Νέα δημοσίευση πάνω σε πολυθεματική ανάλυση και ταξινόμηση βιβλίων και συλλογών! (Νικόλαος Μακρής και Νικόλαος Μήτρου)

N. Makris and N. Mitrou, “Multisubject Analysis and Classification of Books and Book Collections, Based on a Subject Term Vocabulary and the Latent Dirichlet Allocation,” in IEEE Access, vol. 11, pp. 120881-120898, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3326722 URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/10290887?source=authoralert