινωνιών αποτελούν σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει σχεδόν κάθε πλευρά της κοινωνικής ρευστότητας που βιώνουμε. Η λέξη κλειδί, λοιπόν της σύγχρονης κοινωνίας είναι η πληροφόρηση, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στις οικονομικές δραστηριότητες και στην κοινωνική αλλαγή. Για να μπορούν οι άνθρωποι να αποδώσουν επιστημονικά ή οικονομικά στη θέση που τάχθηκαν να υπηρετήσουν πρέπει να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία της πληροφόρησης και να είναι σε θέση να αναζητήσουν, να εντοπίσουν, να επεξεργαστούν, να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν την πληροφορία ηθικά και νόμιμα. Οι δεξιότητες αυτές συμβάλλουν στη γενικότερη πληροφοριακή παιδεία του ατόμου. Οι βιβλιοθηκονόμοι και επιστήμονες της πληροφόρησης πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και να συμβάλλουν στον πληροφοριακό πολιτισμό της χώρας τους δημιουργώντας πληροφοριακά πεπαιδευμένους χρήστες της πληροφορίας. Το βιβλίο λοιπόν αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης καθώς και σε επαγγελματίες του κλάδου με σκοπό να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διάδοση της πληροφοριακής παιδείας. Στο βιβλίο οι αναγνώστες μπορούν να βρουν το απαραίτητο υλικό για την κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με:

- το ρόλο και τις αξίες της πληροφορίας
- την πληροφοριακή συμπεριφορά των χρηστών
- τις θεωρίες μάθησης και τον σχεδιασμό διδακτικής διαδικασίας
- την ανάπτυξη μαθημάτων πληροφοριακού γραμματισμού
Το βιβλίο αρχίζει με ένα εισαγωγικό κεφάλαιο (Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή) και στη συνέχεια διαρθρώνεται σε δύο
ενότητες, την Αλιεία και την Αλιευτική βιολογία. Στην ενότητα της αλιείας (Ενότητα Ι) περιλαμβάνονται 4
κεφάλαια (Κεφάλαιο 2: Αλιευτικά εργαλεία και επιλεκτικότητα, Κεφάλαιο 3: Παραγωγικές διαδικασίες και
αλιευτικοί πόροι, Κεφάλαιο 4: Κατηγορίες αλιείας, αλιευτική προσπάθεια και υπεραλίευση, Κεφάλαιο 5: Η
επίδραση της αλιείας στους οργανισμούς και το οικοσύστημα), τα οποία αναλύονται ξεχωριστά. Στην ενότητα
της αλιευτικής βιολογίας (Ενότητα ΙΙ) περιλαμβάνονται 5 κεφάλαια (Κεφάλαιο 6: Ηλικία, Κεφάλαιο 7: Αύξηση,
Κεφάλαιο 8: Θνησιμότητα, Κεφάλαιο 9: Αναπαραγωγή. Κεφάλαιο 10: Διατροφή). Στο τέλος κάθε κεφαλαίου
θα υπάρχουν 2-3 ασκήσεις. Το βιβλίο κλείνει με το Κεφάλαιο της βιβλιογραφίας.
Το βιβλίο αυτό καλύπτει τον ραγδαία ανερχόμενο κλάδο της Γεωργίας Ακριβείας, που ενώ έχει ενσωματωθεί στα περισσότερα προγράμματα σπουδών των Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων Πανεπιστημίων, στην Ελλάδα υπάρχει κενό από άποψη Πανεπιστημιακού συγγράμματος προσαρμοσμένο τόσο στης ανάγκες των φοιτητών της Φυτικής Παραγωγής όσο και της Γεωργικής Μηχανικής. Συγκεκριμένο σύγγραμμα θα αναπτύξει τη θεωρία, τις τεχνολογίες, τη διαχείριση, την οικονομικότητα, την περιβαλλοντική αποτύπωση καθώς και τις εφαρμογές της Γεωργίας Ακριβείας τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτού του βιβλίου θα υπάρχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τις εφαρμογές της τηλεπισκόπισης για τη γεωργία ακριβείας καθώς και οι εφαρμογές της ρομποτικής στη γεωργία.
Στο προτεινόμενο σύγγραμμα αναπτύσσεται η θεωρία και η εφαρμογή της μεθοδολογίας της Προσομοίωσης στη Διοικητική Επιστήμη (Simulation in Management Science). Παρουσιάζονται αναλυτικά βασικές έννοιες όπως «σύστημα» και «μοντέλο» με ειδικότερη εστίαση στα μοντέλα προσομοίωσης. Ακολουθεί παράθεση της μεθοδολογίας ανάπτυξης μοντέλων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αποτύπωση, περιγραφή, διερεύνηση, σύγκριση, πρόβλεψη και βελτιστοποίηση (descriptive, perspective, predictive, optimization) ενώ στη συνέχεια μελετώνται έννοιες όπως: οντότητες (entities), δραστηριότητες και διεργασίες (activities and processes), γεγονότα (events), ενεργητικές και παθητικές καταστάσεις (active passive or idle states) και ένα σύνολο εργαλείων που οδηγούν (drive) τα μοντέλα προσομοίωσης.
Θεμελιώνονται οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η προσομοίωση διακριτών γεγονότων (discrete event), δηλαδή οι τυχαίοι αριθμοί (random numbers), οι γεννήτριες (random variates generators), η ανάλυση των δεδομένων εισόδου (input data analysis), η διαγραμματική απεικόνιση και τα βασικά εργαλεία προγραμματισμού. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις έννοιες της επαλήθευσης και της εγκυρότητας (verification and validation) και αναλύονται οι τεχνικές που εγκαθιδρύουν την αξιοπιστία ενός μοντέλου. Το θεωρητικό υπόβαθρο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση στατιστικών εργαλείων για την ανάλυση των δεδομένων εξόδου (output statistical analysis) και με την παρουσίαση μεθόδων μείωσης της μεταβλητότητας και αυτοσυσχέτισης των αποτελεσμάτων (variance reduction techniques).
Το σύγγραμμα ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη ενός case study, που συμπληρωματικά με όλα τα υπόλοιπα παραδείγματα του βιβλίου, ενσωματώνει τις τεχνικές και τα εργαλεία σε μια ολιστική προσέγγιση με τη χρήση ενός εξελιγμένου εργαλείου προσομοίωσης (ExtendSim) το οποίο επίσης παρουσιάζεται στις βασικές του λειτουργίες αλλά και εναλλακτικά με τη χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα (JaamSim).
Το βιβλίο συνοδεύεται από εκτενή και επίκαιρη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία.
Οι παρεχόμενες πληροφορίες από τη διοικητική λογιστική μπορούν να διακριθούν σε χρηματοοικονομικές (π.χ. κόστος, έσοδα) και σε μη χρηματοοικονομικές (π.χ. αποτελεσματικότητα, μερίδιο αγοράς), ενώ τα άτομα που ασχολούνται με τη διοικητική λογιστική εκτελούν τρεις βασικές (διαδοχικές) λειτουργίες:
α) καταχώρηση, συγκέντρωση, προσδιορισμός,
β) ανάλυση, σχεδιασμός, έλεγχος και
γ) παροχή πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων.
Η διοικητική καθημερινή διαδικασία της πρώτης λειτουργίας εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις δημιουργίας της δεύτερης λειτουργίας. Οι επιχειρήσεις του δευτερογενή και του τριτογενή τομέα (βιομηχανικές, εμπορικές, παροχής υπηρεσιών) έχουν την ανάγκη της λογιστικής πληροφόρησης τόσο για την ανάλυση των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων, όσο και για την κοστολόγηση και την τιμολόγηση των αγαθών (υπηρεσιών) που προσφέρουν ώστε να κατανέμουν το κόστος και να προσδιορίζουν το ανά μονάδα κόστος. Επίσης, σε δεύτερο επίπεδο (λειτουργία), η λογιστική πληροφόρηση αξιοποιείται για τη σύγκριση μεταξύ προϋπολογισμένου και πραγματικού κόστους (παραγωγής ή αγοράς ή παροχής), ενώ σε τρίτο επίπεδο (λειτουργία), οι εκθέσεις διοικητικού χαρακτήρα υποδεικνύουν και αναλύουν εναλλακτικές λύσεις για τη λήψη αποφάσεων.
Σκοπός του βιβλίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την Αφρική. Με την εξαίρεση ορισμένων χωρών της Βόρειας Αφρικής, η ήπειρος είναι σε μεγάλο βαθμό terra incognita στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η Αφρική ήταν πεδίο ανταγωνισμού των δύο υπερδυνάμεων. Από τις αρχές του 21ου αιώνα, υψηλότεροι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, το αυξημένο ενδιαφέρον της Κίνας και ορισμένοι άλλοι παράγοντες (όπως η μετανάστευση, οι ένοπλες συγκρούσεις και οι απειλές για το περιβάλλον) έχουν προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ήπειρο. Ιδιαίτερα οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ενδυναμωθεί σημαντικά σε μια πλειάδα τομέων. Η μελέτη των διεθνών σχέσεων της Αφρικής είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γιατί περιλαμβάνει κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες σ’ ένα περιβάλλον όπου συχνά η επιβίωση των καθεστώτων είναι το μείζον. Το προτεινόμενο βιβλίο θα δώσει τη δυνατότητα να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη θέση της Αφρικής στο παγκόσμιο σύστημα και πάνω απ’ όλα τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτή τη στιγμή και με την εξαίρεση του βιβλίου του Basil Davidson "Ιστορία της Αφρικής" (εξαντλημένο) δεν υπάρχει άλλο ελληνόγλωσσο βιβλίο για την Υποσαχαρική Αφρική. Αλλά και το βιβλίο του Davidson είναι ιστορικό και ολοκληρώνεται με το τέλος της αποικιοκρατίας.
Το εγχειρίδιο απαρτίζεται από δύο μέρη: Το πρώτο μέρος αντιστοιχεί σε επίπεδο 1ου έτους και περιέχει τις βασικές έννοιες (principles) χωρίς εκτενή χρήση άλγεβρας. Το πρώτο μέρος στοχεύει στην κατανόηση των βασικών εννοιών που θα είναι χρήσιμη τόσο σε φοιτητές οικονομικών επιστημών όσο και σε φοιτητές διοίκησης, ψυχολογίας, και άλλων επιστημών. Eίναι κατάλληλο για φοιτητές προπτυχιακούς αλλά και μεταπτυχιακούς των οποίων το πρώτο πτυχίο δεν είναι στις οικονομικές επιστήμες π.χ φοιτητές στο ΠΜΣ "Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ" του Πανεπιστημίου Πατρών (όπου διδάσκεται το μάθημα "Αρχές Οικονομικών") και σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υλικών, Φυσικής κ.ά. που διδάσκονται το μάθημα "Οικονομικά για μη οικονομολόγους" (αναφέρονται ως παραδείγματα, διότι στο παρελθόν η μία εκ των συγγραφέων είχε διδάξει αυτά τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών).

To δεύτερο μέρος αντιστοιχεί σε επίπεδο 2ου-3ου έτους. Εδώ δίδεται μια πιο συστηματική και αυστηρή (formal) ανάλυση των θεμάτων της Μικροοικονομικής, και περισσότερες εφαρμογές των βασικών αρχών που αναπτύχθηκαν στο πρώτο μέρος, με χρήση αλγεβρικής ανάλυσης (πέραν της διαγραμματικής ανάλυσης). Το επίπεδο δυσκολίας του δευτέρου μέρους αντιστοιχεί σε επίπεδο 2ου έτους φοιτητών οικονομικών επιστημών, ή 3ου έτους φοιτητών διοίκησης και άλλων κοινωνικών επιστημών.
Το σύγγραμμα αναλύει τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος σύμφωνα με το κεϋνσιανό και με το κλασικό οικονομικό υπόδειγμα. Καλύπτει τις αγορές προϊόντος και χρήματος, τον σχηματισμό του γενι-κού επιπέδου των τιμών, τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, την ανάλυση του δημοσίου χρέους, τον εξωτερικό τομέα και την αγορά συναλλάγματος, καθώς και προεκτάσεις της θεωρίας των επενδύσεων και της κατανάλωσης. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει ασκήσεις με τις απαντήσεις τους για την εμπέδωση της ύλης. Η παρουσίαση βασίζεται σε απλά γεωμετρικά σχήματα και σε απλά μακροοικονομικά υποδείγματα. Το επίπεδο ανάλυσης αντιστοιχεί σε αυτό των δευτεροετών ή τριτοετών φοιτητών των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά με κατάλληλη επιλογή κεφαλαίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το εισαγωγικό μάθημα της μακροοικονομικής.
Ο κλάδος των Διεθνών Οικονομικών που εξετάζει τις οικονομικές σχέσεις διαφόρων οικονομιών χωρίζεται στις Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις, που εξετάζουν τις σχέσεις οικονομιών σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών και στη Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου που αφορά την μακροχρόνια ισορροπία στις οικονομικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ διαφορετικών οικονομιών. Συγκεκριμένα εξετάζει γιατί η εξειδίκευση αποτελεί βάση για την έναρξη εμπορίου, αν αυτή αυξάνει το επίπεδο ευημερίας των οικονομικών μονάδων και ποια είναι η βάση στην οποία στηρίζεται η δημιουργία εμπορευματικών ροών μεταξύ των κρατών. Τα θέματα που εξετάζονται από τις Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις είναι βραχυχρόνιου χαρακτήρα ενώ της Θεωρίας Διεθνούς Εμπορίου μακροχρόνιου χαρακτήρα.
Η θεωρία Διεθνούς Εμπορίου διακρίνεται:
 στα Θετικά Οικονομικά (positive economics) και
 στα Οικονομικά της Ευημερίας (welfare economics)
Οι βασικές ερωτήσεις που προσπαθούν να βρουν απάντηση στα πλαίσια του κλάδου των θετικών οικονομικών είναι:
o τι αγαθά εμπορεύονται μεταξύ τους οι χώρες
o με ποιόν γίνεται το εμπόριο
o σε τι ποσότητα τα αγαθά θα ανταλλαχθούν.
Τα βασικά θέματα που εξετάζονται στα πλαίσια του κλάδου των οικονομικών ευημερίας είναι:
• Η επίδραση που έχουν σε μια χώρα τα εμπόδια που εισάγονται στην εξαγωγική διακίνηση αγαθών μεταξύ των χωρών (π.χ. δασμολογικά και μη δασμολογικά μέτρα προστασίας).
• Η θεωρία οικονομικής ολοκλήρωσης που εξετάζει τι συμβαίνει μεταξύ χωρών που δημιουργούν προτιμησιακές εμπορικές σχέσεις.
Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές οικονομικών τμημάτων που έχουν την πρώτη επαφή τους με τη θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου. Οι θεωρίες που παρουσιάζονται για την εξήγηση των εμπορευματικών ροών μεταξύ των χωρών στηρίζονται στην κλασική και νεοκλασική σχολή οικονομικής σκέψης και παρουσιάζονται με την ιστορική τους σειρά. Εξετάζονται επίσης οι θεωρίες Διεθνούς Εμπορίου που εξηγούν τις εμπορευματικές ροές με βάση την τεχνολογική αλλαγή.
Εισαγωγή στην Ιστορία της Νεοελληνικής Κοινωνίας. Μηχανισμοί της αγροτικής οικονομίας στη Τουρκοκρατία. Η ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας κατά την τελευταία περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Τα οικονομικά προβλήματα του νέου ελληνικού κράτους. Το ζήτημα των εθνικών γαιών. Η κίνηση του εμπορίου και οι πρώτες απόπειρες εκβιομηχάνισης. Η διανομή της εθνικής γης και η ανάπτυξη των εμπορευματικών φυτειών. Η προσάρτηση της Θεσσαλίας και η μεγάλη ιδιοκτησία. Κράτος και οικονομική πολιτική στον 19ο αιώνα. Η κρίση της κορινθιακής σταφίδας και η πτώχευση του νεοελληνικού κράτους. Η ανάπτυξη των νέων βιομηχανικών κέντρων και του εργατικού κινήματος – Οικονομία και κοινωνία στη διάρκεια του μεσοπολέμου – Η έλευση των προσφύγων και οι συνέπειές της - Η αγροτική μεταρρύθμιση και η διανομή της γης στους ακτήμονες – Χαρακτηριστικά της βιομηχανικής ανάπτυξης του μεσοπολέμου - Οικονομία, Κράτος και Οικονομική Πολιτική στη μεταπολεμική περίοδο – Ελληνική οικονομία και κοινωνία στην περίοδο της Μεταπολίτευσης. Από την ανάπτυξη και τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στα πρόθυρα της χρεωκοπίας.
Issues concerning the library and information science field are presented in the book, taking into consideration basic principles of librarianship and documentation, historical developments as well as the current trends under the influence of information and communication technologies. The main purpose is to contribute to understanding of techniques and technologies used to effective organization of information in libraries and other information centres.

Issues on processing, organization and management of information and data are presented in the book, taking into consideration existing situation as well as current approaches, trends and practices in the field, in Greece and everywhere in the world. Particularly, there are described issues like cataloging and description of documents (AACR2, FRBR, RDA), metadata (with emphasis on Dublin Core), subject analysis and indexing, classification, subject headings, thesauri, modern knowledge organization systems (ontologies, taxonomies, topic maps). Each chapter is followed by related bibliography, as well as indicative questions and exercises with their solutions, while the book also contains a table of abbreviations and acronyms and a greek-english glossary of terms.
Το προτεινόμενο βιβλίο απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στους ερευνητές, στους διδάσκοντες και σε όλους τους ειδικούς της διοίκησης, της οργάνωσης και της αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην αναδιάρθρωση και το μετασχηματισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ο οποίος είναι απόρροια στρατηγικών εσωτερικών ή εξωτερικών αλλαγών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η όλη ανάλυση πραγματοποιείται έχοντας ως υπόβαθρο τη σκέψη ότι οι διαρκείς αλλαγές είναι σχεδόν η μόνη σταθερά στο σημερινό δυναμικό οικονομικο-κοινωνικό περιβάλλον.
Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να προσφέρει όσο το δυνατόν μια σφαιρική προσέγγιση των παραγόντων των επιχειρηματικών αλλαγών, επικεντρώνοντας ταυτόχρονα στην ενδολεχή ανάλυση των σημαντικότερων εξ΄αυτών. Ειδικότερο, το βιβλίο προσεγίζει εννοιολογικά και αναπτύσσει μεθοδικά όρους και φαινόμενα αλλαγών που αφορούν:
- στον κύκλο ζωής των επιχειρήσεων
- στη διεθνοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
- στην επιβιώση των επιχειρήσεων
- στην επιχειρηματική αποτυχία
- στις συγχωνεύσεις & εξαγορές
- στις ιδιωτικοποιήσεις
- στη διαχείριση κρίσεων
- στη διαχείριση εσωτερικών συγκρούσεων
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και καλύπτει θέματα Μακροοικονομικής ανάλυσης και πολιτικής σε εισαγωγικό και ενδιάμεσο επίπεδο σπουδών. Για παιδαγωγικούς λόγους, καθώς και για λόγους συγκρισιμότητας προς τις ευρέως ακολουθούμενες προσεγγίσεις, αρχικά παρουσιάζονται τα συμβατικά υποδείγματα προσδιορισμού της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μακροοικονομικής ισορροπίας, IS-LM και AD-AS. Ακολουθεί το καινοτομικό στοιχείο του βιβλίου με την παρουσίαση του υποδείγματος IS-MP, όπου η καμπύλη LM αντικαθίσταται από νομισματικούς κανόνες (MP) στόχευσης του πραγματικού επιτοκίου, όπως πράγματι συμβαίνει στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες και σε αντίθεση με τη θέσπιση ποσοτικών στόχων ρευστότητας που συνεπάγεται η καμπύλη LM. Η νέα προσέγγιση συμπληρώνεται με το καινούριο υπόδειγμα συνολικής ζήτησης – συνολικής προσφοράς (AD-AS) όπου η AD διατυπώνεται ως σχέση πληθωρισμού – δαπάνης και η νέα AS συνάγεται από τη σχέση πληθωρισμού – ανεργίας που περιγράφει η καμπύλη Phillips. Εξετάζονται οι βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιπτώσεις άσκησης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής και αναλύεται η προέκταση του νέου υποδείγματος στην ανοικτή οικονομία. Η νέα αυτή προσέγγιση θα καλύψει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, δεδομένου ότι (εξ όσων γνωρίζει ο συγγραφέας) δεν κυκλοφορεί αντίστοιχο σύγγραμμα στην ελληνική γλώσσα.

Τα πέντε πρώτα κεφάλαια του βιβλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα εισαγωγικό εξαμηνιαίο μάθημα στη μακροοικονομική ανάλυση και πολιτική, ενώ τα τέσσερα τελευταία κεφάλαια διαμορφώνουν την ύλη για ένα αντίστοιχο ενδιάμεσου επιπέδου εξαμηνιαίο μάθημα. Σε κάθε κεφάλαιο θα υπάρχουν ερωτήσεις και προβλήματα αυτό-αξιολόγησης, ενώ σε παράρτημα θα δίνονται οι σχετικές απαντήσεις.
Modern businesses face an environment of implementation of products, services and production factors that results in globalization. In this light, firstly the business activities of internationalization in a globalized world are analyzed. In particular, Marketing managers should not limit their horizon concerning their strategic decisions at their national borders, but also to consider the trends and developments in a globalized environment, and study the effects of international trade and foreign direct investments in their target markets. At the same time, they must investigate the purchasing behavior of consumers in each market, to formulate strategies tailored to local needs of increasingly homogenous markets. These strategies are based on Marketing Information Systems, for both international trends and developments, as well as for future competitors and customers in foreign markets. Then, detailed decisions on marketing planning for business operating internationally are being presented. These decisions concern product strategies, pricing, distribution channels & logistics, and promotional and communication strategies for international markets. Finally, the analysis of the process of strategic planning and programming in International Marketing is being described, through the elaboration of an international strategic marketing plan.
Το βιβλίο χωρίζεται σε οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση της πορείας ενσωμάτωσης των αυτοματισμών και μηχατρονικών διατάξεων στα γεωργικά μηχανήματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης των κινητήρων diesel, καθώς και οι τεχνολογίες μείωσης των ρύπων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα ημιαυτόματα και αυτόματα κιβώτια τύπου power shift με υδραυλικούς ενεργοποιητές και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των κιβωτίων συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο υδραυλικό σύστημα. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση διαφορετικών συστημάτων που στοχεύουν στο να βελτιώσουν την ικανότητα ελέγχου του γεωργικού ελκυστήρα και να προσφέρουν συνθήκες άνεσης στον χειριστή του. Μεταξύ των συστημάτων αυτών περιλαμβάνονται το σύστημα μόνιμης τετρακίνησης με αυτόματο κλείδωμα διαφορικών, τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα ανάρτησης θαλάμου και εμπρόσθιου άξονα και το πανοραμικό σύστημα παρακολούθησης των εργασιών που εκτελούνται στο πίσω μέρος του ελκυστήρα. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πρωτόκολλα επικοινωνίας ISO 11783 και SAE J1939 που αναπτύχθηκαν αποκλειστικά για γεωργικά και δασικά μηχανήματα, με σκοπό να καλύψουν όλες τις πτυχές δικτύωσης των ηλεκτρονικών συστημάτων τους στο φυσικό επίπεδο, την τυποποίηση της διασύνδεσης μεταξύ ελκυστήρα και παρελκόμενων μηχανημάτων, την αλληλεπίδραση με τον χειριστή και την επικοινωνία με απομακρυσμένα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τεχνολογικές εξελίξεις στα συστήματα πλοήγησης και αυτόματης καθοδήγησης των γεωργικών οχημάτων. Το βιβλίο αυτό ολοκληρώνεται με το όγδοο κεφάλαιο, στο οποίο δίνεται έμφαση στην εφαρμογή προηγμένων μεθόδων πρόγνωσης και διάγνωσης βλαβών έτσι ώστε, να επιτύχουμε ομαλή λειτουργία και επιμήκυνση του χρόνου ζωής των μηχανών και την αποφυγή αιφνίδιων καταστρεπτικών βλαβών.

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε σπουδαστές και κατασκευαστές επίπλου έχοντας ως κύριο στόχο την εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της Πληροφορικής και την παρουσίαση Εφαρμογών Λογισμικού χρήσιμων σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με Επιπλοποιία και Ξυλοκατασκευές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή των πιο διαδεδομένων Εφαρμογών Πληροφορικής ως βασικών εργαλείων οργάνωσης και λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης Ξύλου και Επίπλου, και η παρουσίαση της ύλης συνοδεύεται από πλήθος παραδειγμάτων και εφαρμογών.
Το περιεχόμενο του βιβλίου καλύπτει τις σημαντικότερες λύσεις εμπορικού και δωρεάν λογισμικού που υποστηρίζουν τις λειτουργικές διαδικασίες επιχειρήσεων επιπλοποιίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή μεθόδων διακίνησης, προβολής και αξιοποίησης της πληροφορίας με χρήση Διαδικτύου. Σε επιμέρους κεφάλαια παρουσιάζονται εφαρμογές που καλύπτουν τόσο το χρηματοοικονομικό τομέα (WMS, ERP, CRM), όσο και τους τομείς παραγωγής και αυτοματισμού γραφείου των σύγχρονων επιχειρήσεων επίπλου. Σε κάθε κεφάλαιο τονίζονται ιδιαίτερα τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση της εκάστοτε εφαρμογής λογισμικού καθώς και η συμβολή της στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Επιπλέον, τα κεφάλαια διανθίζονται με διαδραστικές παρουσιάσεις και πολυμεσικό περιεχόμενο για καλύτερη κατανόηση της ύλης ενώ περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ασκήσεις που καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας.

Το ζήτημα που πραγματεύεται το βιβλίο αυτό αφορά στη μελέτη των επιπτώσεων της ευρωπαϊκής ενοποίησης στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και των καινοτομικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πορείας και συνοχής των κρατών-μελών και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται, μέσα από την θεωρία, την εμπειρική διερεύνηση και τεκμηρίωση, και την ανάλυση των ασκούμενων πολιτικών, οι βασικότερες παράμετροι που επηρεάζουν την εξέλιξη, τη μορφή και την ένταση των επιχειρηματικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει ένα ερευνητικό και βιβλιογραφικό κενό αναφορικά με την κατανομή των επιχειρηματικών καινοτομικών δραστηριοτήτων στο χώρο, σε επίπεδο κρατών-μελών και περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται από τα εθνικά και περιφερειακά γεω-οικονομικά χαρακτηριστικά, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την αναπτυξιακή πορεία της Ένωσης. Σε αυτή την προσπάθεια, κατευθυντήρια γραμμή αποτελεί η έρευνα αναφορικά με την ανάλυση της επίδρασης των περιφερειακών χαρακτηριστικών στην αποτελεσματικότητα της ανάληψης καινοτομικών δραστηριοτήτων, καθώς και την επίδραση των καινοτομικών δραστηριοτήτων στην αναπτυξιακή πορεία των περιφερειών. Συμπερασματικά, στόχος είναι η μελέτη, σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο της εξέλιξης των προβλημάτων, των πολιτικών και των πρακτικών αναφορικά με την καινοτομική επιχειρηματικότητα και την δυναμική διαδικασία ανάπτυξης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, και ως προς αυτό, βάρος δίνεται στην εξέταση των παραμέτρων της επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, τεχνολογικής πολιτικής, ανάπτυξης και συνοχής.
Το βιβλίο θα καλύψει ένα κενό που υπάρχει σήμερα στα βιβλία Γεωργικής Μηχανολογία δηλαδήτη μέρος των Μηχανημάτων καλλιεργητικών φροντίδων δηλαδή των μηχανημάτων εφαρμογής θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος (λιπασματοδιανομείς, κπροδιανομείς), τα μηχανήματα ελέγχου των ζιζανίων μηχανικά (σκαλιστήρια), μηχανήματα για μηχανικό αραίωμα, τα μηχανήματα φυτοπροστασίας (ψεκαστικά, επιπαστήρες, μηχανήματα εφαρμογής κοκκωδών φρμάκων)
Η Επιχειρηματική Ευφυΐα, δηλαδή η εφαρμογή εξελιγμένων τεχνικών για την ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων αποτελεί μια τεχνολογία αιχμής που προκαλεί με αυξανόμενο ρυθμό το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου. Παλαιότερα η Επιχειρηματική Ευφυΐα ταυτιζόταν με τα παραδοσιακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Αργότερα οι Αποθήκες Δεδομένων και οι τεχνικές OLAP εμπλούτισαν το φάσμα των εφαρμοζόμενων τεχνικών. Στη σημερινή εποχή, με την καθιέρωση του κλάδου της Εξόρυξης Δεδομένων, προσφέρονται πρωτόγνωρες δυνατότητες για την ανακάλυψη γνώσης, την βελτίωση της λήψης αποφάσεων και την αναβάθμιση της διοίκησης των επιχειρήσεων. Το προτεινόμενο σύγγραμμα απευθύνεται σε μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων. Σκοπός του είναι να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τις δυνατότητες και τις εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες της σύγχρονης Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Επίσης η θεματολογία του συγγράμματος είναι αρκετά ευρεία. Αρχικά γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες της Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Ακολούθως, παρουσιάζονται τα παραδοσιακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Ένα κεφάλαιο αναφέρεται στα προβλήματα διαχείρισης έργων Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Τα μοντέλα διαφόρων τύπων για την διεξαγωγή αναλύσεων αποτελεί το αντικείμενο ενός επιπλέον κεφαλαίου. Ακολουθεί η θεματική ενότητα των Αποθηκών Δεδομένων και των τεχνικών OLAP. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεθοδολογίες Εξόρυξης Δεδομένων. Με ειδικά κεφάλαια καλύπτονται η προεπεξεργασία των δεδομένων, οι Κανόνες Συσχέτισης, η Κατηγοριοποίηση και η Ανάλυση Συστάδων. Γίνεται αναφορά σε ειδικά πρακτικά ζητήματα της εξόρυξης δεδομένων όπως πχ η επιλογή σημαντικών χαρακτηριστικών, η ανισοκατανομή των κλάσεων και η διαφοροποίηση του κόστους σφάλματος κατηγοριοποίησης. Η ύλη του συγγράμματος εμπλουτίζεται με παραδείγματα εφαρμογής των σχετικών μεθοδολογιών σε προβλήματα ανάλυσης επιχειρηματικών δεδομένων. Επίσης, το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου εισάγει τον αναγνώστη στο λογισμικό εξόρυξης δεδομένων WEKA.
Στο βιβλίο των οικονομικών μαθηματικών θα περιγράφονται οι τεχνικές επίλυσης προβλημάτων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οικονομικών πράξεων και οι εφαρμογές τους στις χρηματο-οικονομικές συναλλαγές. Ξεκινώντας από την θεωρία της απλής κεφαλαιοποίησης στην συνέχεια θα δίνονται εφαρμογές και υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για να αποτιμηθεί η αξία του χρήματος μέσα στο χρόνο. Κατόπιν θα γίνει εκτενής αναφορά στην προεξόφληση των συναλλαγματικών (εξωτερικής και εσωτερικής) καθώς και στην οικονομική ισοδυναμία συναλλαγματικών μέσα από τα υποδείγματα της παρούσας και μελλοντικής αξίας. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η θεωρία της σύνθετης κεφαλαιοποίησης, της ισοδυναμίας επιτοκίων καθώς και της γραμμικής και εκθετικής συνθήκης αποτίμησης τελικής αξίας κεφαλαίου. Κατόπιν θα δοθεί η θεωρία της παρούσας και μελλοντικής αξίας σε σειρές κεφαλαίων (ράντες) και τέλος μια μελέτη των δανείων. Σε όλα τα κεφάλαια θα υπάρχουν σειρά από λυμένα παραδείγματα όλων των κατηγοριών, λυμένες ασκήσεις αλλά και άλυτες ασκήσεις με τα αποτελέσματα των λύσεων τους.
Rangelands are among the most valuable natural resources of Greece, both in terms of area, and contribution to the national economy and culture as well, while the development prospects are substantial. As a result, the need for thorough consideration of these valuable ecosystems is essential. The science that deals with rangelands is called Rangeland Science (RS). The RS as applied science is divided into two major branches: the Rangeland Ecology, which offers the principles of ecological operation of rangeland ecosystems and Rangeland Management, which in light of ecological principles and the needs of modern man provides technical solutions for their sustainable management. Accordingly, this book hopes to cover both branches of RS. In particular, the first part analyzes the basic principles of Rangeland Ecology and the second develops the applied aspect of Rangeland Management. Emphasis is given to modern approaches in applied case studies.
Macro and micro economic, structural, institutional and political dimensions of the Greek economy, in a timeframe of three (3) periods. A. 1995-2008 (a period of high economic growth, but with intensive problems of competitiveness and economic imbalances), B. 2009- 2013 (the Great Depression), C. 2014+ (structural policies for the rapid growth of the Greek economy). The analysis is not descriptive but is based on tools of economic theory & public choice i.e. economic analysis of decision mechanisms outside markets. The analysis also includes the influence, effects and content of economic policies arising from country's obligations to the creditors. Apart from macroeconomic issues, part I will focus on economic institutions (The Constitution, the efficiency of justice, education, economic analysis of corruption, etc.). At the microeconomic framework, structural changes are at the forefront of the analysis.

Η τεχνολογία, η παγκοσμιοποίηση και η μεγάλη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας κατά τα τελευταία χρόνια έχουν σημαντική επίδραση στην προσέγγιση των γνώσεων της Λογιστικής και στην άσκηση του Λογιστικού Επαγγέλματος. Το βιβλίο αυτό έχει σαν σκοπό να βοηθήσει φοιτητές οικονομικών σχολών αλλά και στελέχη επιχειρήσεων να κατανοήσουν τις θεωρητικές έννοιες της Λογιστικής καθώς και να τις εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις αλλά κυρίως να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες της στην λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Το σύγγραμμα είναι οργανωμένο σε 3 κύρια μέρη και η ύλη του εξελίσσεται αρμονικά από τα απλά στα σύνθετα θέματα ώστε να καταστούν κατανοητά.

Στο Μέρος Α (Το πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής) γίνεται μία εισαγωγή στις έννοιες του οικονομικού περιβάλλοντος και της χρηματοοικονομικής Λογιστικής καθώς και του ισχύοντος νομικού πλαισίου σύμφωνα με το οποίο η Λογιστική εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις.

Στο Μέρος Β (Η εφαρμογή της Λογιστικής) γίνεται εκτενής αναφορά στις διαδικασίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με διπλογραφικό τρόπο. Στο μέρος αυτό παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, τα Λογιστικά της βιβλία και η καταχώρηση των συναλλαγών σε αυτά χωρίς, αλλά και σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. Το Μέρος Β ολοκληρώνεται με μία πλήρη παρουσίαση του δωδεκάμηνου λογιστικού κύκλου.

Στο Μέρος Γ (Ειδικά Θέματα Λογιστικής) παρουσιάζονται εξειδικευμένα θέματα της Λογιστικής και συνδέονται οι λογιστικές πληροφορίες με την λήψη αποφάσεων.

Το βιβλίο αυτό εκτός της θεωρίας σε κάθε κεφάλαιο παρατίθενται πολυάριθμα αναλυτικά παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις. Επίσης στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ερωτήσεις στην ύλη του κεφαλαίου και ασκήσεις προς επίλυση. Ο αναγνώστης μετά την μελέτη του βιβλίου θα είναι ικανός να: τηρήσει Λογιστικά βιβλία με το διπλογραφικό σύστημα και να χρησιμοποιήσει τις λογιστικές πληροφορίες για να λάβει σημαντικές αποφάσεις για την πορεία της επιχείρησης.

Το βιβλίο περιγραφεί βασικές αρχές Γενικής Χημείας, Οργανικής και Βιολογικής Χημείας που είναι απαραίτητες για τις Γεωργικές Επιστήμες.
Όλες οι βασικές έννοιες παρατίθενται με τρόπο απλό και κατανοητό χωρίς να εισέρχεται σε λεπτομέρειες καθώς απευθύνεται σε σπουδαστές Γεωπονικών Επιστημών Τεχνολογικών Ιδρυμάτων για τους οποίους η γνώση βασικών αρχών Χημείας είναι απαραίτητη.
Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου συνοδεύεται από πολλά παραδείγματα που διευκολύνουν την κατανόηση των εννοιών καθώς και ασκήσεις (κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής κ.ά.) που αποσκοπούν να αυτοαξιολογήσει ο αναγνώστης τον βαθμό κατανόηση της θεωρίας.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου που αποτελείται από έντεκα αυτοτελή κεφάλαια (κεφάλαια 1-11) παρατίθενται στοιχεία Γενικής Χημείας, όπως δομή του ατόμου, Περιοδικός Πίνακας, διαλύματα, κολλοειδή, οξέα βάσεις άλατα, pH οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, χημική ισορροπία. Στο τέλος του πρώτου μέρους, στο 11ο κεφάλαιο, περιγράφονται επιλεγμένες ανόργανες ενώσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Γεωργικές Επιστήμες.

Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται αρχές Οργανικής Χημείας. Αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους (12ο κεφάλαιο) περιγράφονται βασικά χαρακτηριστικά των οργανικών ενώσεων ώστε ο αναγνώστης σταδιακά να εξοικειωθεί με τις οργανικές ενώσεις. Στα επόμενα κεφάλαια (13ο-19ο) περιγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι φυσικές και χημικές ιδιότητες των κυριότερων ομόλογων σειρών (υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, φαινόλες, αλδεΰδες, κετόνες, καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους, αμίνες).

Το τρίτο μέρος του βιβλίου, κεφάλαια 20-24, αναφέρονται στα κυριότερα βιολογικά μόρια (υδατάνθρακες, λιπίδια και πρωτεΐνες) και περιγράφονται οι βασικές χημικές ιδιότητές τους. Στο 23ο κεφάλαιο περιγράφονται τα ένζυμα και οι βασικές αρχές της λειτουργίας.Το τελευταίο κεφάλαιο του τρίτου μέρους (κεφάλαιο 24ο) περιγράφει συνοπτικά τις μεταβολικές οδούς που συμβαίνουν στους οργανισμούς και τις διεργασίες παραγωγής ενέργειας στους οργανισμούς.

The book FOREST BOTANY is addressed to undergraduate students of the Departments of Forestry, Ecology and Environment of the Academic Institutions of Greece.
Forest Botany is an applied branch of botanical science which aims to study the woody plant species of terrestrial ecosystems. These plants, trees and shrubs, are presented in this book in a systematic way, following the recent systematic classification and updated nomenclature.
In the book's material is included:
1. An introductory chapter on the description and classification of forest vegetation in Greece.
2. The main part which is the second chapter dealing with the most important trees and shrubs genera and species that are indigenous in Greece. It includes a total of 63 genera.
3. An appendix with the basic terminology illustrated.
The species covered by the book are morphologically described and data are provided concerning their geographical distribution, biological and habitat requirements, as well as their conservation status.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς (κυρίως) φοιτητές Οικονομικών Επιστημών αλλά και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Δίοικησης Επιχειρήσεων. Σκοπός του βιβλίου είναι είναι να κατανοήσουν οι αναγνώστες την μεθοδολογία προσέγγισης και τα εργαλεία ανάλυσης των οικονομικών του επαγγελματικού αθλητισμού, με έμφαση στην λειτουργία των επιχειρήσεων/συλλόγων και των αγορών/πρωταθλημάτων των ομαδικών αθλημάτων (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κ.λ.π). Τα πλέον σημαντικα οικονομικά χαρακτηριστικά, που προσδίδουν στην βιομηχανία αυτή ιδιαίτερο χαρακτήρα και οδηγούν στην ανάγκη για εξειδίκευση του αντικειμένου, είναι:
Πρώτον, οτι, κατ'αντιδιαστολή με τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες, περισσότερες της μίας παραγωγικές διαδικασίες που συντελούνται απο διαφορετικές επιχειρήσεις/συλλόγους, είναι απαραίτητες προκειμένου να προσφερθεί ένα (αθλητικό) προϊόν.
Δεύτερον, οτι άν η αποτελεσματικότητα των παραγωγικών διαδικασιών των επιχειρήσεων/συλλόγων απέχει κατα πολύ
τότε το προϊόν (πρωτάθλημα) αυτό γίνεται λιγότερο ελκυστικό. Οι ιδιότητες αυτές προσδιορίζουν με τη σειρά τους ιδιαίτερα θεωρητικά ερωτήματα/προβλήματα προς επίλυση, και οδηγούν στην ανάγκη για διαφορετικές παρεμβάσεις/ρυθμίσεις στις αγορές αυτές συγκριτικα με τις υπόλοιπες (συμβατικές) αγορές.
Βασικός στόχος του βιβλίου της Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τους τρόπους και τις σχετικές επιχειρηματικές δράσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο Βιβλίο αυτό θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την έννοια, τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας και τις κυριότερες δραστηριότητες της επιχείρησης, να αναπτύξουμε τα διάφορα είδη-μορφές της επιχείρησης, καθώς επίσης και την σύγχρονη βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με την θεωρία της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης. Περαιτέρω, θα αναλύσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις διαδικασίες και τεχνικές οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης μιας επιχείρησης (management), καθώς επίσης την εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου και μελέτης βιωσιμότητας. Τέλος, θα εξετάσουμε, τους βασικούς άξονες που διαμορφώνουν την πορεία και την ανάπτυξη της επιχείρησης, τα αποτελέσματα και τις κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις της επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη αναφορά και σχετικές μελέτες περιπτώσεων και βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕ και στην Ελλάδα.
Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του βιβλίου αφορούν:
• Τα βασικά σημεία, χαρακτηριστικά και στόχους για την ανάπτυξη της επιχείρησης
• Το πλαίσιο δράσης της επιχειρηματικότητας
• Τις βασικές μορφές των επιχειρήσεων
• Τα σημαντικότερα θέματα για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης
• Την θεωρία και σημασία της επιχειρηματικότητας
• Την σημασία των επιχειρήσεων
• Το πλαίσιο δράσης και την σημασία της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων
Το βιβλίο παρουσιάζει τα βασικά υποδείγματα της μακροοικονομικής της ανοικτής οικονομίας.
Απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών που έχουν ήδη διδαχθεί τις βασικές μακροοικονομικές ταυτότητες και συνθήκες ισορροπίας των αγορών αγαθών και χρήματος στην κλειστή οικονομία (IS-LM).

Η έννοια της ανοικτής οικονομίας εισάγεται με την ένταξη στο εισοδηματικό κύκλωμα των εισαγωγών/εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών καθώς και των εισροών/εκροών κεφαλαίου. Στη συνέχεια αναλύονται οι θεμελιώδεις έννοιες της συναλλαγματικής ισοτιμίας και του ισοζυγίου πληρωμών και οι μηχανισμοί εξισορρόπησής τους.

Περιγράφεται η προσαρμογή του εισοδήματος και της δαπάνης με ιδιαίτερη έμφαση στον υπολογισμό των πολλαπλασιαστών και αναλύεται η συνθήκη Marshal-Lerner που καθορίζει η επίπτωση μιας μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας στο ισοζύγιο πληρωμών. Στη συνέχεια εξετάζεται η εξισορρόπηση του ισοζυγίου μέσω μεταβολών της προσφοράς χρήματος και περιγράφεται το νομισματικό υπόδειγμα.

Στο επόμενο μέρος του βιβλίου εξετάζεται η λειτουργία της οικονομικής πολιτικής σε καθεστώς σταθερών και κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών με τέλεια και ατελή κινητικότητα κεφαλαίου. Περιγράφεται επίσης η συναθροιστική ζήτηση στην ανοικτή οικονομία και εξετάζονται τα βασικά υποδείγματα της συναθροιστικής προσφοράς.

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με μια ιστορική αναδρομή στο διεθνές νομισματικό σύστημα.
Ο μικροπολλαπλασιασμός των φυτών αποτελεί την σημαντικότερη ίσως περιοχή εφαρμογής της βιοτεχνολογίας φυτών για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού σε μεγάλη κλίμακα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απαλλαγή από παθογόνα και την κλωνική πιστότητα, δηλαδή τη διατήρηση των γενετικών χαρακτηριστικών των πολλαπλασιαζόμενων φυτικών ειδών και ποικιλιών.

Το προτεινόμενο βιβλίο αποτελεί μία εισαγωγή στον μικροπολλαπλασιασμό, καλύπτοντας διεξοδικά όλες τις επιμέρους θεματικές ενότητες που αφορούν το συγκεκριμμένο γνωστικό πεδίο. Με τον τρόπο αυτό, το βιβλίο παρέχει σε πλήρη βαθμό όλες τις θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις απαραίτητες για την κατανόηση σε βάθος των επιμέρους πτυχών του μικροπολλαπλασιασμού, τα προβλήματα και τις προοπτικές του, τις τεχνικές και την εμπορική εφαρμογή. Είναι το μοναδικό στο είδος του στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία με ιδιαίτερη έμφαση στον εποπτικό χαρακτήρα και με πλούσια εικονογράφηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν έχουν εκδοθεί άλλα δύο βιβλία σχετικά με ορισμένες μόνο πτυχές της ιστοκαλλιέργειας φυτών:

- "Καλλιέργειες in vitro", Δημήτρης Μετζάκης, Εκδόσεις Ίων, 2005. ISBN 960-411-526-X: πρακτικός οδηγός πειραμάτων χωρίς εμβάθυνση στο επιστημονικό υπόβαθρο.
- "Επιχειρηματική Ιστοκαλλιέργεια", Σπύρος Κίντζιος, Εκδόσεις Σταμούλη, 1994. ISBN 960-351-009-2: μελέτη-υπόδειγμα για την κατασκευή, τον οικονομικό προγραμματισμό και τη διαχειριστική λειτουργία επιχειρηματικών μονάδων παραγωγής ανθοκομικού πολλαπλασιαστικού υλικού με ιστοκαλλιέργεια.

Το προτεινόμενο βιβλίο απευθύνεται σε : (1) Προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές γεωπονίας, βιολογίας και βιοτεχνολογίας (2) Ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές στον κλάδο της φυτικής παραγωγής και της βιοτεχνολογίας φυτών (3) Επαγγελματίες και επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού κάθε είδους και (4) γενικότερα μη ειδικούς ενδιαφερόμενους για θέματα γεωπονίας και βιοτεχνολογίας.
Tο βιβλίο ασχολείται με τη μετάφραση οικονομικών κειμένων από τα γερμανικά στα ελληνικά και αντίστροφα. Συγκεκριμμένα θα εκτεθεί η μετάφραση οικονομικών κειμένων ως ειδική μορφή διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Σκοπός του βιβλίου είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές συγκεκριμένες δεξιότητες σε σχέση με τη μετάφραση οικονομικών κειμένων στο υπό εξέταση γλωσσικό ζεύγος. Η μετάφραση των οικονομικών κειμένων προαπαιτεί τη γνώση των πολιτσμικών (άρα και γλωσσικών), των διαπραγματευτικών, οικονομικών, χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδας και του γερμανόφωνου κόσμου.

Το βιβλίο θα παρέχει τις βασικές έννοιες της μετάφρασης οικονομικών κειμένων στους φοιτητές. Χάριν παραστατικότητας, η μετάφραση των οικονομικών κειμένων θα εξεταστεί ως διαπολιτισμική επικοινωνία γνώσεων (intercultural knowledge communication). στα πλαίσια του βιβλίου θα αναλυθεί ο γερμανικός οικονομικός λόγος και ο ελληνικός. Τα υφολογικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών συστημάτων όπως εξυπηρετούν αντίστοιχες επικοινωνιακές ανάγκες στην κάθε οικονομία θα αντιπαρατεθούν προκειμένου να αναδυθούν τόσο οι ομοιότητες όσο και οι μεταξύ τους αποκλίσεις. Η δε εξέταση της επικοινωνίας στο γερμανόφωνο και ελληνόφωνο οικονομικό περιβάλλον ως διαπολιτισμική επικοινωνία γνώσεων θα επιτρέψει στον φοιτητή να αντιληφθεί το διακύβευμα κατά τη μεταφορά δεδομένων από το έναν οικονομικό πολιτισμό στον άλλον.

Η δε εξέταση και ανάλυση παραδειγμάτων μεταφράσεων αλλά και η παροχή συγκεκριμένων ασκήσεων στο στη βάση του PBL (problem-based learning) τέλος θα επιτρέψουν στο φοιτητή να απκτήσει εμπειρία στο σύνθετο αυτό αντικείμενο.

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00