1. Πρόσκληση Εγγραφής στο Μητρώο του Έργου

Δείτε την πρόσκληση

2. Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων συγγραφής

Πρόσκληση-Ι1 – Μαθηματικά και Πληροφορική (Mathematics and Computer Science)

Πρόσκληση-ΙI1 – Φυσικές Επιστήμες και Γεωπονικές Επιστήμες (Natural Sciences and Agricultural Sciences)

Πρόσκληση-ΙII1 – Επιστήμες Μηχανικών και Τεχνολογία (Engineering and Technology)

Πρόσκληση-ΙV1 – Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Επιστήμες Ζωής, Βιολογικές Επιστήμες
(Medicine and Health Sciences, Life Sciences, Biological Sciences)

Πρόσκληση-V1 – Δίκαιο και Κοινωνικές Επιστήμες (Law and Social Sciences)

Πρόσκληση-1 – Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (Humanities and Arts)

3. Προσαρτήματα Προσκλήσεων

Προσάρτημα I: Γενικά στοιχεία για το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Προσάρτημα II: Επιστημονικές Κατηγορίες

Προσάρτημα III: Οδηγίες για Συγγραφείς

Προσάρτημα IV: Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Άδεια Εκμετάλλευσης

Προσάρτημα V: Κριτήρια Αξιολόγησης Προτάσεων

Προσάρτημα VI: Οδηγίες Εγγραφής στο Μητρώο

4. Παροράματα – Διορθώσεις

Διόρθωση Πίνακα 1 Προσκλήσεων (Ρόλοι Καθηγητών-Ερευνητών Εξωτερικού)

Διόρθωση/επεξήγηση Κριτηρίου Διδακτικής αξιοποίησης (C)