Το 2023, από τον Εκδοτικό Οίκο Springer, δημοσιεύτηκε το βιβλίο με τίτλο «Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην Ανώτατη Εκπαίδευση – Μια παγκόσμια προοπτική» [Olivier, J., & Rambow, A. (Eds.). (2023). Open Educational Resources in Higher Education – A Global Perspective. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-8590-4]. Στο δέκατο κεφάλαιό του, με τίτλο «Αποθετήρια ανοικτών συγγραμμάτων στην Ανώτατη Εκπαίδευση: μια διεθνής επισκόπηση» (Perifanou, M., & Economides, A.A., Repositories of Open Textbooks for Higher Education: A Worldwide Overview | SpringerLink), γίνεται αναφορά στο Αποθετήριο του Έργου (Kallipos).

Το γεγονός μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί αποτελεί μια ακόμα επιβεβαίωση για την εδραίωση της θέσης και την καταξίωσή του στο παγκόσμιο στερέωμα των Αποθετηρίων με Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως συνοψίζεται στους σχετικούς πίνακες 10.1 και 10.4 του βιβλίου (βλ. και το διεθνές Ευρετήριο OERSI, όπου εντάχθηκε ο ΚΑΛΛΙΠΟΣ https://oersi.org/resources?provider=%5B%22KALLIPOS%22%5D), ενώ παράλληλα, κρίνουμε ότι στηρίζει και την πρόσφατη προσπάθειά μας για συνέχιση του επιτυχημένου αυτού Έργου Ανοικτής Εκπαίδευσης/Επιστήμης, https://kallipos.gr/ypografes-gia-aitima/

[Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στο σύγγραμμα ποσοτικά στοιχεία προέρχονται μόνο από τα συγγράμματα του Αποθετηρίου της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ, εφόσον πλέον, με την ολοκλήρωση του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, (θα) είναι υπερδιπλάσιος ο αριθμός των διαθέσιμων ανοικτών/ψηφιακών συγγραμμάτων].