Κάλλιπος

kallipos logo kallipos

Υπογραφή αιτήματος προς ΥΠΑΙΘΑ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΑΙΘΑ​

Οι παρακάτω υπογράφοντες, μέλη της ελληνικής Ακαδημαϊκής/Ερευνητικής Κοινότητας, υποστηρίζουμε ένθερμα τις προσπάθειες ψηφιακού μετασχηματισμού στην Εκπαίδευση, ειδικότερα δε όσον αφορά το ουσιαστικό της σκέλος: την ψηφιοποίηση των εκπαιδευτικών πόρων (μαθημάτων, βιβλίων, μαθησιακών αντικειμένων, …) και τη διάθεσή τους με ανοικτές άδειες χρήσης.

Στην κατεύθυνση αυτή, μια επιτυχημένη προσπάθεια είναι το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ, το οποίο, μέσα από τα δύο στάδια υλοποίησής του [1ο στάδιο: 2013-2016, 2ο στάδιο (σε εξέλιξη): 2020-2024], έχει αποδώσει μέχρι σήμερα στην Κοινότητα περισσότερα από εννιακόσια (900) ανοικτά ακαδημαϊκά ψηφιακά συγγράμματα, μέσω του ομώνυμου Αποθετηρίου, με την προοπτική ο αριθμός αυτός να υπερβεί τα χίλια εκατό (1.100), μετά την ολοκλήρωση του παρόντος σταδίου. Μια πρόσφατη σημαντική εξέλιξη εξωστρέφειας είναι η ένταξη του ΚΑΛΛΙΠΟΥ στο ευρωπαϊκό/διεθνές Ευρετήριο Open Educational Resources Search Index-OERSI, μέσω της Συμμαχίας δέκα (10) Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EULiST.

Με δεδομένη τη χρησιμότητα και τη δυναμική του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ, υποστηρίζουμε σθεναρά τη συνέχισή του σε ένα επόμενο στάδιο, για την παραγωγή νέων συγγραμμάτων: περισσότερων ξενόγλωσσων, αυτή τη φορά, ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω τα ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών και οι Δράσεις Συνεργασίας με ξένα Πανεπιστήμια... αλλά και τεχνολογικά καινοτόμων, με τη χρήση πολυμεσικών και διαδραστικών στοιχείων. Προτείνουμε συγκεκριμένα την υιοθέτηση της επιτυχημένης πολιτικής 4x4x4: Διάθεση του 4% των συνολικών δαπανών για τα ακαδ. Συγγράμματα, επί 4 χρόνια, ώστε να μετασχηματιστεί σε ψηφιακή μορφή, με ανοικτή πρόσβαση, το 4% των ενεργών ακαδημαϊκών τίτλων (πολιτική η οποία υλοποιήθηκε -εκ του αποτελέσματος- και κατά τα δύο πρώτα στάδια του Έργου).

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Φόρμα υπογραφής

Υπογραφή αιτήματος προς ΥΠΑΙΘΑ
4215 άτομα
έχουν ήδη υπογράψει
Για οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε μαζί μας